Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Продовольча безпека українського Причорномор’я та особливості її розвитку

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

I. Sedikova
Y. Diachenko

Анотація

Проведено критичний огляд визначення поняття «продовольча безпека» у контексті поглядів
економістів. Проаналізовано основні показники, що дають можливість визначити фактичний рівень
продовольчої безпеки країни та регіону. Продовольча безпека України розглядалася як похідна від
антропогенного навантаження на природне середовище. Метою даного дослідження є критичний
огляд наукових праць з проблем оцінки рівня продовольчої безпеки, розрахунок показників продово-
льчої безпеки з встановленими раціональними нормами споживання продовольства з метою аналізу
існуючої системи забезпечення продовольчої безпеки Чорноморського регіону України і особливості
його розвитку. Методологічними і теоретичними основами дослідження є наукові позиції економічної  теорії, планування і прогнозування, наукові публікації вітчизняних і зарубіжних вчених у різних галузях
економічної науки. Проведені дослідження свідчать про покращення стану показників безпеки харчо-
вих продуктів. Негативним аспектом є неефективність державного регулювання зовнішньої торгівлі, не
створюються умови для ефективного розвитку продовольчого ринку, відсутні сприятливі умови для
збільшення обсягів виробництва основних видів сільськогосподарської продукції. Доведено, що в
Україні існують два вектори для забезпечення продовольчої безпеки: забезпечення продовольством у
кількостях, які гарантують здорову та поживну їжу для населення; досягнення самодостатності проду-
кції, а також підтримка та захист державою вітчизняних виробників. Дослідження показало, що заради
всебічного, повного аналізу стану продовольчої безпеки необхідно враховувати показники: соціально-
економічні, які враховують такі складові, як рівень і якість життя, платоспроможність населення, демо-
графічний фактор; макроекономічні, такі як валовий сукупний продукт, валовий внутрішній продукт,
доходи фізичних осіб, оскільки проблема є системною і пов'язана з розвитком країни та її окремих ре-
гіонів. З точки зору автора, в стратегічній перспективі Україна повинна здійснити перехід до показників
безпеки харчових продуктів, запропонованих Комітетом зі світової продовольчої безпеки.

Ключові слова:
продовольча безпека, показники, споживання, продовольство, регіон

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Sedikova, I., & Diachenko, Y. (2019). Продовольча безпека українського Причорномор’я та особливості її розвитку. Food Industry Economics, 11(1). https://doi.org/10.15673/fie.v11i1.1291
Розділ
Наукові проблеми трансформації економічних систем і становлення ринкової економіки
Біографії авторів

I. Sedikova, Department of Management and Logistics Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Doctor of Economics, Associate Professor

Y. Diachenko, Department of Management and Logistics Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Ph.D., Assistant

Посилання

1.Всемирный саммит по продовольственной безопасности, Рим, 16-18 ноября 2009 года.URL: http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs. (дата звернення 10.12.2018р.)
2. Про продовольчу безпеку України: Закон України за станом на 13.12.2016 р. URL:https://w1.c1.rada.gov.ua/(дата звернення 10.12.2018р.)
3. Березін О. В. Проблеми формування продовольчого ринку України: моногр. К.: Вища школа, 2002. 211 с.
4. Бойко В. І., Козак О.А. Про деякі аспекти продовольчої безпеки і світові тенденції вирішення про-блем // Збір. матер. Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників. К.: ННЦ «ІАЕ», 2011. С. 161–184.
5. Гойчук О. І.Продовольча безпека: монографія. Житомир: Полісся, 2004. 348 с.
6. Саблук П. Т., Білоус О. Г., Власов В. І. Продовольча безпека України // Економіка АПК. 2009. No 10. С. 3–7.
7. Хорунжий М. Й. Продовольча безпека: соціально-економічна суть, стан і показники // Економіка АПК. 2003. No 6. С. 9–16.
8. Ульянченко О. В. Продовольча безпека –основа національної безпеки держави. [Електронний ре-сурс]. URL: http://humanright.org.ua/bIogs/prodovolcha_bezpeka.(дата звернення 15.12.2018р.)
9. Скидан О. В. Продовольственная безопасность как приоритет региональной аграрной политики // Экономика Украины. 2006. No3. С.53–60.
10. Іртищева І. О. Побудова інноваційних моделей регіональної агропродовольчої сфери та інтеграцій-ній основі // Економіка АПК. 2009. No 9. С.39–43.
11. Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року. [Електронний ре-сурс]. URL: http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/32-VII.pdf(дата звернення 10.12.2018р.)
12. Методика визначення основних індикаторів продовольчої безпеки. Затверджена Постановою Кабі-нету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. No 1379: веб-сайт / Офіційний сайтВерховної Ради України. URL: http://zakon1.rada.gov.ua.(дата звернення 12.12.2018 р.)
13. Про продовольчу безпеку України: проект закону України від 28.04.2011 No 8370-1. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF6GI01A.html (дата звернення 15.12.2018 р.)
14.Прозатвердженнянаборівпродуктівхарчування,наборівнепродовольчихтоварівтанаборівпослугдляосновнихсоціальнихідемографічнихгрупнаселення:постанова кабінету Міністрів України від 14.04.2000 р. No 656 [Електронний ресурс]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show.(дата звернення 15.12.2018р.)
15. Насіннева асоціація України: [веб-сайт]. Київ, 2018. URL: http://ukrseeds.org.ua/(дата звернення 15.12.2018 р.)
16. Устинова Е.В. Повышение устойчивости рынка продовольствия и его безопасность: автореф. дис. ... канд. экономич. наук: спец. 08.00.05: захист 02.07.2008 р. / наук. кер. д.э.н,, проф. Г. М. Казнахмедов. М., 2008.23 с.17.Паспорт Одеської області 2017 рік [Електронний ресурс]. URL: httpshttps://oda.odessa.gov.ua/statics/pages/files/5ad4588a865b7.pdf(дата звернення 15.12.2018р.
18.Бублик М., Коваль В., Редква О. (2017). Анализ влияния структурных конкурентных предпосылок на обеспечение экономической безопасности машиностроительного комплекса // Маркетинг и менеджмент инно-ваций. 2017.No4.С.229-240;doi: 10.21272/mmi.2017.4-20.
19. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України за станом на 15.08.2018 р. [Електронний ресурс]. URL: http://consultant.parus.ua/?doc=0B6IU1417F(дата звернення 10.12.2018р.