Automation of technological and business processes

ISSN-print: 2312-3125
ISSN-online: 2312-931X
ISO: 26324:2012
Архiви

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ КЕРУВАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ВИРОЩУВАННЯ ЕНТОМОФАГІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В. П. Лисенко
І. С. Чернова

Анотація

Стаття присвячена енергоефективному вирощуванню ентомофагів. Об’єктом дослідження були процеси керування лабораторним виробництвом млинової вогнівки (Ephestia kuehniella), комахи-хазяїна ентомофага бракон (Habrobracon hebetor).


Метою досліджень є розроблення методу, а на його основі – алгоритму керування для енергоефективного вирощування ентомофагів із використанням теорії нечіткої логіки.


Розроблено метод енергоефективного вирощування ентомофагів, який на основі інформації про залежність прибутку виробництва від параметрів техноценозу (температури та відносної вологості повітря боксу для розведення комах), загальних витрат поживного середовища та витрат на інокуляцію поживного середовища яйцями комахи-хазяїна, витрат електроенергії, доходу, із використанням теорії нечіткої логіки дозволяє формувати стратегії керування електротехнічним комплексом для максимізації прибутку виробництва ентомофагів в умовах невизначеності.


Методи досліджень – експериментальний, аналітичний, нечіткого висновку.


За результатами експериментальних досліджень, проведених в Інженерно-технологічному інституті «Біотехніка», розроблено експертні системи нечіткого висновку для оцінки прибутку виробництва ентомокультур, створено бази знань та отримано поверхні нечіткого висновку, що дають можливість визначати такі параметри процесу вирощування ентомокультур з урахуванням збурення в умовах неповної вхідної інформації, за яких прибуток буде досягати максимального значення за умови мінімізації енерговитрат.

Ключові слова:
виробництво ентомофагів, метод, енергоефективне керування, нечітка логіка

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Лисенко, В., & Чернова, І. (2018). ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ КЕРУВАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ВИРОЩУВАННЯ ЕНТОМОФАГІВ. Automation of Technological and Business Processes, 10(3), 50-58. https://doi.org/10.15673/atbp.v10i3.1088
Розділ
МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБ‘ЭКТАМИ

Посилання

[1] Сухонос М. К. Разработка системы оценки энергоэффективности энергоинфраструктуры предприятия. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. 2011. № 4. С. 16 – 21.
[2] Севастьянов Р. В., Калініна Я. Ю. Енергоефективність промислових підприємств України та бар'єри з її впровадження. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2014. Вип. 7. С. 144-154.
[3] ДСТУ 2155-93. Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів по енергозбереженню. Чинний від 01.01.95. К. : Держстандарт України.
[4] Lysenko V. P., Koval V. V., Nakonechna K.V., Kalian D.O. Modern information technologies in the control systems for complex biotechnical objects of agricultural appointment. Information and Telecommunication Sciences . 2017. V. 9. N. 2. P. 38-43.
[5] Djatkov D., Effenberger M., Martinov M.. Method for assessing and improving the efficiency of agricultural biogas plants based on fuzzy logic and expert systems. Applied Energy . 2014. 134. P. 163–175.
[6] Заєць Н. А., Дудник А. О., Якименко І. Ю. Експериментально-статистичне дослідження теплиці як об’єкта керування з метою підвищення ресурсоефективності виробництва. Енергетика і автоматика. 2017. № 4. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Energiya/article/view/9538/8533
[7] Lysenko V., Chernova I. Information Provision for Automated Production of Entomophages: 2017 4th International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology (PIC S&T). Kharkiv, 2017. P. 142-145. DOI: 10.1109/INFOCOMMST.2017.8246368
[8] Зольников В. А. Подходы к описанию иерархических систем: матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами», 27 листопада 2014 р. К: НУХТ, 2014 р. С. 136-137. URL: http://nuft.edu.ua/page/view/konferentsii
[9] Шалабанов А. К., Роганов Д. А. Эконометрика. Учебно-методическое пособие. Казань: Академия управления «ТИСБИ», 2008. 203 с.
[10] Дьяконов В., Круглов В. Математические пакеты расширения MATLAB. Специальный справочник. Санкт-Петербург: Питер, 2001. 488 с.