Automation of technological and business processes

ISSN-print: 2312-3125
ISSN-online: 2312-931X
ISO: 26324:2012
Архiви

Захист даних засобом цифрового підпису

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В. М. Плотніков
Ю. В. Борцова

Анотація

У цей час багато підприємств використовують ті або інші методи безпаперової обробки й обміну документами. Використання подібних систем дозволяє значно скоротити час, затрачуваний на оформлення угоди й обмін документацією, удосконалити й зменшити кошти на процедуру підготовки, доставки, обліку й зберігання документів, побудувати корпоративну систему обміну документами. Однак при переході на електронний документообіг встає питання авторства документа, вірогідності й захисту від перекручувань.


Найбільш зручним засобом захисту електронних документів від перекручувань, що дозволяють при цьому однозначно ідентифікувати відправника, повідомлення, є електронний цифровий підпис (ЕЦП). Отже, що ж таке електронний цифровий підпис? Закон дає наступне визначення даного терміна: «електронний цифровий підпис - реквізит електронного документа, призначений для захисту даного електронного документа від підробки, отриманий у результаті криптографічного перетворення інформації з використанням закритого ключа електронного цифрового підпису й що дозволяє ідентифікувати власника сертифіката ключа підпису, а також установити відсутність перекручування інформації в електронному документі». Із цього визначення видно, що ЕЦП формується за допомогою спеціальних математичних алгоритмів на основі властиво документа й когось «закритого ключа», що дозволяє однозначно ідентифікувати відправника повідомлення.

Ключові слова:
електронний документ, безпаперовий документообіг, захист інформації, електронний цифровий підпис, асиметричні криптографічні алгоритми, сертифікат, таємний ключ, відкритий ключ

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Плотніков, В., & Борцова, Ю. (2020). Захист даних засобом цифрового підпису. Automation of Technological and Business Processes, 11(4), 49-55. https://doi.org/10.15673/atbp.v11i4.1599
Розділ
ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ І ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ

Посилання

[1] Smart N. Kryptohrafyya.-M: Tekhnosfera, 2005. -528p.
[2] Moldovyan N.A., Moldovan A.A. Vvedenye v kryptosystemy s otkrytym klyuchom. - SPb.: BKhV - Peterburh, 2005. - 288 p. : yl.
[3] Moldovyan N.A. Praktykum po kryptosystemam s otkrytym klyuchom. - SPb.: BKhV -Peterburh, 2007. - 304 s: yl.Matematycheskye y komp’yuternye osnovy kryptolohyy: Ucheb posobye / Yu.S. Kharyn V.Y. Bernyk, H.V. Matveev, S.V. Ahyevych. -Mn.: Novoe znanye, 2003. - 382 p.
[4] Ferhyuson N., Shnayer B. Praktycheskaya kryptohrafyya: Per. s anhl. - M.: Yzd. Dom «Vylyams», 2005. – 424p.
[5] OsypyanV.O., OsypyanK.V. Kryptohrafyya v zadachakh y uprazhnenyyakh.-M.: Helyos ARV, 2004.-144s.
[6] Kryptohrafycheskye metody zashchyty ynformatsyy. Sovershennye shyfry: Ucheb. posobye/ A.Yu. Zubov. -M.: Helyos ARV, 2005. – 192 p.
[7] Mao, Venbo. Sovremennaya kryptohrafyya: teoryya y praktyka: Per. s anhl. - M: Yzd. Dom «Vylyams», 2005. -768p.
[8] Vvedenye v kryptohrafyyu / Pod red. V.V. Yashchenko. -M.: 1998.
[9] Zashyta ynformatsyy v personalnykh ZVM / A.V.Spesyvtsev, V.A. Vehner, A.Yu.Krutyakov, V.V.Shrehyn, VLSydorov. -M., 1993.
[10] Koblyts N. Kurs teoryy chysel y kryptohrafyy.-M., 2001.
[11] Nechaev V.Y. Elementy kryptohrafyy. Osnovy teoryy zashchyty ynformatsyy. - M., 1999.
[12] Lektsyy po dyskretnoy matematyke / Yu.V.Kapytonova, S.L. Kryvoy, A.A.Letychevskyy, H.M. Lutskyy / SPb.: BKhV ~ Peterburh, 2004. – 624p.
[13] Romanets Yu.V., Tymofeyev P.A., Shanhyn V.F. Zashyta ynformatsyy v kompyuternykh systemakh y setyakh. - M.: Radyo y svyaz. - 1999, 328 p.
[14] Shanhyn V.F. Ynformatsyonnaya bezopasnost kompyuternykh system y setey. - Yzd - vo: Forum, 2O07.-416 p.
[15] Salomaa A. Kryptohrafyya s otkrytym klyuchom: Per s anhl.-M.: Myr, 1996. - 304 p.
[16] Shennon K.Z. Teoryya svyazy v sekretnykh systemakh. V kn. K.E. Shennona. "Raboty po teoryy ynformatsyy y kybernetyke". - M.: YLD963.- P. 243-332.
[17] Zhelnykov V. Kryptohrafyya ot papyrusa do kompyutera. -M.:AVH,1997.-336 p.
[18] Vynohradov Y.M. Osnovy teoryy chysel -M.: Nauka, 1981.
[19] Pyterson U., Ueldon E. Kody, yspravlyayushchye oshybky. Per. s anhl.-M.: Myr,1976. – 594 p.
[20] Dyffy U. Khellman M.E. Zashchyshennost y ymytostoykost. Vvedenye v kryptohrafyyu //TYYZR.-1979. - T.67, №3. - P. 71-109.
[21] Messy Dzh. L. Vvedenye v sovremennuyu kryptolohyyu // TYYZR.-1988.-T.76, №5. - P.24 -47.
[22] Smyd M.E., Bransted D.K. Standart shyfrovanyya dannykh. Proshloe y budushchee // TYYZR. -1988.-T.76.- №5. -P.43-53.
[23] V. Stollynhs. Kryptohrafyya y zashchyta setey. Pryntsypy y praktyka. Yzd-vo Dyalektyka -2001. - 672 p.
[24] Pravylnyy vybor kryptohrafycheskykh sredstv: Obzor sovremennoy
kryptohrafycheskoy tekhnyky (po materyalam zarubezhnoy pechaty) // Zashchyta ynformatsyy. -
1994.-№1.-P.42-47.
[25] ChmoraA L. Krythhosystema s deponyrovanyem klyucha//Sop pes 1997. - №3 - P.34-39.
[26] HOST R 34.10 - 94. Ynformatsyonnaya tekhnopohyya. Kryptohrafycheskaya zashchyta ynformatsyy Protsedury vyrabotky y proverky èlektronnoy tsyfrovoy podpysy na baze asymmetrychnoho kryptohrafycheskoho alhorytma.