Automation of technological and business processes

ISSN-print: 2312-3125
ISSN-online: 2312-931X
ISO: 26324:2012
Архiви

CONCEPT OF AUTOMATIC CONTROL SYSTEM FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE ABSORPTION REFRIGERATING UNITS

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

O. Titlova
V. Khobin
O. Titlov

Анотація

The general concept of the automatic control systems constructing for increasing the efficiency of the artificial cold production process in the absorption refrigerating units is substantiated. The described automatic control systems provides necessary degree of the ammonia vapor purification from the water in all absorption refrigerating units modes and minimizes heat loss from the dephlegmator surface.
Ключові слова:
Absorption refrigerating unit, dephlegmator, energy efficiency, automatic control systems.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Titlova, O., Khobin, V., & Titlov, O. (2017). CONCEPT OF AUTOMATIC CONTROL SYSTEM FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE ABSORPTION REFRIGERATING UNITS. Automation of Technological and Business Processes, 8(4). https://doi.org/10.15673/atbp.v8i4.576
Розділ
АВТОМАТИЧНІ І АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Посилання

References
[1] N.A. Holovkyn and H. B. Chyzhov, Kholodylnaia tekhnolohyia pyshchevykh produktov [in Russian]. Moscow:
Hostorhyzdat, 1963;
[2] A.V Bykov et al., Prymenenye kholoda v pyshchevoi promyshlennosty [in Russian]. Moscow: Pyshchevaia
promyshlennost, 1979;
[3] A. Jose and Munos-Delgado, Les conditions recommandees poir l’entre posage frigorifique des denrees perissables
dans les pays chauds, RGF, p. 359–365. 1983;
[4] W. Niebergal, Sorptoin-kalte-maschinen. Berlin: Springer, 1959;
[5] Y.S. Badylkes and R. L. Danylov, Absorbtsyonnye kholodylnye mashyny [in Russian]. Moscow: Pyshchevaia
promyshlennost, 1996;
[6] P.K.Bansal and A. Martin, “Comparative study of vapour compression, thermoelectric and absorption
refrigerators,” International Journal of Energy Research, no. 24(2), pp. 93-107, month 2000;
[7] V. S. Uzhanskyi, Avtomatyzatsyia kholodylnykh mashyn y ustanovok [in Russian]. Moscow: Lehkaia y pyshchevaia
prom-st, 1982;
[8] Srikhirin, “A review of absorption refrigeration technologies,” Renewable and sustainable energy reviews, no. 5(4), pp.
343-372, month 2001;
[9] Y.H. Chumak et al., “Kholodylnaia tekhnyka y tekhnolohyia: sostoianye y perspektyvy razvytyia, ” [in Russian]
Vestnyk mezhdunarodnoi akademyy kholoda, no. 4, pp. 4-7, month 1999;
[10] R. Radermacher and K. Kim, “Domestic refrigerators: recent developments,” International journal of
refrigeration, no. 19(1), pp. 61-69, month 1996;
[11] O.S. Titlov and M.D. Zakharov, “Naukovo-tekhnichni osnovy stvorennia enerhozberihaiuchykh pobutovykh
absorbtsiinykh kholodylnykh pryladiv,” [in Russian], Nauk. pratsi ONAKhT, vol. 1, no. 35, pp. 113-127, month 2009;
[12] Ogawa et al., “Control system for absorption refrigerator,” U.S. Patent No. 5,138,846, 1992;
[13] W. Schneider and M. Hipple, “Control system and method of controlling ammonium absorption refrigerators,” U.S.
Patent No. 7,050,888, 2006;
[14] A.V. Mazur et al., “Povyshenye enerhetycheskoi effektyvnosty teplovykh protsessov pyshchevykh tekhnolohyi
sredstvamy harantyruiushcheho upravlenyia,” [in Russian] Intehrovani tekhnolohii ta enerhozberezhennia, no. 2, pp.
48–52, month 2007.