Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТУ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

O. Nikoliuk

Анотація

В статті запропоновані авторські моделі державно-приватного партнерства, що розроблено
спираючись на його ключові принципи та функції суб’єктів державно-аграрного партнерства в аграр-
ній сфері. Здійснено оцінку факторів, які впливають на результативність формування та розвитку держав-
но-приватного партнерства та відіграють ключову роль у відновленні аграрного виробництва. Доведено,
що використання й додаткове залучення приватних інвестицій в інноваційні проекти розвитку аграрно-
го виробництва повинні бути забезпечені формуванням сприятливих соціально-економічних умов з
урахуванням пріоритету діяльності, розробки нормативно-правової бази функціонування, розвитку
інформаційного й академічного середовищ. Базисом забезпечення інноваційної діяльності у аграрно-
му виробництві повинно бути партнерське співробітництво суспільства, держави, аграрного бізнесу,
освітньо-наукової сфери через застосування різних форм державно-приватного партнерства для ви-
рішення завдань соціально-економічного розвитку аграрного виробництва й національної економіки в
цілому. Автор зауважує, що залишається актуальним завдання подальшого зниження адміністратив-
них бар’єрів як одного з ключових факторів розвитку аграрного виробництва. Сьогодні зі сторони дер-
жави формування й ефективний розвиток партнерських відносин з аграрним бізнесом визначається
рядом суперечностей та перешкод на шляху до модернізації аграрного сектору, які повинні бути усу-
нені за допомогою запропонованих моделей державно-приватного партнерства.

Ключові слова:
модель державно-приватного партнерства, державна підтримка, агробізнес, інноваційний розвиток

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Nikoliuk, O. (2018). ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТУ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ. Food Industry Economics, 10(3). https://doi.org/10.15673/fie.v10i3.1056
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування

Посилання

1. Prohrama rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva / Asotsiatsiia mist Ukrainy. (2018). Retrieved July
20, 2018, from http://2.auc.org.ua/page/programa-rozvitku-derzhavno-privatnogo-partnerstva
2. Ukraine. (2013). Kontseptsiia rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva v Ukraini na 2013–2018 roky:
Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14.08.2013 № 739-r. (76th ed., pp. 1 -291). Ofitsiinyi visnyk
Ukrainy.
3. Sabluk, P. T. (2014). Zasady transformatsiinykh protsesiv v ahrarnii sferi. Intelekt ХХІ, (4), 25-36.
Retrieved July 20, 2018, from http://nbuv.gоv.uа/j-pdf/іnt_XXІ_2014_4_5.pdf
4. Stoianova-Koval, S. S., & Naumov, O. B. (2016). Mekhanizm derzhavno-pryvatnoho partnerstva yak
instrument stabilizatsii investytsiinoho protsesu. Naukovi Zapysky Instytutu Zakonodavstva Verkhovnoi Rady
Ukrainy, (6), 98-105.
5. Nikoliuk, O. V., & Halytskyi, O. M. (2017). Metodolohiia instytutsionalizatsii derzhavnoho rehuliuvannia
ahrarnoho vyrobnytstva. Ahrosvit, (13), 24-28.
6. Nikoliuk, O. V., & Kravchuk, A. O. (201 7). Aktyvizatsiia investytsiinykh protsesiv u konteksti
podatkovoho navantazhennia natsionalnoi ekonomiky Ukrainy. Naukovi Zapysky Instytutu Zakonodavstva Verkhovnoi
Rady Ukrainy, (4), 86-93.
7. Kosach, I. A. (2015). Derzhavno-pryvatne partnerstvo v konteksti systemno-synerhetychnoi
paradyhmy. Problemy I Perspektyvy Ekonomiky Ta Upravlinnia, (2 (2)), 49-56.
8. Zahurskyi, O. M. (2012). Instytutsionalne zabezpechennia derzhavnoi pidtrymky ahrarnoho sektoru
Ukrainy. Finansy Ukrainy, (8), 122-1 29.
9. Borshch, A. H. (2009). Biudzhetna pidtrymka ahrarnoho sektoru v umovakh transformatsiinykh protsesiv v
ekonomitsi Ukrainy. Ekonomika APK, (2), 111 -11 6. Retrieved July 21 , 2018, from http://www.info-pressa.som/artisle-
552.html
10. Gryshоvа, I. Yu., & Shеstаkоvskа, T. L. (2017). Thе аsymmеtry оf thе rеsоurсе соnfіgurаtіоn аnd іts
dеstruсtіvе іmpасt оn thе саpіtаlіzаtіоn оf аgrіbusіnеss. Thе Sсіеntіfіс Pаpеrs оf Thе Lеgіslаtіоn Іnstіtutе оf Thе
Vеrkhоvnа Rаdа оfUkrаіnе, (2), 128-133.
11. Gryshоvа, I. Y., Shеstаkоvskа, T. L., & Glushkо, O. V. (2017). Thе есоnоmіс mеаsurеmеnt оf
соnvеrgеnсе оf іnstіtutіоnаl іmpасt оn thе sustаіnаbіlіty оf dеvеlоpmеnt. Sсіеntіfіс Nоtеs оfThе Іnstіtutе оf Lеgіslаtіоn
оfThе Vеrkhоvnа Rаdа оfUkrаіnе, (4), 75-80.

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)