Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ФОРМУВАННЯ ПЕРЕДУМОВ ЕКСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. П. Ощепков
О. С. Магденко

Анотація

В статті розглядаються питання розвитку підприємств агропродовольчого комплексу, та ви-
значення передумов розробки експортної стратегії подальшого їх розвитку. На підставі дослідження
різних понять і підходів до формування стратегій розвитку, авторами надано власна трактовка до пе-
редумов формування експортної стратегії. Це виділення ресурсної стратегії, техніко-технологічної та
соціально-економічної стратегій, які відображають розвиток підприємства як складної соціально-
економічної системи.
Стратегія – це сукупність форм, методів і способів організації довгострокових напрямів діяль-
ності з реалізації мети або місії підприємства. В процесі розробки стратегії важливо враховувати
вплив зовнішніх і внутрішніх факторів, неврахування яких може привести до ризику втрати значних
ресурсів. Тому значна увага має приділятися таким аспектам, як: хто буде реалізовувати експортну
стратегію та рівень його компетенції, ступінь державної підтримки підприємств в частині отримання
інвестицій та впровадження інновацій, здатність підприємств забезпечувати конкурентні переваги за
рахунок якості та безпеки експортної продукції.

Ключові слова:
агропродовольчий комплекс, підприємство, стратегія, експортна стратегія, розвиток, експорт, державне регулювання

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ощепков, О., & Магденко, О. (2018). ФОРМУВАННЯ ПЕРЕДУМОВ ЕКСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ. Food Industry Economics, 10(3). https://doi.org/10.15673/fie.v10i3.1057
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування

Посилання

1 . Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф; пер. с англ. Л.И. Евенко. Москва: Экономика,
1989. 519 с. (рус. яз.)
2. Минцберг Г., Альстренд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий / Г.Минцберг; пер. с англ. под ред. Ю.Н.
Каптуревского. СПб: Издательство “Питер”, 2000. 336 с. (рус.яз.)
3. Румельт Р. Хорошая стратегия, плохая стратегия. В чем отличие и почему это важно / Ричард Ру-
мельт; пер.с англ. О.Медведь. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 448 с. (рус.яз.)
4. Крочак М.С. Формування стратегії розвитку промислових підприємств в умовах невизначеності //
Науковий вісник Мукачівського університету. Сер. Економіка. 2017. Вип. 1(17). С.83-89. URL:
http://www.msu.edu.ua/visn/?p=2698&lang=uk дата звернення 30.05.2018
5. Чуешова В.С. Национальная экспортная стратегия как ключ устойчивости // Экономика и предпри-
нимательство. 2017. № 2-2(79). С.160-1 63
6. Кондратюк О.І. Основні напрямки економічного розвитку підприємств в сучасних умовах // Наук. пр.
/ Таврійський державний агротехнологічний університет (економічні науки). 201 3. №1(1). С. 257-266. URL:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_201 3_1 _1_33 (дата звернення 3.08.2018)
7.Агеєва І.М., Агаркова О.В. Дослідження стратегії розвитку на підприємствах виноробної галузі //
Економіка харчової промисловості. 2017. Вип.4. С.35 – 42; DOI: 10.15673/fie.v9i4.741
8. Королёв В.И. Разработка экспортной стратегии компании //Российский внешнеэкономический вест-
ник. 2015. № 11 . С.54-65
9. Ощепков О.П., Магденко С.О. Економічні аспекти розвитку підприємств харчової промисловості
України // Тенденції розвитку аграрного сектору економіки України в умовах соціально-економічної та полі-
тичної нестабільності: матеріали наук. колокв., Одеса, 15 трав. 2015 р. / Одеська національна академія харчових
технологій. Одеса, 2015. С.70-74
10. Антонюк О.П., Антонюк П.О., Лисюк В.М. Аналіз динаміки та структури експорту агропродоволь-
чої продукції // Економіка харчової промисловості. 2017. Вип. 3. С.8-15; DOI: 10.15673/fie.v10i2.957
11 . Державна служба статистики України: [Веб-сайт]. Київ, 2018. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата
звернення 28.05.2018)
12. Про схвалення експортної стратегії України («дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі) на
2017-2021 роки: розпор. кабінету міністрів України від 27.12.2017 р. № 1017-р. URL:
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-eksportnoyi-strategiyi-ukrayini-dorozhnoyi-karti-strategichnogorozvitku-torgivli-na-20172021-roki (дата звернення 30.05.2018)