Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

СТРАТЕГІЧНІ РІШЕННЯ ПРОСУВАННЯ НА РИНОК ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ ЗІ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ ВИНОРОБСТВА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В. В. Лагодієнко
О. М. Голодонюк
В. В. Мільчева

Анотація

В даній статті розглянуто процес формування стратегічних рішень просування на ринок інно-
ваційного продукту зі вторинної сировини виноробства на прикладі ПрАТ «Одесавинпром», розробле-
но чотири функціональні стратегії згідно з кожним елементом комплексу маркетингу для підприємства,
наведений приклад вдало організованої рекламної кампанії для просування нового товару виробника.
Нестабільність ринкового середовища, жорсткість та мінливість його зовнішніх та внутрішніх факторів
потребують точного та розсудливого прогнозу результатів діяльності підприємства. Низькі показники
розвитку інноваційної сфери в Україні порівняно з підприємствами інших країн світу є причиною низь-
кого рівня конкурентоспроможності і, як результат, нестійкого економічного розвитку. Управління інно-
ваційною діяльністю підприємства в першу чергу передбачає обов’язкове безупинне вдосконалення
виробничого процесу шляхом пошуку, відбору, розробки та впровадження інноваційних концепцій,
формування банку інноваційних ідей та методів їх результативної реалізації, виявлення найгостріших
проблем інноваційного розвитку та шляхів їх подолання, тощо [3].
Таким чином, правильно обрана стратегія є не тільки результатом, але й ефективним механіз-
мом плідного стратегічного планування. Вона мобілізує використання науково-технічного, виробничо-
технологічного, фінансово-економічного, соціального і організаційного потенціалу підприємства в ви-
значених напрямках, що є основою його конкурентоспроможності.

Ключові слова:
стратегія, реклама, інноваційний продукт, сироп, ПрАТ «Одесавинпром», вторинна сировина виноробства

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Лагодієнко, В., Голодонюк, О., & Мільчева, В. (2018). СТРАТЕГІЧНІ РІШЕННЯ ПРОСУВАННЯ НА РИНОК ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ ЗІ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ ВИНОРОБСТВА. Food Industry Economics, 10(3). https://doi.org/10.15673/fie.v10i3.1060
Розділ
Актуальні аспекти маркетингової діяльності підприємств

Посилання

1 . Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення:
монографія / Амоша О.І., Антонюк В.П., Землянкін А.І. та ін. Донецьк: НАН України. Ін-т економіки
промисловості, 2007. 328 с.
2. Антонюк. Л.Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: монографія. К.: КНЕУ, 2003.
394 с.
3. Галиця І. О. Що ж таке інноваційний розвиток? // Економіка та держава. 2003. № 10. С. 32-33.
4. Гринько Т.В. Проблеми формування концепції інноваційного розвитку промисловості України
//Економіка промисловості. 2013. № 3 С. 1 63-169.
5. Зянько В.В. Інноваційне підприємництво: сутність, механізми і форми розвитку: монографія. Вінниця:
Універсум-Вінниця, 2008. 397 c.
6. Інноваційні розробки ОНАХТ «Сироп з гребенів винограду «Здоровіт»»: [Веб-сайт]. URL:
*https://www.onaft.edu.ua/download/innovat/3_14_inovate_Osipova_Lisii_ua.pdf (дата звернення: 10.08.2018).
7. Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів (вересень 2011 ). К.: Фенікс, 2011 . С. 30-31 .
8. Онишко С.В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку: монографія. Ірпінь.: Національна
академія ДПС України, 2004. 434 с.
9. Про рекламу: Закон України за станом на 26.07.2018 р. [Електронний ресурс] // Сайт Верховної Ради
України. URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/270/96-вр (дата звернення: 12.08.2018).
10. Річна фінансова звітність емітента: [Веб-сайт]. URL: https://smida.gov.ua/ (дата звернення: 12.08.2018).