Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ АДАПТАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ВИНОРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «КНЯЗЯ ТРУБЕЦЬКОГО»)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В. М. Фомішина
Н. Є. Федорова

Анотація

У статті обґрунтовано важливість пристосування підприємства до мінливого зовнішнього сере-
довища його функціонування. Висвітлено категорію «адаптація комунікативної складової комплексу
маркетингу» підприємства. Дано методику визначення рівня адаптації комунікативної складової ком-
плексу маркетингу виноробного підприємства. Охарактеризовано зовнішнє середовище виноробних
підприємств Херсонської області у 2013-201 7 рр. Визначено елементи внутрішнього середовища підп-
риємства виноробної промисловості (на прикладі ПрАТ «Князя Трубецького»). Встановлено наявний
рівень адаптації комунікативної складової комплексу маркетингу підприємства. Виявлено взає-
мозв’язок між рівнем адаптації комунікативної складової комплексу маркетингу та валовим прибутком
підприємства. Визначено невикористані можливості підвищення ефективності функціонування підпри-
ємства за рахунок зростання рівня адаптації комунікативної складової комплексу маркетингу.

Ключові слова:
адаптація, рівень адаптації, комунікативна складова, маркетингові комунікації, комплекс маркетингу, зовнішнє середовище, внутрішнє середовище, виноробна промисловість

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Фомішина, В., & Федорова, Н. (2018). ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ АДАПТАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ВИНОРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «КНЯЗЯ ТРУБЕЦЬКОГО»). Food Industry Economics, 10(3). https://doi.org/10.15673/fie.v10i3.1061
Розділ
Актуальні аспекти маркетингової діяльності підприємств

Посилання

1 . Ліпова О.Л., Черевата Т.М. Адаптивність як ключовий фактор конкурентоспроможності підприємст-
ва // Економіка харчової промисловості. 2018. Т.10, Вип. (1). С. 38-45; DOI: 10.15673/fie.v10i1.864
2. Большой латинско-русский он-лайн словар: веб-сайт. URL: http://linguaeterna.com/vocabula/alph.php
(дата звернення 21 .11 .2017)
3. Будник М.М. Адаптація промислових підприємств до ринкових умов господарювання: автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.01 : захист 28.03.2002 / наук кер. В.М. Гриньова. Харків, 2002.
18с.
4. Шевченко В.В. К вопросу о сущности экономической адаптации // Вестник института экономиче-
ских исследований. 2016. №1 . С.20-39. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/k-voprosu-o-suschnostiekonomicheskoy-adaptatsii. (дата звернення 23.10.201 7)
5. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь, 2-е изд.,
испр. – Москва. 1999. 479 с.
6. Экономико-математический энциклопедический словарь / Гл. ред. Данилов-Данильян В.И. Москва,
2003. 688 с.
7. Бричко А.М. Адаптація регіональної економічної системи до постійно змінних факторів внутрішньо-
го та зовнішнього середовища URL: http://journal.udau.edu.ua/assets/files/88/eko/ukr/27.pdf. (дата звернення
23.1 0.2017)
8. Дудчак В.В. Теоретико-методологические аспекты формирования системы адаптивного управления
промышленными предприятиями: автореф. дис. докт. экон. наук: спец. 08.06.01 : защита 02.04.06 / научн. руко-
вод. В.М. Джуха. Ростов-на-Дону, 2006. 59 с.
9. Артеменко В.Б., Агафонова М.С. Вопросы адаптации экономических систем к инновациям // Фунда-
ментальные исследования. Серия экономические науки. 2013. № 10. С. 1995-1999.
10. Пастухова Е.А. Адаптация экономической системы к изменениям среды // Современные наукоем-
кие технологии. 2006. №5. С.77-80.
11 . Марковская Е.И. Теоретические и практические аспекты адаптации моделей поведения экономиче-
ских субъектов // Вестник балтийской педагогической академии. 2013. № 1 11 . С. 6-16.
12. Зяблицкая Н.В. Современные положения теории адаптации // Электронный научный журнал
«Управление экономическими системами», 2011 . URL: http://www.uecs.ru/uecs-36-122011 /item/877-2011 -12-21 -
11 -49-33. (дата звернення 25.10.201 7)
13. Ластаев Т.Т., Кайгородцев А.А. Механизм агропромышленной интеграции // Вестник КАССУ. 2006.
№4. С. 10–12.
14. Алєксєєв С. Б. Формування адаптивного управління підприємствами вугільного машинобудування:
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук : спец. 08.06.01 : захист 19.06.2003 / наук кер.
Л.В. Пронченко. Донецьк, 2003. 23 с.