Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

АНАЛІЗ КЛАСИФІКАЦІЙ ІННОВАЦІЙ ЗА РІВНЕМ НОВИЗНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Коліщук

Анотація

У статті розглянуті види класифікацій інновацій в залежності від рівня новизни. Проаналізовано
основні підходи класифікації інновацій вітчизняними і зарубіжними дослідниками. Зокрема, розглянуто
класифікації інновацій за роллю в реалізації цілей, за значенням для реального напрямку діяльності,
за інтенсивністю інноваційних змін, за рівнем об'єктивного сприйняття, за причинами виникнення, за
рівнем новизни, за інноваційним потенціалом, за новизною місця впровадження та за характером до
свого попередника. Визначено основні чинники, які лягли в основу згаданих класифікацій, аргументо-
ваний висновок, що в основі перерахованих видів класифікацій знаходиться модель класифікації, за-
пропонована німецьким вченим Г. Меншем, яка є найбільш об'єктивною і уніфікованою і дозволяє ви-
користовувати її на всіх етапах життєвого циклу інновацій з метою прискорення процесу визначення
рівнів інновацій в залежності від їх новизни і можливості практичного втілення. Вперше надано єдиний
підхід поєднання більше десятка існуючих класифікацій інновацій в основі яких є підхід запропонова-
ний Г. Меншем. Використання єдиного підходу щодо класифікації інновацій за рівнем новизни має
практичне значення з метою пришвидшення класифікації інновацій для прийняття оперативних управ-
лінських рішень. В статті надано єдину класифікацію інновацій, що дає можливість класифікувати ін-
новації за рівнем новизни, за видом об’єкта, за місцем в системі підприємства, за змістом діяльності,
за причинами виникнення, за географічним чинником, за частотою застосування, за напрямом реалі-
зації, за формою, за рівнем планування, за суб’єктом створення, за швидкістю поширення, за масові-
стю використання, за результативністю, за характером задоволення потреб споживачів та за призна-
ченням інновацій.

Ключові слова:
системний підхід, класифікація інновацій, класифікаційна ознака, базові інновації, по- ліпшуючі інновації, псевдоінновації

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Коліщук, О. (2018). АНАЛІЗ КЛАСИФІКАЦІЙ ІННОВАЦІЙ ЗА РІВНЕМ НОВИЗНИ. Food Industry Economics, 10(3). https://doi.org/10.15673/fie.v10i3.1062
Розділ
Інноваційно-інвестиційні проблеми

Посилання

1. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін : навчальний посібник. Київ : Заповіт, 1996. 240
с.
2. Економіка й організація інноваційної діяльності : підручник. О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П.
Гречан [та ін.] ; під ред. проф. О.І. Волкова, проф. М.П. Денисенка. Друге видання. Київ : Центр учбової літе-
ратури, 2005. 424 с.
3. Воронкова В.Г. Теоретичні засади управління інноваційним процесом в Україні. Вісник Національ-
ного університету Львівська політехніка. Проблеми економіки та управління. 2008. № 628. С. 417–423.
4. Gosnar Ana. The Classification of Innovations: the Case of Apple Inc. University of Ljubljana, Faculty of
Economics, 2012. 64 p. Retrieved from: http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/gosnar795-B.pdf
5. Завлин П.Н. Инновационный менеджмент : справ. пособие / под ред. П.Н. Завлина, А.К. Казанцева,
Л.Э. Миндели. Изд. 2-е, переработ. и доп. М. : ЦИСН, 1 998. 568 с.
6. Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної діяльності : навчальний посібник.
Київ : Академія, 2005. 400 с.
7. Косцик Р.С. Види інновацій на промислових підприємствах. [Електронний ресурс]. Науковий вісник
НЛТУ України. 2012. Вип. 22.02. С.185–194. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2012_22.2_35. (да-
та звернення 5.07.2018)
8. Mensh G. Statement in Technology: innovation overcome the depression. Cambridge: Mass, 1979. 360 p.
9. Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия. М. : Политиздат, 1989. 271 с. (Социальные
проблемы инноватики).
10. Сиротинська Н.М. Види інноваційних підприємств промисловості. Вісник національного універси-
тету Львівська політехніка. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку.
Львів. Львівська політехніка. 2012. № 727. С.314–319.
11. Степаненко Д.М. Классификация инноваций и ее стандартизация в Республике Беларусь. Вестник
БНТУ. 2005. № 5. С.71–75.
12. Федулова Л.І. Інноваційна економіка : підручник. Київ : Либідь, 2006. 480 с.
13. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Экономическая мысль запада / пер. с нем: В.С. Ав-
тономова, М.С. Любского, А.Ю. Чепуренко. М. : Прогресс, 1982. 455 с.
14. Соловйов В.П., Кореняко Г.І., Головатюк В.М. Інноваційний розвиток регіонів: питання теорії та
практики : монографія. Київ : Фенікс, 2008. 224 с.
15. Харів П.С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів : моно-
графія. Тернопіль : Економічна думка, 2003. 326 с.
16. Богашко О.Л., Еволюція теоретичних підходів до інноваційного розвитку в економічній науці.
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2013. № 2. С. 23–29.
17. Санто Б. Инновация как средство экономического развития. М. : Прогресс, 1990. 296 с.
18. Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. [Електронний ресурс].
Третье издание. Перевод с английского. М., 2006. 196 с. Режим доступу: http://rii-vuz.extech.ru/doc/oslo.pdf (дата
звернення 5.07.2018)