Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

К. О. Васьковська
Г. Б. Пчелянська
О. О. Кохан

Анотація

У статті викладено та розглянуто особливості бухгалтерського обліку розрахунків з оплати
праці працівникам підприємства з метою удосконалення системи обліку, а саме поліпшення організації
обліку розрахунків з оплати праці з метою вирішення актуальних питань розвитку бізнесу шляхом при-
йняття дієвих управлінських рішень.
Вагому частку в собівартості продукції займають саме витрати на оплату праці працівникам пі-
дприємства. Для ефективного розвитку підприємству необхідно детально вивчати структуру цих ви-
трат, стимулювати зацікавленість працівників (мотиваційні заходи) для підвищення продуктивності їх
праці, контролювати темпи підвищення розміру заробітної плати по відношенню до росту продуктив-
ності праці, впровадження автоматизації облікового, аналітичного та контрольного процесу обліку ро-
зрахунків з оплати праці.

Ключові слова:
облік, заробітна плата, витрати на оплату праці, внутрішня управлінська звіт- ність, мотивація працівників, автоматизація процесу

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Васьковська, К., Пчелянська, Г., & Кохан, О. (2018). ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Food Industry Economics, 10(3). https://doi.org/10.15673/fie.v10i3.1063
Розділ
Система обліку та аудиту

Посилання

1 . Виплати працівникам: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26: затв. Наказом Мінфіну від
28.1 0.2003 року № 601 за станом на 10.01 .2012 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03 (дата звер-
нення: 2.08.2018 р).
2. Черчик Л.М. Менеджмент персоналу : конспект лекцій. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Укра-
їнки 2013. 140 с.
3. Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР за станом на 01 .01 .2017 р.
Верховна Рада України. Київ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1 %80 (дата звернен-
ня: 2.08.2018 р.).
4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій: затв. Наказом Мінфіну від 30.11 .1999 року № 291 за станом
на 05.01 .2018 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (дата звернення: 1 2.08.2018 р.).
5. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник. 8-ме вид., доп. і перероб. Житомир: ПП
«Рута», 2009. 912 с.
6. Садовська І.Б. Бухгалтерський облік: навч. посібник для вищої школи. К. : Центр учбової літератури,
2013. 688 с.
7. Гарасим П.М., Журавель Г.П., Бруханський Р.Ф., Хомин П.Я. Первинний та аналітичний облік на пі-
дприємстві: навч. посібник. Тернопіль : АСТОН, 2005. 464 с.
8. Пушкар М.С. Фінансовий облік : підручник. Тернопіль : Вид-во «Карт-бланш», 2002. 628 с.
9. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік : підручник. Київ : Вид-во «Центр учбової літератури», 2017.
670 с.
10. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : підручник. 2-ге вид.,
перероб. та доп. К. : Изд-во «Алерта», 2008. 926 с.
11 . Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: навч. посібник. [Електронний ресурс]. URL:
https://pidruchniki.com/18421120/menedzhment/doplati_nadbavki (дата звернення 1 .08.2018 р.)