Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОМПОНЕНТІВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Л. В. Іванченкова
Г. О. Ткачук
Л. Б. Скляр

Анотація

Проведено аналіз нормативно-методичного забезпечення організації обліку та контролю, сис-
тематизовано обов’язкові розділи (складові) облікової політики підприємств харчової промисловості.
Виділено п’ять розділів облікової політики залежно від завдань контролю бухгалтерського обліку в си-
стемі корпоративного управління (забезпечення достовірності оцінки активів та пасивів, визначення
фінансового результату, контроль рівня витрат, ефективність організації бухгалтерського обліку та
забезпечення достовірності звітної інформації). За результатами аналізу змісту кожного розділу за-
пропоновано додаткові складові, які відображають особливості оцінки облікових статей на підприємс-
твах харчової промисловості. Узагальнено інформацію про варіантність облікової політики за окреми-
ми складовими, виходячи з умови діючого законодавства щодо включення до наказу про облікову по-
літику тільки тих положень, які надають можливість вибору із декількох варіантів. Досліджено варіант-
ність вибору кількісних критеріїв суттєвості облікової інформації. Зроблено висновки щодо впливу діє-
вості обраної облікової політики на достовірність, достатність та прозорість звітної інформації.

Ключові слова:
облікова політика, бухгалтерський облік, суттєвість, критерії суттєвості, контроль, корпоративна політика

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Іванченкова, Л., Ткачук, Г., & Скляр, Л. (2018). ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОМПОНЕНТІВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА. Food Industry Economics, 10(3). https://doi.org/10.15673/fie.v10i3.1064
Розділ
Система обліку та аудиту

Посилання

1. Барановська Т.В. Облікова політика підприємства в Україні: теорія і практика: ав-
тореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.04. К., 2005. 21с.
2. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: підручник для студ. вузів спец.
7.050106 „Облік і аудит ”. Житомир: ЖІТІ, 2000. 640 с.
3. Карпушенко М.Ю. Організація обліку: навч. посібник (для студентів економічних
спеціальностей, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит»). Х.: ХНАМГ, 2011. 241с.
4. Житний П. Організаційно-методологічні засади формування облікової політики пі-
дприємства // Бухгалтерський облік і аудит. 2006. №3. С. 3-10.
5. Сук П. Облікова політика підприємства // Бухгалтерія в сільському господарстві.
2005. № 1. С. 2-4.
6. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. для вищ.
та серед. спец. навч. закл. 4-те вид., переробл. і доп. К.: Видавництво А.С.К., 2002. 400 с.
7. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Закон України № 996-
XIV від 16 липня 1999 р. станом на 03 липня 2018р. / Верховна Рвда України. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 10.09.2018)
8.Облікова політика підприємства: навч. посіб. / за ред. Гаврилюка В.М., Жука В.М.,
Михайлова М.М. Київ: ТОВ «ЮР-АГРО-ВЕСТА», 2007. 326 с.
9.Радченко О.Д., Гироль С.В. Складові облікової політики сільськогосподарських під-
приємств // Економіка АПК. 2008. № 10. С. 73-77.
10. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затв. наказом Мі-
ністерства фінанасів України від 27.06.2013 р. № 635. URL:
https://ips.ligazakon.net/document/view/MF13052. (дата звернення: 10.07.2018)
10. П(С)БО, рахунки, бухгалтерські консультації Інформаційно-аналітична система
Zakon Help: [Веб-сайт]. URL: https://zakon.help/psbo (дата звернення: 10.09.2018)
11.Про суттєвість у бухгалтерському обліку і звітност / Міністерство фінансів Украї-
ни. Лист від 29.07.2003 р. № 04230-04108. URL: https://law.dt-kt.com/lyst-ministerstvafinansiv-ukrayiny/(дата звернення: 10.07.2018)
12. Принцип суттєвості у фінансовій звітності. Вісник МСФЗ: [Веб-сайт]. URL:
http://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ001161 (дата звернення: 10.07.2018)