Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОМПОНЕНТІВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Л. В. Іванченкова
Г. О. Ткачук
Л. Б. Скляр

Анотація

Проведено аналіз нормативно-методичного забезпечення організації обліку та контролю, сис-тематизовано обов’язкові розділи (складові) облікової політики підприємств харчової промисловості.Виділено п’ять розділів облікової політики залежно від завдань контролю бухгалтерського обліку в си-стемі корпоративного управління (забезпечення достовірності оцінки активів та пасивів, визначенняфінансового результату, контроль рівня витрат, ефективність організації бухгалтерського обліку тазабезпечення достовірності звітної інформації). За результатами аналізу змісту кожного розділу за-пропоновано додаткові складові, які відображають особливості оцінки облікових статей на підприємс-твах харчової промисловості. Узагальнено інформацію про варіантність облікової політики за окреми-ми складовими, виходячи з умови діючого законодавства щодо включення до наказу про облікову по-літику тільки тих положень, які надають можливість вибору із декількох варіантів. Досліджено варіант-ність вибору кількісних критеріїв суттєвості облікової інформації. Зроблено висновки щодо впливу діє-вості обраної облікової політики на достовірність, достатність та прозорість звітної інформації.
Ключові слова:
облікова політика, бухгалтерський облік, суттєвість, критерії суттєвості, контроль, корпоративна політика

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Іванченкова, Л., Ткачук, Г., & Скляр, Л. (2018). ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОМПОНЕНТІВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА. Food Industry Economics, 10(3). https://doi.org/10.15673/fie.v10i3.1064
Розділ
Система обліку та аудиту

Посилання

1. Барановська Т.В. Облікова політика підприємства в Україні: теорія і практика: ав-
тореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.04. К., 2005. 21с.
2. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: підручник для студ. вузів спец.
7.050106 „Облік і аудит ”. Житомир: ЖІТІ, 2000. 640 с.
3. Карпушенко М.Ю. Організація обліку: навч. посібник (для студентів економічних
спеціальностей, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит»). Х.: ХНАМГ, 2011. 241с.
4. Житний П. Організаційно-методологічні засади формування облікової політики пі-
дприємства // Бухгалтерський облік і аудит. 2006. №3. С. 3-10.
5. Сук П. Облікова політика підприємства // Бухгалтерія в сільському господарстві.
2005. № 1. С. 2-4.
6. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. для вищ.
та серед. спец. навч. закл. 4-те вид., переробл. і доп. К.: Видавництво А.С.К., 2002. 400 с.
7. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Закон України № 996-
XIV від 16 липня 1999 р. станом на 03 липня 2018р. / Верховна Рвда України. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 10.09.2018)
8.Облікова політика підприємства: навч. посіб. / за ред. Гаврилюка В.М., Жука В.М.,
Михайлова М.М. Київ: ТОВ «ЮР-АГРО-ВЕСТА», 2007. 326 с.
9.Радченко О.Д., Гироль С.В. Складові облікової політики сільськогосподарських під-
приємств // Економіка АПК. 2008. № 10. С. 73-77.
10. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затв. наказом Мі-
ністерства фінанасів України від 27.06.2013 р. № 635. URL:
https://ips.ligazakon.net/document/view/MF13052. (дата звернення: 10.07.2018)
10. П(С)БО, рахунки, бухгалтерські консультації Інформаційно-аналітична система
Zakon Help: [Веб-сайт]. URL: https://zakon.help/psbo (дата звернення: 10.09.2018)
11.Про суттєвість у бухгалтерському обліку і звітност / Міністерство фінансів Украї-
ни. Лист від 29.07.2003 р. № 04230-04108. URL: https://law.dt-kt.com/lyst-ministerstvafinansiv-ukrayiny/(дата звернення: 10.07.2018)
12. Принцип суттєвості у фінансовій звітності. Вісник МСФЗ: [Веб-сайт]. URL:
http://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ001161 (дата звернення: 10.07.2018)