Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т. Д. Маркова
Л. М. Головаченко
М. М. Стрепенюк
Г. А. Римар

Анотація

У статті розглядається сутність поняття «внутрішньогосподарський контроль», «система внут-
рішньогосподарського контролю», теоретичні та практичні особливості контролю готової продукції та
розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві. На базі дослідження та узагальнення сфор-
мовано власні етапи внутрішньогосподарського контролю готової продукції. Пропонується перелік ін-
формаційних джерел в системі внутрішньогосподарського контролю готової продукції та розрахунків з
покупцями та замовниками. Обґрунтовано низку ймовірних порушень при здійснені внутрішньогоспо-
дарського контролю. Рекомендовано методичні прийоми для виявлення порушень під час внутрішньо-
господарського контролю готової продукції та розрахунків з покупцями та замовниками.

Ключові слова:
внутрішньогосподарський контроль, система внутрішньогосподарського контролю, контроль розрахунків з покупцями та замовниками, контроль готової продукції

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Маркова, Т., Головаченко, Л., Стрепенюк, М., & Римар, Г. (2018). ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ. Food Industry Economics, 10(3). https://doi.org/10.15673/fie.v10i3.1065
Розділ
Система обліку та аудиту

Посилання

1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV за
станом на 01 .07.2018 р. Верховна Рада України. Київ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата зве-
рнення: 12.08.2018)
2. Міжнародний стандарт аудиту 315: URL:http/ /www/apu.com.ua (дата звернення: 15.08.2018)
3. Аудит і ревізія підприємницької діяльності: навч. посібн. для студ. вузів спец. 7.0501 06 «Облік і ау-
дит» / Бутинець Ф.Ф. та ін. Житомир: ПП «Рута», 2001 . 416 с.
4. Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі управління. К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002.
360 с.
5. Коцупатрий М. Внутрішньогосподарський контроль: організаційні аспекти та класифікаційні ознаки
// Економічний аналіз. 2010. № 6. C. 433-436.
6. Дорош Н.І. Внутрішній контроль та аудит в управлінні ризиками на підприємстві // Вісник Львівської
комерційної академії. Серія: Економічна. 2014. Вип. 44. С. 148-152.
7. Яворова Г.В. Обумовленість виникнення та сучасний стан внутрішньогосподарського контролю на
підприємствах України // Інноваційна економіка. 2012. №11 . С. 274-276.
8. Бутинець Т.А. Система внутрішнього контролю фірми // Економічні науки. Сер.: Облік і фінанси.
2010. Вип. 7(25). С. 234-245.
9. Непочатова В.С. Внутрішній контроль розрахунків з покупцями та замовниками // Молодий вчений.
2016. №3. С. 1 34-138.
10. Загальні вимоги до фінансової звітності: Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку
1 : затв. наказом Мінфіну від 07.02.2013 №73 за станом на 03.08.2018 р. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звернення: 11 .08.2018).
11. Ковінько М.Д. Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства: навч. посіб. для студ.
вищ. навч. закл. Фастів: Поліфаст, 2006. 440 с.
12. Рудницький В.С. Методологія і організація аудиту. Тернопіль: Економічна думка, 1998. 192 с.
13. Дебіторська заборгованість: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10: затв. наказом Мінфіну
від 08.10.99 р. № 237 за станом на 09.08.2013 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99 (дата звернен-
ня: 11 .08.2018).
14. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 року № 2755-VI за станом на 01 .01 .2018 р. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17 (дата звернення: 11 .08.2018).
15. Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Положення затв. наказом Мінфі-
ну від 24.05.95 р. № 88 за станом на 03.08.2018 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95 (дата звер-
нення: 11 .08.2018).
16. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань: затв. наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. №879
за станом на 18.11 .2016 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14 (дата звернення: 10.08.2018).
17. Витрати: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16: затв. наказом Мінфіну від 31 .12.99 р. №
318 за станом на 09.08.2013 р. URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 (дата звернення: 11 .08.2018).
18. Доходи: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15: затв. наказом Мінфіну від 22.11 .99 р. №
290 за станом на 09.08.2013 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99 (дата звернення: 09.08.2018).