Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: СУЧАСНИЙ АСПЕКТ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

T. Stupnytska
O. Volodina
L. Holovachenko
Yu. Vasylieva

Анотація

В Україні на сьогодні одним із важливих питань бухгалтерського обліку є не тільки облік, а й
аналіз дебіторської заборгованості. Результати аналізу можуть впливати на фінансовий стан, конку
рентоспроможність, на об’єм і структуру грошової маси, а також на швидкість обігу грошових коштів
підприємства. Ефективність управління дебіторською заборгованістю суб’єктів господарювання зале-
жить від проведення ґрунтовного та систематичного її аналізу. Важливість аналізу дебіторської забор-
гованості збільшується в період інфляції, коли іммобілізація власних коштів стає досить невигідною.
У статті був проведений аналіз економічних публікацій з питань аналізу дебіторської заборго-
ваності, розглянуто методику оцінки її стану та якості. Досліджено підходи, щодо методики проведен-
ня економічного аналізу дебіторської заборгованості, яки запропоновані науковцями-економістами та
вказано на їх недоліки. Розглянуто методику проведення аналізу дебіторської заборгованості на підп-
риємствах та виділені етапи її проведення. Також розглянуто методику оцінки стану та якості дебітор-
ської заборгованості. Наведені узагальнюючі показники, що характеризують стан дебіторської забор-
гованості на підприємстві.
У процесі прийняття управлінських рішень існують невирішені питання щодо аналізу дебітор-
ської заборгованості, що свідчить про необхідність вдосконалення методики її аналізу та подальшого
розвитку. Вирішення багатьох проблемних питань дозволить значно вдосконалити організацію та ме-
тодику обліку та аналізу розрахунків з дебіторами. Правильний та своєчасний аналіз дебіторської за-
боргованості дасть змогу приймати ефективні управлінські рішення щодо повернення боргів та спро-
гнозувати своєчасне надходження коштів.

Ключові слова:
дебіторська заборгованість, аналіз дебіторської заборгованості, фінансова стійкість

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Stupnytska, T., Volodina, O., Holovachenko, L., & Vasylieva, Y. (2018). МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: СУЧАСНИЙ АСПЕКТ. Food Industry Economics, 10(3). https://doi.org/10.15673/fie.v10i3.1066
Розділ
Система обліку та аудиту

Посилання

1. Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti: Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 :
Zatv. nakazom Minfinu vid 07.02.2013 №73 za stanom na 03.08.2018 r. (2018). Retrieved August 09, 2018, from
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
2. Debitorska zaborhovanist: Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 10: Zatv. nakazom Minfinu vid
08.1 0.99 r. № 237 za stanom na 09.08.201 3 r. (2013). Retrieved August 07, 2018, from
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99
3. Andrieieva, H. I. (2014). Rol analizu potochnoi debitorskoi zaborhovanosti pry otsintsi obgruntovanosti
upravlinskykh rishen. Retrieved August 05, 201 8, from
http://www.rusnauka.com/8_NMIW_2014/Economics/7_162960.doc.htm
4. Butynets, F. F., & Herasymovych, A. M. (2006). Bukhhalterskyi finansovyi oblik (7th ed.). Zh.: Ruta.
5. Blank, I. A. (2004). Finansovyiy menedzhment. Kyiv: Elga.
6. Hnatenko, Ye. P. (2013). Shchodo analizu stanu debitorskoi ta kredytorskoi zaborhovanosti na
pidpryiemstvi. Retrieved August 01 , 2018, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_1 0(1)__20
7. Hnatenko, Ye. P. (2016). Problemy ta shliakhy udoskonalennia debitorskoi zaborhovanosti yak ob’iekta obliku y analizu. Retrieved August 01 , 2018, from http://global-national.in.ua/archive/9-2016/152.pdf
8. Demkovych, A. A. (201 3). Metody analizu stanu debitorskoi zaborhovanosti. Retrieved August 09, 201 8,
from http://www.rusnauka.com/18_ADEN_2013/Economics/10_14181 0.doc.htm
9. Yedynak, T. S. (2009). Problemy upravlinnia debitorskoiu zaborhovanistiu pidpryiemstva v umovakh finansovo-ekonomichnoi kryzy. Retrieved August 05, 2018, from http://firearticles.com/economika-pidpryemstv/54-
problemi-upravlinnya-debitorskoyu-zaborgovanistyu-pidpriyemstv-v-umovax-finansovo-ekonomichnoyi-krizi-yedinakt-s.html
10. Kyiashko, O. M. (2011). Oblik ta analiz debitorskoi zaborhovanosti v systemi upravlinnia pidpryiemstvom:
Avtoref. dys. kand. ekon. nauk : Spets. 08.00.09 «Bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt (za vydamy diialnosti)». Kyiv.
11. Melnyk, A. Ye., & Sorokopud, O. O. (2010). Analiz debitorskoi zaborhovanosti. Retrieved August 09,
2018, from http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2010/Economics/ 63069.doc.htm/
12. Savitskaya, G. V. (2014). Ekonomicheskiy analiz (14th ed.). M.: NITs INFRA-M.
13. Sarapina, O. A. (201 4). Teoretychni zasady upravlinnia debitorskoiu zaborhovanistiu. Retrieved August 05,
2018, from http://economic-vistnic.stu.cn.ua/tmppdf/1390.pdf

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)