Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЗЕРНОВИХ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ КООПЕРАТИВІВ В УКРАЇНІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Нікішина

Анотація

У статті досліджено проблемні аспекти дії формальних інститутів у сфері зернової кооперації,
визначено причини їх інституційної неспроможності в українських реаліях. Доведено необхідність зміни
методологічного підходу до формування програмних документів для реалізації потужного потенціалу
кооперації індивідуальних зернових господарств. Обґрунтовано сутність інтеграційного підходу, який
акцентує увагу на становленні й розвитку ефективних форм взаємодій між кооперативами, інституціями,
ринковими суб’єктами на засадах узгодження їх економічних інтересів для досягнення цільового орієн-
тиру. Держава шляхом використання селективних заходів ініціює створення і підтримку цільового лан-
цюга доданої вартості, здатного об’єднати учасників процесу відтворення стратегічних видів зернових
культур. Обґрунтовано головні етапи, умови взаємодій учасників та очікувані ефекти програми розвитку
зернових багатофункціональних кооперативів в Україні. Підкреслено можливість їх відтворювального
розвитку без державної підтримки за умови формування злагодженої системи інтеграційних взаємодій
між кооперативами та учасниками процесу відтворення.

Ключові слова:
псевдоінновації, індивідуальні господарства, багатофункціональні коопера- тиви, інтеграційні взаємодії, селективні заходи

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Нікішина, О. (2018). ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЗЕРНОВИХ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ КООПЕРАТИВІВ В УКРАЇНІ. Food Industry Economics, 10(3). https://doi.org/10.15673/fie.v10i3.1067
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування

Посилання

1. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 р.: затверджена розпорядженням
Кабінету Міністрів України № 806-р від 17.11 .2013 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-
%D1 %80 (дата звернення 29.05.201 8).
2. Корінець Р. Я., Малік М.Й. Інформаційне забезпечення сільськогосподарської обслуговуючої коо-
перації в Україні // Економіка АПК. 2016. № 8. С. 61 -70.
3. Манжура О.В. Інтеграційні процеси у сільськогосподарській кооперації України // Менеджер Дон-
ДУУ. 2014. №1 (67). С. 21 -24.
4. Молдаван Л. В., Шубравська О.В. Інвестиційні пріоритети у сфері розвитку агропромислового ви-
робництва України та механізми їх реалізації // Економіка України. 2015. № 4 (641). С. 78-87.
5. Паска І.М. Ефективність моделей кооперації сільськогосподарських підприємств // Економіка та
держава. 2015. №9. С. 33-36.
6. North D. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University
Press, 1990. 620р.
7. Furubotn E. G., Richter R. Institutions and Economic Theory: The Contribution of the New Institutional
Economics. URL: https://www.press.umich.edu/6715/institutions_and_economic_theory (application date May 29,
201 8).
8. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства: Інформаційно-аналітичні матері-
али. URL: http://minagro.gov.ua/ministry?nid=15750 (дата звернення 29.05.2018).
9. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: //http://www.ukrstat.gov.ua (дата звер-
нення 29.05.2018).
10. Про кооперацію: Закон України № 1087-ІУ від 10 липня 2003 р. за станом на 06.11 .2014 р. URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1087-15 (дата звернення 29.05.2018).
11. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України № 469/97-ВР від 17 липня 1997 р. за станом
на 19.01 .2013 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/469/97 (дата звернення 29.05.2018).
12. Програма становлення і розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як неприбу-
ткових організацій: затверджена Наказом Міністерства аграрної політики України № 168 від 31 .08.2000 р.
Втрата чинності на підставі Наказу № 304 від 19.06.2017 р. URL: http://consultant.parus.ua/?doc=00LDM12680
(дата звернення 29.05.2018).
13. Державна цільова економічна програма підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів на період до 2015 року: затверджена Постановою Кабінету Міністрів України №557 від
03.06.2009 р. Втрата чинності на підставі Постанови КМ № 704 від 07.07.2011 р. URL:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/557-2009-%D0%BF (дата звернення 29.05.201 8).
14. Нікішина О.В. Трансформаційний вплив інтеграційних процесів на відтворювальний розвиток зер-
нового ринку України // Економічні інновації. 2016. Вип. 62. С. 232-241 .
15. Nikishina O. V. Regulatory Elasticity the Integrated Flour Market in Ukraine. Stredoevropsky vestnik pro
vedu a vyzkum. 2014. №2 (4). Р. 53-59.