Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н. М. Купріна
О. А. Тофаніло
І. О. Котобан
Р. Є. Скіпор

Анотація

Досліджено понятійно-категоріальний апарат сутності категорій «оборотні активи» підприєм-
ства та їх важливих елементів – «запасів», «дебіторської заборгованості», «грошових коштів» в пу-
блікаціях вчених та П(С)БО, обґрунтовано взаємозв'язок між ними. Показано підхід до аналізу обо-
ротних активів підприємства та їх елементів: аналіз складу, структури та динаміки як оборотних ак-
тивів, так й окремих їх елементів; аналіз розміщення оборотного капіталу, який вкладено в оборотні
активи підприємства; аналіз оборотності оборотних активів та їх елементів. Обґрунтована необхід-
ність застосування аналізу впливу оборотності оборотного капіталу підприємства на ліквідність
оборотних активів та його окремих елементів.

Ключові слова:
оборотні активи, елементи оборотних активів, запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти, оборотний капітал, аналіз

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Купріна, Н., Тофаніло, О., Котобан, І., & Скіпор, Р. (2018). ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Food Industry Economics, 10(4). https://doi.org/10.15673/fie.v10i4.1131
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографії авторів

Н. М. Купріна, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

О. А. Тофаніло, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

магістрант
кафедра обліку та аудиту

І. О. Котобан, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

магістрант
кафедра обліку та аудиту

Р. Є. Скіпор, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

магістрант
кафедра обліку та аудиту

Посилання

1. Купріна Н.М., Черненко І.О. Оборотні активи підприємства: теоретичний та практичний аспект [Еле-
ктронний ресурс]. Режим доступу: : https://journals.onaft.edu.ua/index.php/fie/article/view/863 (дата звернення
15.1 0.2018).
2. Загальні вимоги до фінансової звітності: Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку
1 : затв. наказом Мінфіну від 07.02.2013 №73 за станом на 03.08.2018 р. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звернення: 15.10.2018)
3. Купріна Н.М., Рудюк І. Аналіз підходів до сутності та класифікації дебіторської заборгованості підп-
риємства // Економіка харчової промисловості. 2017. Вип. 2. Т.9. С.24-32.
4. Дебіторська заборгованість: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10: затв. наказом Мінфіну
від 08.10.1999 №237 за станом на 27.06.2013 р. URL:https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-planrah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021475.html (дата звернення: 10.10.2018)
5. Запаси: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9: затв. наказом Мінфіну від 20.10.1999 №246
за станом на 17.1 2.2012р. URL: https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standartbuhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021474.html (дата звернення: 10.10.2018).
6. Савкович В.А. Модели управления запасами / под ред. М.И. Балашевича. Мн. : Наука и техника, 1986.
319 с.
7. Райзберг Б.А. Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь / Райзберг
Б.А. 2-е изд. исправ. М.: Инфра, 1 998. 479с.
8. Козловский В.А., Козловская Э.А., Савруков Н.Т. Логистический менеджмент. СПб.: Политехника
1999. – 275 с.
9. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності «Облік і ау-
дит» вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець. Житомир: ПП «Рута», 2009. 91 2 с.
10. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: підручник. Київ: ЦУЛ, 2008. 566 с.
11. Купріянова Л.М., Болдирєв О.М. Оцінка ефективності управління дебіторською заборгованістю //
Світ нової економіки. 2015. №2 [Електронний ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/otsenkaeffektivnosti-upravleniya-debitorskoy-zadolzhennostyu. (дата звернення: 1 .10.2018).
12. Єрофєєва В.А., Смолякова В.А. Системний підхід до управління дебіторською заборгованістю // The
Management accounting Journal. 2011 . №2 [Електронний ресурс]. URL:
http://www.upruchet.ru/articles/2011 /2/5517.html. (дата звернення: 1 .10.2018).
13. Шутько Г.М.,Рахімова Р.Р. Управління дебіторською заборгованістю підприємства // SCI-ARTICLE.
2016. №1 [Електронний ресурс]. URL: http://sci-article.ru/stat.php?i=1451314370. (дата звернення: 1 .10.201 8).
14. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: підручник для студентів вузів спеціальності 7.0501 06
“Облік і аудит”. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 640с.
15. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та
коментарі: практичний посібник. К: Лібра, 2013. 55с.
16. Ковалев В.В.Финансовый анализ: методы и процедуры. М: Финансы и статистика, 2001 . 560 с.
17. Купріна Н.М. Аналіз ліквідності активів в організаційно-економічному механізмі оптимального
управління оборотним капіталом підприємств харчової промисловості // Управління фінансово-економічною
безпекою підприємств харчової промисловості України: аналіз та синтез методів: монографія / Немченко В.В.
та ін. за заг. ред. д.е.н., проф. В.В. Немченко. Одеська, національна, академія харчових технологій. Одеса: Фе-
нікс, 2013. С. 59-66.

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)