Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н. М. Купріна
К. В. Апостолов
А. В. Шаталова
О. В. Бачинська

Анотація

В статті проведено дослідження підходів до класифікації фінансових результатів діяльності пі-
дприємства в наукових працях та відповідно до НП(С)БО 1. Досліджено підходи до проведення еко-
номічного аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. Показано джерела для проведен-
ня аналізу фінансових результатів: дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства,
порядок формування яких регламентують національні положення (стандарти) обліку. Проаналізовано
особливості оцінки факторів, що впливають на зміну фінансових результатів підприємства, в дослі-
дженні науковців. Запропонована методика економічного аналізу фінансових результатів та їх факто-
рний аналіз з використанням адитивної моделі для проведення багаторівневого факторного аналізу
фінансових результатів від звичайної діяльності з урахуванням сучасних напрямів та видів діяльності
промислового підприємства, що підвищує якість його виконання та можливості визначення впливу
значно більшої кількості факторів.

Ключові слова:
фінансові результати, прибуток, збиток, доходи, витрати, види діяльності підприємства, факторний аналіз, адитивна факторна модель

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Купріна, Н., Апостолов, К., Шаталова, А., & Бачинська, О. (2018). АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ. Food Industry Economics, 10(4). https://doi.org/10.15673/fie.v10i4.1132
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографії авторів

Н. М. Купріна, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

К. В. Апостолов, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

магістрант
кафедра обліку та аудиту

А. В. Шаталова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

магістрант
кафедра обліку та аудиту

О. В. Бачинська, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

магістрант
кафедра обліку та аудиту

Посилання

1 . Загальні вимоги до фінансової звітності: Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку
1 : затв. наказом Мінфіну від 07.02.2013 №73 за станом на 03.08.2018 р. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звернення: 11 .09.2018).
2. Мельник Т.Ю. Формування інформаційних ресурсів управлінського обліку для контролювання фі-
нансових результатів підприємства // Молодий вчений. 2015. № 8 (23). Ч. 2. С. 63–68.
3. Чмутова В. П. Методические подходы к статистической оценке финансовых результатов деятельно-
сти предприятия // Вісник. 2001 . № 1(17). С. 66–69.
4. Стаднюк Т.С. Особливості методики аналізу фінансових результатів діяльності підприємств // Еко-
номічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2016. № 1. С. 127-
132.
5. Яріш П.М., Касьянова Ю. В. Методи проведення аналізу фінансових результатів діяльності органі-
зацій // Управління розвитком. 2015. № 4(1 44). С. 159–162.
6. Білик М. Д., Павловська О. В., Н. М. Притуляк, Н. Ю. Невмержицька Фінансовий аналіз: навч. посі-
бник / Білик М. Д. та ін. 2-ге вид. К.: КНЕУ, 2014. 592 с.
7. Литвин Б.М., Стельмах М.В. Фінансовий аналіз: навч.посібник. К. : «Хай-Тек Прес», 2013. 336 с.
8. Петришина Н.С., Кнець Ю.О. Методичні основи аналізу фінансових результатів діяльності промис-
лового підприємства // Наука й економіка. 2014. № 2 (34). С. 52-54.
9. Мочаліна З.М. Поспєлов О.В. Методичний інструментарій та сучасні проблеми аналізу фінансових
результатів // Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». 2011 . № 98. С. 221–227.
10. Білик М.Д., Бабіч В.В. Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими результатами
діяльності підприємств // Бізнес Інформ. 2015. № 4. С. 207.
11 . Купріна Н.М., Терепенчук В.В. Особливості економічного аналізу фінансових результатів діяльності
промислового підприємства // Науковий вісник. Науки: економіка, політологія, історія. 2010. С. 91 -100.
12. Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підп-
риємства: навч. посібник. К.: Кондор, 2007. 180 с.
13. Герасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я. Фінансовий, управлінський і податковий облік у госпо-
дарських товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП): навчальний посібник. Тернопіль, 2003. 522 с.
14. Горицкая Н.Г. Особенности бухгалтерського учета в современных условиях: навч. посібник. К.: Ре-
дакция газеты «Бухгалтерия. Налоги. Бизнес», 2002. – 352 с.
15. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: підручник / за ред. проф. А.Г. За-
городнього. 3-е вид. переробл. та допов. К. : Знання, 2008. 487 с.
16. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: навч. посібник. К.: Кондор, 2005. 1 96 с.
17. Купріна Н.М., Терепенчук В.В. Факторний аналіз фінансових результатів від звичайної діяльності
промислового підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук.пр. Дніпропетровськ: ДНУ.
2010. Вип. 266. Т.1 . С. 25-36

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)