Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ СТАНУ ТА РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА М'ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. П. Ощепков
М. М. Чебан
С. О. Магденко

Анотація

У статті розглянуто організаційно-методичні умови до проведення аналізу стану, руху та дина-
міки основних засобів на прикладі м'ясопереробних підприємств України. Розглянуто різні підходи до
визначення сутності основних засобів та їх зв’язок з основним капіталом. В результаті дослідження
наведено власне тлумачення сутності основних засобів. Використовуючи загальні методики аналізу
основних засобів проведено аналіз руху основних засобів, аналіз придатності і зносу основних засобів
з урахуванням питомої ваги активної частини основних засобів. В результаті проведеного аналізу було
виявлено нераціональне використання основних засобів, про що свідчать низькі коефіцієнти оновлен-
ня основних засобів і коефіцієнти вибуття. За результатами розрахунків коефіцієнтів придатності і
зносу виявлено, що терміни корисного використання активної частини в структурі основних засобів
значно перевищують нормативні, які рекомендовані в Податковому кодексі України, що приводить до дода-
ткових витрат на їх поточні та середні ремонти. Також це робить неможливим впроваджувати інтенсивну і ін-
новаційну політику розвитку підприємства

Ключові слова:
основні засоби, методика аналізу зносу, придатності та оновлення основних засобів, коефіцієнт динаміки, коефіцієнт реальної вартості основних засобів

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ощепков, О., Чебан, М., & Магденко, С. (2018). ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ СТАНУ ТА РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Food Industry Economics, 10(4). https://doi.org/10.15673/fie.v10i4.1133
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографії авторів

О. П. Ощепков, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

М. М. Чебан, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

магістрант
кафедра обліку та аудиту

С. О. Магденко, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

старший викладач
кафедра економіки промисловості

Посилання

1 . Андрєєва Л.О., Лисак О.І. Аналітична оцінка діяльності м'ясопереробних підприємств регіону
//Інноваційна економіка. 2016. №1 -2(61). С.141 -146
2. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов
[Електронний ресурс]. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/ smit_1 .pdf (дата звернення
18.09.2018 р.)
3. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / К.Маркс; пер. с нем. И.И.Скворцова-
Степанова. Москва: Политиздат. 1973. Т.1 . 907 с. (рус.яз.)
4. Самуэльсон П. Экономика / П. Смуэльсон; пер. с англ. Антонової В.Д. та ін. Москва: НПО «Алгон».
1993. Т.1 . 340 с. (рус.яз.)
4. Основные фонды предприятия [Електронний ресурс].
URL:http://www.ereport.ru/articles/firms/osnfond.htm (дата звернення 20.09.2018 р.)
6. Рогуленко Т.М., Егорова Е.О. Сущность основных средств как объекта бухгалтерского учета // Вес-
тник университета. 2017. № 1.С. 129-1 34. URL:https://cyberleninka.ru/article/v/suschnost-osnovnyh-sredstv-kakobekta-buhgalterskogo-ucheta (дата звернення 24.09.2018 р.)
7. Афанасьєв М.В., Гончаров А.Б. Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.
/ За ред. проф. М.В. Афанасьєва. Харків: ВД «ІНЖЕК». 2003. 410 с.
8. Мочерний С.В. Економічна теорія: посіб. для студ. вищих закладів освіти. Київ: Вид. центр "Акаде-
мія". 1999. 592 с.
9. Основні засоби: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7: затв. наказом Мінфіну від 20.10.99
р. № 246 за станом на 1 8.06.201 5 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 (дата звернення 15.09.2018
р.)
10. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: [Веб-сайт]. Київ, 2018. URL:
https://smida.gov.ua/db/emitent (дата звернення 29.09.2018 р.)
11 . Кулаковська Т.А. Вимір стану та оцінка якості відтворення основних фондів промислового підпри-
ємства. Методи проведення спеціальних економічних розрахунків: навч. посіб. / під ред. д.е.н., проф.
П.В.Осіпова. Одеса: Друк. 2010. С.236 – 256
12. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. [Електронний ресурс]. URL:
http://studentbooks.com.ua/content/view/522/54/1 /2/ (дата звернення 18.09.2018 р.)
13. Податковий кодекс України вiд 02.12.201 0 року № 2755-VI за станом на 28.07.2018 р. [Електронний
ресурс]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення 22.09.2018 р.)