Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т. М. Ступницька
І. М. Бамбуляк
Т. Д. Маркова
Н. М. Кулік

Анотація

У статті розглянуто економічний зміст та підходи до визначення категорії «кредиторська заборгова-
ність» за нормативно-правовими актами та в економічній літературі. Проведено дослідження теоретичних під-
ходів та їх практичного використання щодо проведення аналізу кредиторської заборгованості в сучасних умо-
вах, з виділенням окремих його етапів. Враховуючи різні методи та строки погашення кредиторської заборго-
ваності проведена її оцінка величини, структури та динаміки з використанням прийомів горизонтального і вер-
тикального аналізу на прикладі даних фінансової звітності підприємства харчової промисловості. Також дослі-
джено структуру кредиторської заборгованості за строками утворення з метою з’ясування стану платіжної дис-
ципліни. Проведено комплексне оцінювання за системою відносних показників для визначення стану фінансо-
вої стійкості та платоспроможності. Для визначення домінуючого виду зобов’язання проведено порівняльний
аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості. Визначені механізми ефективного управління для своєчас-
ного реагування поточної кредиторської заборгованості, правильного відображення у фінансовій звітності під-
приємства та безперебійної роботи та надійності на арені бізнесу.

Ключові слова:
кредиторська заборгованість, економічний зміст категорії «кредиторська заборгованість», етапи аналізу кредиторської заборгованості, аналіз, управління

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ступницька, Т., Бамбуляк, І., Маркова, Т., & Кулік, Н. (2018). КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ. Food Industry Economics, 10(4). https://doi.org/10.15673/fie.v10i4.1134
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографії авторів

Т. М. Ступницька, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

І. М. Бамбуляк, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

магістрант
кафедра обліку та аудиту

Т. Д. Маркова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

Н. М. Кулік, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

магістрант кафедра обліку та аудиту

Посилання

1. Державна служба статистики України. Оборотні активи підприємств за видами економічної діяль-
ності станом на 31 грудня 2017 року: [Веб-сайт]. Київ, 2017. URL:
http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/oaktuvu/oa_ed/oa_ed_u/oa_ed_3_1 7_u.htm (дата звернення:
27.1 0.2018).
2. Державна служба статистики України. Поточні зобов’язання і забезпечення підприємств за видами
економічної діяльності станом на 31 грудня 2017 року: [Веб-сайт]. Київ, 2017. URL:
http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/pz/pz_ed/pz_ed_u/pz_ed_3_17_u.htm (дата звернення: 27.10.2018).
3. Плаксієнко В.Я., Куклішина О.С. Особливості облікового відображення розрахунків з постачальни-
ками на підприємстві URL: http://www.rusnauka.com/11_NPE_2014/Economics/7_166187.doc.htm (дата звернен-
ня: 15.10.2018).
4. Кодекс Цивільного захисту України за станом на 02.10.2018 р / Верховна Рада України. Київ. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/435-15 (дата звернення: 27.1 0.2018).
5. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV
за станом на 18.09.2018 р. / Верховна Рада України. Київ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата
звернення: 05.10.2018).
6. Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи: Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку
№37. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/МСБО%2037.pdf (дата звернення: 27.10.2018).
7. Зобов'язання: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 : затв. наказом Мінфіну від
31 .01.2000 р. № 20 за станом на 08.02.2014 р. URL: https://zakon.help/law/20/ (дата звернення: 27.10.2018).
8. Матюха В.І., Мисака Г.В. Актуальні проблеми обліку розрахунків підприємства з постачальниками
та підрядниками // Молодий вчений. 2018. №1(2). С. 930-932.
9. Новицька Н.В. Теоретичні аспекти понять «дебіторська заборгованість» і «кредиторська заборгова-
ність» // Актуальні проблеми економіки. 2012. № 2. С. 286-290.
10. Мягких І.М. Методичний підхід до аналізу та оцінки дебіторської та кредиторської заборгованості
як складових управління фінансової стійкості авіакомпаній України // Міжнародний науково-виробничий жур-
нал: Сталий розвиток економіки. 2013. № 4 (21). С. 255-262.
11. Томчук О.Ф. Аналітичне забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємства //
Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. 2016. T. 18, вип. 2. С. 1 60-164.
12. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Житомир: Рута, 2003.
544 с.
13. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. 3-тє вид., перероб. і доп. К.: Центр учбової літератури, 2009.
670 с.
14. Бабаев Ю.А., Комиссарова И.П., Бородин В.А. Бухгалтерский учет / под ред. проф. Ю.А. Бабаева,
проф. И.П. Комиссаровой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 527 с.
15. Финансовый учет / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статисти-
ка, 2005. 81 6 с.
16. Ковальчук І.В. Економіка підприємства. К.: Знання, 2008. 679 с.
17. Іванілов О.С. Економіка підприємства. К.: Центр учбової літератури, 2009. 728 с.
18. Фінанси підприємств (за модульною системою навчання) / В.П. Шило та ін. К: Професіонал, 2006.
288 с.
19. Учет - 2000: бухгалтерский и налоговый учет.13-е изд., перераб. и доп. Т.1 . М.: Статус-Кво 97, 2000.
552 с.
20. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз. К.: Центр учбової літератури, 2008. 566 с.
21. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. 6-те вид. К.: А.С.К.,
2001 . 784 с.
22. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік. К.: Академія, 2002. 672 с.
23. Гарасим П.М., Лобода Н.О., Гарасим М.П. Структурна динаміка зобов’язань підприємства як класи-
чна обліково-аналітична парадигма // Економічні науки. Cер.Облік і фінанси. 2014. Вип.11(2). С. 1 02-110.
24. Горизонтальний (трендовий) аналіз // Економіка та фінанси підприємства. URL:
https://pidruchniki.com/1122121364762/ekonomika/gorizontalniy_trendoviy_analiz (дата звернення: 16.10.2018)
25. Конон Багрій. Характеристика сучасних методів аналізу поточних зобов’язань суб’єкта господа-
рювання // Економічний аналіз. 2012. Вип.11 , част. 2. URL:
file:///C:/Users/Admin/Downloads/ecan_2012_11 (2)__6%20(3).pdf (дата звернення: 16.10.2018)
26. Гнатенко Є. П., Волошина В. В. Аналіз співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованос-
ті підприємства // Науковий вісник МНУ ім. В.О. Сухомлинського. Сер. Економічні науки. Миколаїв, 2015. № 1
(4). С. 38-42
27. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: навч.-метод. посібник. 4-тє вид. К.: Знання, 2004. 190 с.
28. Савицька Г. В. Аналіз господарської діяльності підприємства: навч.посібник. 7-е вид. Мн.: Нове
знання. 2003. 688 с.
29. Васіна Н.В. Моделювання фінансового стану сільсько-господарських організацій при оцінці їх
кредитоспроможності: монографія. Омськ: Изд-во НОУ ВПО ОмГАУ, 2012. С.49.
30. Словник економіко-фінансових показників, коефіцієнтів, індикаторів [Електроний ресурс]. URL :
https://www.finalon.com/slovnik-ekonomichnikh-pokaznikiv
31. Тютюнник Ю. М. Фінансовий аналіз: навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і доп. част. I. – Полтава : РВВ
ПДАА, 2014. 358 с.
32. Антонюк О.П., Ступницька Т.М., Купріна Н.М. Економічний аналіз: навч. посібник. Львів: Магно-
лія 2006, 2015. 326 c.
33. Кручак Л.В. Аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості суб’єкта господарювання //
Економічний аналіз: зб. наук. праць Тернопільський національний економічний університет, 2016. С. 93-98.