Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ РИЗИКОВАНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В. А. Шалений

Анотація

У статті розглядаються основні теоретико-методичні аспекти оцінки рівня ризикованості діяль-
ності підприємств. Кількісна оцінка ризиків в цілому передбачає розв’язання двох завдань: вибір мето-
ду оцінки ризиків та визначення міри та ступеня ризику у вигляді показника, або групи показників. Ве-
лика кількість показників, яка використовується в практиці управління ризиками, вимагає їх системати-
зації, що і було проведено автором.
Вибір кількісних показників, які доцільно застосовувати в кожній конкретній ситуації, залежить
від певних чинників, серед яких ключовими є наявність інформації щодо кількісних характеристик ри-
зику, виду ризику, обмеження ресурсів, в тому числі часу, вимог щодо повноти вихідної інформації для
прийняття управлінських рішень.

Ключові слова:
ризик, оцінка ризиків, управління ризиками, відносні та абсолютні показники, статистичні показники, систематизація

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Шалений, В. (2018). КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ РИЗИКОВАНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ. Food Industry Economics, 10(4). https://doi.org/10.15673/fie.v10i4.1135
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографія автора

В. А. Шалений, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

старший викладач
кафедра управління бізнесом

Посилання

1. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов: Кн.1 -3 / Смит А.; пер. с англ.
Абалкин Л.И. Москва: Наука, 1993. 570 с.
2. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль / Найт Ф.Х.; пер. с англ. Каждана М.Я. Москва: Дело,
2003. 360 с.
3. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку. Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та
економічного циклу / Шумпетер Й.; пер. з англ. В. Старка. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська
академія», 2011 . 242 с.
4. Холмс Э. Риск-менеджмент / Холмс Э.; пер. с англ. В. Хмелевская. Москва: Изд-во Эксмо, 2007. 304
c.
5. Альгин А.П. Грани экономического риска: учебник. Москва: Знание, 1994. 264 с.
6. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент: учебник. Москва: Финансы и статистика, 1996. 192 с.
7. Iвченко I.Ю. Економічні ризики: підручник. Київ: Центр навчальноi лiтератури, 2004. 304 с.
8. Вiтлiнський В.В., Наконечний С.I., Шарапов О.Д. Економічний ризик і методи його вимірювання:
підручник. Київ: IЗМН, 1996. 400 с.
9. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: підручник.
Москва: Дело и сервис, 2002. 160 с.
10. Лук’янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: навчальний посібник. Київ: Академвидав, 2007.
464 с.
11. Маховикова Г.А., Касьяненко Т.Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и практикум для ака-
демического бакалавриата. Москва: Юрайт, 2014. 464 с.
12. Holton, Glyn A. Value-at-Risk: Theory and Practice, second edition. 2014. URL: http://value-at-risk.net
(дата звернення: 25.10.2018).
13. ДСТУ ІЕС/ІSО 31010:2013 (ІЕС/ІSО 31010:2009,IDТ). Національний стандарт України. Керування
ризиком. Методи загального оцінювання ризику. URL: http://metrology.com.ua/download/iso-iec-ohsas-i-dr/87-
eea/1062-dstu-ies-iso-31010-2013 (дата звернення: 25.10.2018).
14. Петрович Й.М., Прокопишин-Рашкевич Л.М. Економіка і фінанси підприємства: підручник.
Львів: Магнолія, 2014. 406 с.