Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ТА ПРИНЦИПІВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ФАКТОРУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н. М. Корсікова
В. В. Лємєшева

Анотація

В статті обґрунтовано значення готельного бізнесу в економіці України та необхідність підви-
щення уваги менеджменту підприємств готельної сфери до питання удосконалення стратегічного
управління. Визначено що не вміння керівників застосовувати сучасний інструментарій стратегічного
планування часто приводить їх компанії до стратегічної кризи, яка охоплює всі сфери підприємства і
призводить до падіння його показників ефективності. Відповідно авторами розглядаються зміст, осо-
бливості застосування та проблеми впровадження стратегічних альтернатив розвитку підприємств
готельної сфери; систематизовано основні принципи впровадження стратегічних альтернатив розвит-
ку закладів готельного господарства. Окрему увагу приділено визначенню поняття та факторів розвит-
ку, як методологічного базису стратегічного розвитку, основних поточних проблем, які перешкоджають
сьогодні розвитку вітчизняного готельного господарства. В роботі розглядаються особливості застосу-
вання альтернативних стратегічних рішень в діяльності закладів готельного бізнесу.

Ключові слова:
стратегія, розвиток, принципи стратегічного планування, стратегічні альтернативи, готельні послуги, ефективність

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Корсікова, Н., & Лємєшева, В. (2018). ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ТА ПРИНЦИПІВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ФАКТОРУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ. Food Industry Economics, 10(4). https://doi.org/10.15673/fie.v10i4.1137
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографії авторів

Н. М. Корсікова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент

В. В. Лємєшева, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

магістрант
кафедра менеджменту і логістики

Посилання

1.Байлик С.І. Готельне господарство. Проблеми, перспективи, сертифікація : навч. посібник. Київ : Да-
кор, 2006, 288 с.
2.Гапоненко А.Л. Панкрухин А.П. Стратегическое управление: учебник. Москва: Омега, 2004, 472 с.
3..Горіна Г.О. Особливості сучасного розвитку готельної індустрії України // Вісник Сумського дер-
жавного університету. 2010. № 2. С.12-1 3
4.Державна служба статистики України [Електронний ресурс] URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата
звернення 11 .10.2018).
5.Журавльова С.М. Стратегія інноваційної діяльності на підприємствах готельного господарства //
Економіка. Управління. Інновації. 2012. №2. С.8.
6.Корнева Д.А. Особливості розвитку туристичної інфраструктури в Україні // Вісник ДІТБ. 2011 . №
15. С. 1 74–180
7.Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: монографія.
Харків: ВД«ІНЖЕК», 2006, 496с.
8.Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации
стратегий: учебник для вузов. Москва: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998, 576 с.
9.Управління сучасним готельним комплексом: навч. посіб. /Мунін Г.Б.та ін. Київ: Ліра-К, 2005. 520 с.
10.Черкасова Т.І. Стратегія та контроль інноваційного розвитку підприємства: монографія. Одеса: Ас-
тропринт, 2010, 31 0 с.