Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ЩОДО СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І. І. Савенко
Д. В. Седіков

Анотація

В статті розкрито сутність глобальної та географічної моделі соціальної відповідальності. Від-
мічено, що глобальна модель соціальної відповідальності базується на етичній поведінці бізнесу, гео-
графічна модель представлена трьома теоріями: корпоративного егоїзму, корпоративного альтруїзму
та розумного егоїзму. До основних національних моделей соціальної відповідальності віднесено аме-
риканську, європейську, японську. Доведено, що американська модель суспільної відповідальності
базується на потужних активностях бізнесу при слабкому впливу центральних органів держави та
громадських організацій. В європейській моделі бізнес при вирішенні соціальних проблем активно вза-
ємодіє з державою, некомерційними організаціями та іншими громадськими інститутами. В японській
моделі підприємство асоціюється з «виробничою сім’єю», де працівник несе відповідальність і корис-
тується правами, виходячи далеко за рамки трудових обов’язків. Дано авторське визначення терміну
для українських реалій полягає в доповненні і набуває наступного значення «соціальна відповідаль-
ність» – це спроба вирішити соціальні проблеми, які повністю або частково спричинені діяльністю під-
приємств та непрофесійними і безвіподальними діями владних структур держави.

Ключові слова:
соціальна відповідальність, бізнес, концепції, глобальна та географічна моделі, суспільна відповідальність

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Савенко, І., & Седіков, Д. (2018). УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ЩОДО СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ. Food Industry Economics, 10(4). https://doi.org/10.15673/fie.v10i4.1138
Розділ
Соціально-економічні аспекти розвитку
Біографії авторів

І. І. Савенко, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, професор

Д. В. Седіков, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

аспірант
кафедра менеджменту та логістики

Посилання

1 . Бондаренко Л. Г. Навколишнє середовище і здоров’я населення. URL: //
https://vseosvita.ua/library/navkolisne-seredovise-i-zdorova-naselenna-ekologicna-bezpeka-gigienicnij-poglad-cerezroki-16930.html (дата звернення 26.10. 2018).
2. Джорж Р. Т. Деловая этика / Джорж Р. Т.; пер. с англ. Р. И. Стопера. СПб., 2001 . 405 с. (англ. яз.).
3. Індикатори стану екологічної безпеки держави. Аналітична записка. URL: //
http://www.niss.gov.ua/articles/993 (дата звернення 27.10. 201 8).
4. Котлер Ф., Лі Н. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для ва-
шої компанії та суспільства / Котлер Ф., Н. Лі; пер. з англ. С. Яринич. К., 2005. 302 с. (англ. яз.).
5. Корпоративна соціальна відповідальність: підручник / О. Гирик та ін; Київ: УБС НБУ, 2009. 258 с.
6. Крепак Д. Працювати на суспільство: що таке корпоративна соціальна відповідальність бізнесу.
URL:http://forbes.net.ua/ua/opinions/1413277-pracyuvati-na-suspilstvo-shcho-take-korporativna-socialnavidpovidalnist-biznesu (дата звернення 26.10. 2018).
7. Лазоренко О. Корпоративна соціальна відповідальність в Україні: експертна думка // зб. статей та ре-
комендацій Нац. ун-т харч. технологій. Київ, 2007. № 19. С. 152
8. Населення України на 201 8 рік кількість на сьогодні. URL: http://2018.pp.ua/novini-2018/2834-
naselennya-ukrayini-na-2018-rk-klkst-na-sogodn.html (дата звернення 26.10. 201 8).
9 Петроє О.М. Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної соціальної політики: моно-
графія. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 1 52 с.
10. Рамазанов Ш.Ш. Демографічна ситуація в Україні: проблеми та шляхи її вирішення // Інтелігенція і
влада. Серія «Соціологія». 2007. № 12. С. 1 04-113.
11 . Рощина Н. В., Черненко Н. О., Солодовник Л. М. Щодо питання підтримки соціальної відповідаль-
ності держави.// Державне управління: удосконалення та розвиток. 2006. № 3.
12. Савенко І. І. Реконструктивний тип адаптування реального сектору економіки та галузевої науки
України до умов постіндустріального суспільства: / за ред. Савенка І. І., Станкевича Г. М., Седікової І. О. Оде-
са: КП «Одеська міська друкарня», 2017. 644 с.
13. Сучасний стан галузей національної економіки України: проблеми та шляхи вирішення / за ред. І. І.
Савенко, І. О. Седікової. Харків: ТОВ «Пром-Арт», 2018. 433с.
14. Гордон Х. Фитч. Корпоративная ответственность перед обществом. Корпоративный социальный
отчет. Рекомендации Ассоциации менеджеров. URL: // http: //www.amr.ru (дата звернення 26.10. 2018).
15. Фридман М. Капитализм и свобода; пер. с англ. В. П. Костанди. М., 2006. 240 с.
16. Офіційний сайт компанії НІБУЛОН. [Веб-сайт]. URL: http://nibulon.com (дата звернення 26.10.
201 8).