Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

УПРАВЛІННЯ ХАРЧОВИМ ВИБОРОМ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т. В. Свистун
М. О. Бєлошапко

Анотація

Важливою складовою здорового способу життя є раціональне харчування, яке допомагає підт-
римувати високий рівень життєдіяльності. Стаття присвячена аналізу харчування студентів вищої
школи, визначення акцентів формування свідомого ставлення до харчування як фактора збереження
здоров’я і високої працездатності. Проведено розрахунок вартості «Тарілки здорового харчування»
для студентів. Проведено аналіз даних сучасної наукової літератури з проблеми впливу харчування
на стан здоров’я студентів. Виявлено низький рівень вмінь і навичок студентів в організації власного
харчування. З’ясовано, що більша частина студентської молоді не звертає увагу на калорійність, енер-
гетичну цінність харчового раціону, що призводить до зниження працездатності та поганого самопо-
чуття. Запропоновано шляхи підвищення рівня знань з практичної нутріціології студентів вищої школи
як ефективної умови покращання стану їхнього здоров’я.

Ключові слова:
харчування, здоров’я, студенти, здорове харчування, споживачі, збалансоване харчування

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Свистун, Т., & Бєлошапко, М. (2018). УПРАВЛІННЯ ХАРЧОВИМ ВИБОРОМ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Food Industry Economics, 10(4). https://doi.org/10.15673/fie.v10i4.1139
Розділ
Соціально-економічні аспекти розвитку
Біографії авторів

Т. В. Свистун, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра управління бізнесом

М. О. Бєлошапко, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

студентка 5 курсу факультету технології зерна і зернового бізнесу

Посилання

1. Всесвітня організація охорони здоров'я. План дій в галузі харчових продуктів і харчування на 2015–
2020 рр. Ел. ресурс. URL: http://www.euro.who.int/ru/about-us/governance/regional-committee-for-europe/pastsessions/64th-session/documentation/working-documents/eurrc6414-european-food-and-nutrition-action-plan-
201 52020 (дата звернення: 30.10.2018).
2. Лукащук-Федик С.В. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник для студентів вищих закладів
освіти України I-IV рівнів акредитації. Тернопіль: ТНЕУ, 2015. 267 с.
3. МОЗ України представило рекомендації зі здорового харчування. Ел. ресурс. URL:
http://moz.gov.ua/article/news/moz-ukraini-predstavilo-rekomendacii-zi-zdorovogo-harchuvannja (дата звернення:
30.1 0.2018).
4. Стипендія 2018: розмір соціальних і академічних виплат. Ел. ресурс. URL:
https://www.lawportal.com.ua/stipendija-rozmir-socialnih-akademichnih-viplat.html (дата звернення: 30.10.201 8).
5. О.М. Балакірєва, Т.В. Бондар, Д.М. Павлова та ін. Показники та соціальний контекст формування
здоров’я молоді // моногр. К.: ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка. К., 2014. С. 156. Ел. ресурс.
URL: http://www.unicef.org/ukraine/ukr/Analitical_report_HBSC_ 2015_Internet.pdf (дата звернення: 21 .10.2018).
6. Презентація результатів дослідження проекту «Здоров’я та поведінкові орієнтації молоді». О. Яре-
менко. К., 2014. Ел. ресурс. URL:
http://www.uisr.org.ua/img/upload/files/presentation14_HBSC_2014_28_05_201 5_fin.pdf (дата звернення:
21 .1 0.2018).
7. Гриньова М. Роль збалансованого харчування у забезпеченні здорового способу життя студентства.
Наукові записи: педагогічні науки. 2014. №131 . С. 3-5.
8. Горобей М.П. Проблеми збалансованого харчування студентів. Педагогіка, психологія та медико-
біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2011 . №10. С. 20-22.
9. Замойська К. Раціональне харчування студентів – запорука їхнього здоров’я. Вісник ЦДПУ ім.
В.Винниченка. 2014. №5. URL: https://www.cuspu.edu.ua/ua/71-naukovi-konferentsii-tsdpu/2014/-4-5-6/1292-
racionalne_xarchuvannya_studentiv_%E2%80%93_zaporuka_%D0%87xnogo_zdorov%E2%80%99ya (дата звер-
нення: 30.10.2018)
10. Здоров'я – 2020: основи Європейської політики на підтримку дій всієї держави і суспільства в інте-
ресах здоров'я і благополуччя. Копенгаген: Європейське регіональне бюро ВООЗ. 2012 р.