Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ЗАГРОЗИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В. В. Руммо
М. В. Рожнатова

Анотація

В статті виділено внутрішні та зовнішні загрози продовольчої безпеки України та запропонова-ні напрями забезпечення продовольчої безпеки країни. Охарактеризовані основні загрози продоволь-чої безпеки України, визначено особливості їх впливу
Ключові слова:
продовольча безпека, загроза, внутрішні загрози, зовнішні загрози, державне регулювання

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Руммо, В., & Рожнатова, М. (2016). ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ЗАГРОЗИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ. Food Industry Economics, 8(2). https://doi.org/10.15673/fie.v8i2.126
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографії авторів

В. В. Руммо, Одеська національна академія харчових технологій

кандидат економічних наук, доцент
кафедра економічної теорії
та фінансово-економічної безпеки

М. В. Рожнатова, ТОВ «Шабо»

аналітик з економічних питань ТОВ «Шабо»

Посилання

1. Линник О.І. Проблеми зовнішніх та внутрішніх факторів / О.І. Линник, Н.В. Артеменко: Елек-тронний ресурс. – Режим доступу: www.kpi.kharkov. ua/archive/Наукова_ періоди-ка/vestnik/Технічний%20прогрес%20та%20 ефектив-ність%20виробництва/2013/44/ВПЛИВ%20ЗОВНІШНІХ%20ТА%20ВНУТРІШНІХ%20ЗАГРОЗ%20НА%20ФОРМУВАННЯ%20СИСТЕМИ%20ЕКОНОМІЧНОЇ%20БЕЗПЕКИ%20ПІДПРИЄМСВА.pdf.
2. Гойчук О.І. Продовольча безпека:. Монографія / О.І. Гойчук. – Житомир: Полісся, 2004. – 348-359 с.
3. Ульянченко О.В.. Продовольча безпека – основа національної безпеки держави / О.В. Ульн-ченко О. В.: Електронний ресурс. – Режим доступу: http://humanright.org.ua/blogs/prodovolcha_bezpeka.
4. Кочетков О.В. Формування системи показників продовольчої безпеки України/ О.В. Кочет-ков, Р.В. Марков // Економіка АПК. – 2002. – № 9. – С.142-158.
5. Ульянченко.В. Продовольча безпека – основа національної безпеки держави / О. В. Ульянчен-ко Н.В. Прозорова: Електронний ресурс. – Режим доступу: http://congressworld.com.ua/blog_article.php?id=5.
6. Загроза – шо це таке?: Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www. naiau.kiev.ua/books/mnp_krum_pravo_zag/Files/Lekc/T7/T7_P2.htm
7. Україна. Закон. Про продовольчу безпеку України. Розділ 1: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.; Стат-тя 1 Терміни та їх визначення: Електронний ресурс. – Режим доступу: http://mediku.com.ua/zakon-ukrayini--pro-prodovolechu-bezpeku-ukrayini.html.
8. Паліга Н.Б. Шляхи запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам економічній безпеці проми-слового підприємства / Н.Б. Паліга, Ю.В. Світлична // Економіка промисловості: Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/eprom/2011_53/st _53_30.pdf.
9. Чехович Г.Т. Методичні підходи до оцінки економічної безпеки країни та регіонів / Г.Т. Чехо-вич // Ефективна економіка: Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?p=195&w=&op=8.
10. Линник О.І.. Вплив зовнішніх та внутрішніх загроз на формування системи економічної безпе-ки підприємства / О.І. Линник, Н.В. Артеменко // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – №44/1017: Електронний ре-сурс. – Режим доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Технічний%20прогрес%20та%20ефективність%20виробництва/2013/44/ВПЛИВ%20ЗОВНІШНІХ%20ТА%20ВНУТРІШНІХ%20ЗАГРОЗ%20НА%20ФОРМУВАННЯ%20СИСТЕМИ%20ЕКОНОМІЧНОЇ%20БЕЗПЕКИ%20ПІДПРИЄМСВА.pdf.
11. Русан В.М.. Відділ безпеки реального сектору економіки: Електронний ресурс. – Режим до-ступу: http://www.niss.gov.ua/public/File/2015_analit/ prodovolcha_bezpeka.pdf.
12. Державна служба статистики України в період с 2005-2014рр.: Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
13. Сідоренко. Продовольча безпека України не можлива без державного регулювання АПК / О. Сідоренко // Економіст: Електронний ресурс. – Режим доступу: http://ua-ekonomist.com/216-prodovolcha-bezpeka-ukrayini-nemozhliva-bez-derzhavnogo-regulyuvannya-apk.html.
14. Дейнеко Л.В. Стратегічні пріоритети та сучасні завдання розвитку реального сектору еконо-міки України / Дейнеко Л.В., Сичевський М.П., Шелудько Е.І., Коваленко А.О. та ін. – 2007: Електронний ресурс. – Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id=v3XYAwAAQBAJ&pg=PA353 &lpg=PA353&dq.
15. Мельник Л.Г. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Підручник / Л.Г. Мельник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 759 с.
16. Біла С.О. Продовольча безпека в системі економічної безпеки / С.О. Біла // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2008. – №1. – С.15-20.
17. Сучасний сан та загрозі продовольчій безпеці України: Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/public/File/2015_analit/ prodovolcha _bezpeka.pdf.
18. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України / затверджені Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. № 1277: Електронний ре-сурс. – режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag= MetodichniRekomendatsii.