Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

УПРАВЛІНСЬКА ПРАЦЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. І. Мельничук

Анотація

Узагальнено наукові підходи до визначення сутності категорій «управлінська праця» та «орга-
нізація управлінської праці», в результаті чого сформульовано їх авторське визначення. Проаналізо-
вано систему організації управлінської праці в державному підприємстві «ДГ «Таїровське», а саме:
оцінено якісний склад управлінських працівників підприємства; досліджено комплекс документів, рег-
ламентуючих діяльність управлінських працівників; здійснено оцінку економічної ефективності роботи
управлінського персоналу. Розроблено рекомендації щодо удосконалення організації управлінської
праці в господарстві за рахунок: удосконалення його організаційної структури управління; впрова-
дження і використання паспорту робочого місця управлінського працівника; організації планування
особистої роботи менеджерів господарства на наукових основах.
Ключові слова:
управління, керівник, менеджер, управлінська праця, організація управлінської праці, регламентація

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Мельничук, О. (2016). УПРАВЛІНСЬКА ПРАЦЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Food Industry Economics, 8(2). https://doi.org/10.15673/fie.v8i2.129
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографія автора

О. І. Мельничук, Одеський державний аграрний університет

кандидат економічних наук, доцент
кафедра менеджменту і маркетингу

Посилання

1. Балабанова Л.В. Організація праці менеджера: [навч. посіб.] / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – К.:
ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

2. Виноградський М.Д. Організація праці менеджера: [навч. посіб. для студ.екон.вузів] / М.Д. Виног-
радський., А.М. Виноградська, О.М. Шканова. – К.: «Кондор», 2002. – 518 с.

3. Єфімова Л. М. Теоретичні аспекти управління сільськогосподарськими підприємствами в Україні /
Л.М. Єфімова // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва : зб. наук. пр.,
Харків. – 2014. – №4. – C. 136-140.

4. Завадський Й.С. Менеджмент. Т.1 / Й.С. Завадський. – К.: УФІМБ, 1997. – 543 с.

5. Новак В.О. Зміст та організація управлінської праці / В.О. Новак, О.П. Баклан // Економіка управ-
ління. – 2000. – №3. – С. 42-44.

6. Осовська Г.В. Основи менеджменту: [навч. посіб.] / Г.В. Осовська. – К.: «Кондор», 2003. – 556 с., С.
426.

7. Осовський О. А. Особливості управлінської праці в трансформаційний період розвитку України / О.
А. Осовський // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – № 1, т. 2. – С. 215-224.

8. Скібіцька Л.І. Менеджмент: [навч. посіб.] / Л.І.Скібіцька, О.М. Скібіцький. – К.: Центр учбової літе-
ратури, 2007. – 416 с.

9. Хміль Ф.І. Менеджмент: [підруч.] / Ф.І. Хміль. – К.: Вища шк.., 1999. – 351 с.

10. Шегда А.В. Менеджмент: [підруч.] / А.В. Шегда. – К.: Знання, 2004. – 687 с.

11. Шовкун Л. В. Особливості організації праці апарату управління сільськогосподарських підприємств
/ Л.В. Шовкун, О.М. Савельєва // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучає-
ва : зб. наук. пр., Харків. – 2014. – №4. – C. 211-220.

12. Зайверт Л. Ваше время – в ваших руках. Советы руководителям, как эффективно использовать ра-
бочее время) / Лотар Зайверт / Пер. с нем. – М.: Экономика, 2001. – 267 с.

13. Мамфорд, Алан. Management Development. Как усовершенствовать работу менеджеров: стратегии
действий; пер.с англ. К.А. Кравченко / Алан Мамфорд, Джеф Голд. – М.: Hippo, 2006. – 245 с.

14. Швальбе Б. Личность, карьера, успіх / Б. Швальбе, Х. Швальбе; пер. с нем. – М.: АО Издат. группа
"Прогресс-Интер", 1993. – 228 с.

15. Стеттнер М. Карьера начинающего менеджера / М. Стеттнер ; пер. с англ. – М.: Гранд Фаир-Пресс.
– 2003. – 213 с.

16. Статистична звітність ДП «ДГ «Таїровське» за 2013-2015 рр. [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу : http://www.tairov.com.ua/