Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ВІДТВОРЮВАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Нікішина
О. М. Муратов

Анотація

У статті обґрунтовано сутність та складові відтворювального механізму стимулювання розвитку
вітчизняного органічного ринку. Досліджено взаємопов’язаність інституційних заходів підтримки органіч-
ного виробництва у площині забезпечення розширеного відтворення ресурсів у секторах ринку та фор-
мування внутрішнього попиту на органічну сировину. Проведено оцінку пов’язаних проблем відтворюва-
льного розвитку суб’єктів внутрішнього ринку органічної продукції, зокрема, індивідуальних аграрних гос-
подарств і підприємств із виробництва продуктів дитячого харчування. Зроблено висновок про те, що
становлення вітчизняного органічного ринку відбувається на основі сировинної моделі розвитку аграрно-
го ринку із формуванням типових структурних дисбалансів, притаманних ринку неорганічної аграрної
продукції. Доведено доцільність розробки та впровадження відтворювального механізму стимулювання
розвитку вітчизняного ринку органічної продукції на базі європейської практики, адаптованої до українсь-
ких реалій. Обґрунтовано цільові орієнтири, систему принципів, компонентів та очікуваних ефектів відт-
ворювального механізму стимулювання розвитку органічного ринку України. Показано його зв'язок із
становленням основ інклюзивної «зеленої» економіки.

Ключові слова:
ринок, органічна продукція, відтворювальний механізм, інститути, суб’єкти ринку, зв’язки, інклюзивність, заходи державної підтримки

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Нікішина, О., & Муратов, О. (2019). ВІДТВОРЮВАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ. Food Industry Economics, 11(1). https://doi.org/10.15673/fie.v11i1.1293
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографії авторів

О. В. Нікішина, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

О. М. Муратов, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

кандидат економічних наук, здобувач
відділ ринкових механізмів та структур

Посилання

1. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 р.: затверджена розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 17.1 1.2013 № 806-р. База даних «Законодавство України» / КМ України.
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1 %80 (дата звернення 14.01 .2019).
2. Андрєєва Н.М., Козловцева В.А. Організаційно-економічне забезпечення екологічно чистого виро-
бництва в агропромисловій сфері: форми, методи та інструменти // Економіст. 2018. № 9. С. 14-19.
3. Буркинський Б.В. Екологічне чисте виробництво: наукові засади впровадження та розвитку. Вісник
Національної академії наук України. 2006. №5. С. 11 -17.
4. Вдовиченко А.В. Перспективні напрями державної підтримки органічного сільського господарства
в Україні // Агросвіт. 2016. №17. С.44-49.
5. Грановська В.Г. Механізми стимулювання розвитку підприємств органічного сектору: адаптація
світового досвіду // Економіка та управління підприємствами. 2017. №9. С. 384-390.
6. Мармуль Л. О., Новак Н.П. Розвиток органічного виробництва в Україні на засадах кооперації.
Економіка АПК. 2016. № 9. С. 26-32.
7. Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної про-
дукції: Закон України від 10.07.2018 № 2496-VII. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19 (дата звернення 14.01 .2019).
8. Концепція розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020
роки. Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 №664-р. База даних «Законодавство
України» / КМ України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/664-2017-%D1 %80 (дата звернення
14.01.2019).
9. Статистичний щорічник України за 2017 рік / за ред. І.Є.Вернера. Київ: Державна служба статисти-
ки України, 2018. 540с.
10. The official site of United Nations Conference on Trade and Development Prosperity for All. URL:
http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx (date accessed: 14.01 .201 9).
11. Офіційний сайт Федерації органічного руху в Україні: Органік в Україні. URL:
http://organic.com.ua/ru/homepage/2010-01 -26-13-42-29 (дата звернення 14.01 .2019).
12. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Розділ «Зовнішня торгівля окремими ви-
дами товарів за країнами світу». URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 14.01 .2019).
13. The 201 3 Human Development Report. URL:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/human-development-report-2013 (date accessed:
14.01.2019).
14. Materials World Economic Forum / URL:
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2017.pdf (date accessed: 14.01 .2019).