Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЇ «БЛАКИТНОГО ОКЕАНУ» У ВИНОРОБНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

S. Didukh
V. Aoun

Анотація

У роботі досліджено сутність та особливості застосування стратегії «блакитного океану» в
умовах високої конкуренції, теоретично обґрунтовано необхідність і послідовність впровадження стратегії
«Блакитного Океану» у виноробній галузі України в умовах високої конкуренції.
У роботі запропонована нова стратегічна канву виноробної галузі України на основі опитування 50 по-
тенційних споживачів винної продукції, розділених на 3 цільових групи. Побудована стратегічна канва для
виноробного ринку України, виявлені ключові фактори конкуренції та їх значимість. На основі прове-
деного аналізу запропоновано напрями впровадження стратегії «блакитного океану» для виробників
вина: створення нової інноваційної цінності для споживачів, для чого необхідно відкинути традиційні
фактори конкуренції та посилити тільки ті, що мають значення для споживача: локальність продукції і її
натуральність; простота вибору; легкість сприйняття продукції.
Побудовано нову крива цінності виноробної галузі України на основі аналізу її стану та перспектив роз-
витку. Представлено пропозиції щодо створення «блакитного океану» у виноробній галузі України: вироб-
никам слід відкинути фактори «енологічна термінологія» та «витрати на непрямий маркетинг», послабити
фактори «широта асортименту», «престиж виноробні» та «багатство смаку».
Розроблено рекомендації для виноробних підприємств та запропоновано конкретні практичні кроки по
впровадженню стратегії «блакитного океану» у виноробній галузі на основі удосконаленої стратегічної канви
ринку. Доведено ефективність впровадження стратегії «блакитного океану» на прикладі виноробної компанії
«Шабо».
Показано, що впровадження стратегії «блакитного океану» дозволить підвищити рівень конкурентос-
проможності підприємства і дана стратегія може бути ефективною в поточних ринкових умовах.

Ключові слова:
стратегія, вино, виноробна промисловість, стратегічна канва, крива цінностей, матриця DPM, конкурентоспроможність

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Didukh, S., & Aoun, V. (2019). ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЇ «БЛАКИТНОГО ОКЕАНУ» У ВИНОРОБНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ. Food Industry Economics, 11(1). https://doi.org/10.15673/fie.v11i1.1294
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографії авторів

S. Didukh, Ph.D., Associate Professor

Ph.D., Associate Professor

V. Aoun, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odessa, Ukraine, 65039

The student of the fourth grade  of Economy, Business and Control Faculty

Посилання

1 . Kim, W.C., Mauborgne, R. Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the
Competition Irrelevant. Boston: Harvard Business School Press, 2005. 256 p.
2. Дяченко Т., Ольшевська Л. Стратегія «блакитного океану» як новий підхід у досягненні конкурент-
них позицій // Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали VІ міжвузівської студент-
ської науково-практичної інтернет-конференції, 02 червня 2015р. С. 58-60.
3. Старостіна А.О. Методологія і практика маркетингових досліджень в Україні: дис. на здобуття наук.
ступеня д-р екон. наук: 08.06.02: захист 08.04.1999 / наук. кер. Д. М. Черваньов. Київ: КНУ ім. Тараса Шевчен-
ка, 1999. 376 с.
4. Державна служба статистики України: [Веб-сайт]. 2018. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звер-
нення: 01 .12.2018)
5. За п'ять років світовий ринок вина зросте на 130 млрд доларів (прогноз) // Finance.ua: [веб-сайт].
2018. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/427473/za-pyat-rokiv-svitovyj-rynok-vyna-zroste-na-130-mlrd-dolarivprognoz (дата звернення: 01 .12.2018).
6. Українське виноробство: у битві за виживання // Економічна правда: [Веб-сайт]. 2017.
URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2017/10/26/630499/ (дата звернення: 01 .12.2018).
7. Офіційний сайт групи «Шато Грона»: [Веб-сайт]. 2018. URL: http://uk.wine.odessa.ua (дата звернення:
01 .1 2.2018).
8. Кочкіна Н., Медведєва І. Оцінка ефективності стратегії блакитного океану для виноробної галузі
України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. T. 1 , вип. 8.
С. 25-31 .
9. Kotler P. Marketing Management. Prentice Hall; 11 ed., 2002. – 768 p. DOI: 10.2307/12504
10. Lambin J.-J. Market-Driven Management: Strategic and Operational Marketing. Palgrave Macmillan; 2nd edition,
2007. 496 р.
11. «Gеnеriс Вusinеss Strаtеgiеs, Оrgаnizаtiоnаl Соntехt аnd Реrfоrmаnсе: Аn Еmрiriсаl Invеstigаtiоn» // Strаtеgiс
Маnаgеmеnt Jоurnаl . 1986. No. 7. P. 217-231.
12. Official site Blue ocean strategy: [Website]. 2018. URL: https://www.blueoceanstrategy.com/ (viewed on:
02.12.2018).
13. Aaker D.A., Mcloughlin D. Strategic Market Management: Global Perspectives. John Wiley & Sons, 2009. 354 р.