Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Е. В. Тарасова

Анотація

У статті досліджується роль фінансового механізму забезпечення стійкого розвитку підприємс-
тва, обґрунтовується необхідність забезпечення збалансованості між цілями підприємства й умовами
зовнішнього і внутрішнього середовища. Визначено складові підсистеми фінансового механізму, що
забезпечують стійкий розвиток підприємства. Розглянуто існуючі методологічні підходи до організації
фінансів. Пропонується розширити концептуальний підхід до визначення фінансового механізму за
рахунок включення комплексного, програмно-цільового та критеріального підходів.
Ключові слова:
фінансовий механізм, фінансова стійкість, фінансові важелі, фінансові відносини, фінансові методи

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Тарасова, Е. (2016). ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Food Industry Economics, 8(2). https://doi.org/10.15673/fie.v8i2.131
Розділ
Фінансово-кредитні відносини
Біографія автора

Е. В. Тарасова, Одеська національна академія харчових технологій

кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

Посилання

1. Apтус M. M. Фінансовий механізм в умовах ринкової економіки /M. M. Apтус // Фінанси України. –
2005. – № 5. – С. 54-59.

2. Базилевич В. Д. Державні фінанси: [навч. посіб.] / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик; за заг. ред. В. Д.
Базилевича. – К.: Ari, 2004. – 363 с.

3. Балабанов А. И. Финансы: [учеб. пособие] / А. И. Балабанов, И. Т. Балабанов. – СПб.: Питер, 2002. –
188 с.

4. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В. В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика,
2002. – 560 с.

5. Ковалюк О. М. Методологічні основи фінансового механізму / О. М. Ковалюк // Фінанси України. –
2003. – № 4. – С. 54.

6. Опарін В. М Фінанси (загальна теорія): [навч. посібник] / В. М. Опарін. – [2-ге вид., доп. і перероб.].
– К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.

7. Тарасевич Н. В. Види та значення комплексної оцінки фінансового стану банку / Н. В. Тарасевич //
Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць. – 2013. – № 4 (51). – С. 361-365.

8. Фінанси підприємств: [підручник] / За ред. Поддєрьогіна А. М. – К.: КНЕУ, 2004. – 546 c.

9. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа коммерческих организаций / А. Д. Шеремет. – [2-е
изд., перераб. и доп.]. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 208 с.

10. Branch B. The Cost of Bankruptcy / B. Branch // International Review of Financial Analysis. – 11. –
2002. – P. 39-57.