Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ БЮДЖЕТУВАННЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О О. Евтушевская

Анотація

Основною метою статті є розробка теоретичних та практичних рекомендацій, щодо вдоскона-
лення застосування системи бюджетування як інструменту управління витратами на підприємстві.
Представлено метод бюджетування як інструмент для формування бюджетів витрат на підготовку
та освоєння виробництва продукції. Встановлено, що бюджет витрат на підготовку та освоєння
виробництва продукції формується як складова частина загального бюджету підприємства, проте ви-
рішує специфічні завдання бюджетування. Складаючи бюджет витрат, потрібно чітко встановити його
взаємозв\'язок з іншими бюджетами підприємства.
Ключові слова:
бюджетування, витрати на підготовку та освоєння виробництва продукції, взаємозв’язок між різними бюджетами підприємства

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Евтушевская, О. (2016). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ БЮДЖЕТУВАННЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО. Food Industry Economics, 8(2). https://doi.org/10.15673/fie.v8i2.132
Розділ
Система обліку та аудиту
Біографія автора

О О. Евтушевская, Одеська національна академія харчових технологій

кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

Посилання

1. Акимова Е.В. Бюджетирование в системе финансового управления предприятием / Е.В. Акимо-
ва, О.А. Каменская // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2007. – № 2Е (10). – С. 2-7.

2. Білик М. Д. Основи бюджетування: [навч. посіб.] / М. Д. Білик, Р. І. Заворотній, Л. І. Данилова. –
К.: КНЕУ, 2009. – 454 с.

3. Боровских И.В. Бюджетирование в системе комплексного совершенствования деятельности
промышленного предприятия / И.В.Боровских // Известия ИГЭА. – 2007. – № 2 (52). – С. 61-63.

4. Хруцкий В.Е. Внутрифирменное бюджетирование: настольная книга по постановке финансового
планирования / В.Е. Хруцкий, Т.В. Сизова, В.В. Гамаюнов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 393 с.

5. Голов С.Ф. Управлінський облік: [підруч.] / С.Ф.Голов. – К.: Лібра, 2006. – 710 с.

6. Гриценко А. «Рискованное» бюджетирование − безрисковый бюджет / А. Гриценко // Финансовый
директор. − 2005. – № 2. − С. 5-10.

7. Давидович І.Є. Управління витратами: [навч. посіб.] / І.Є. Давидович. – К.: ЦУЛ. – 2008. – 320 с.

8. Дробязко С.І. Удосконалення процесу управління витратами машинобудівних підприємств на ос-
нові бюджетування / С.І. Дробязко // Вісник Запорізького національного університету. – 2011. – №1(9) [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vznu/eco/2011_1/033-42.pdf

9. Дроздова Л.А. Основные проблемы постановки системы бюджетирования на предприятии /
Л.А.Дроздова // Вестник ФА. – 2003. – № 2. – С. 41-50.

10. Інноваційна стратегія як генеральний план дії у сфері інноваційної діяльності підприємства / О.О.
Євтушевська // Економіка харчової промисловості. – 2013. – №1(17). – С. 34-36.

11. Калайтан Т.В. Контролінг: [навч. посіб.] / Т.В.Калайтан. – Львів: Новий Світ – 2008. – 252 с.

12. Кузьмін О.Є. Бюджетування на підприємстві : [навч. посіб] / О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник. – К.:
Наука, 2008. – 312 с.

13. Куцик В.І. Технологія бюджетування як інструмент управління підприємством / В.І.Куцик, І.В.
Горбатюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.5. – С.248-254

14. Онищенко С.В. Упровадження бюджетування на вітчизняних підприємствах / С.В. Онищенко //
Фінанси України. − 2003. – № 4. − С. 45-50

15. Родин В.Д. Инструмент финансового менеджмента – бюджетирование / В.Д.Родин // Вестник
Удмуртского университета. Экономика и право. – 2008. – Вып. 1. – С. 47-56.

16. Тарасова О.В. Теоретико-методологічні основи інноваційної діяльності підприємств /
О.В.Тарасова // Економіка харчової промисловості. – 2012. – № 1(13). С. 37-41.

17. Телін М.В. Основы концепции разработки бюджета предприятия / М.В. Телін // Вісник Хмель-
ницького національного університету. – 2007. – № 3, Т. 1. – С. 131-133.

18. Федотов А.И. Бюджетный метод управления финансовыми ресурсами на предприятии /
А.И.Федотов // Регіональні перспективи. − 2003. – № 2-3. − С. 175-177.

19. Череп А.В. Управління витратами субєктів господарювання [монографія] / А.В.Череп. –[2-е вид,
стереотип.]. – Х.: Інжек, 2006. – 360 с.