Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

СУЧАСНИЙ КЕРІВНИК-ЛІДЕР – ЦЕ ПСИХОЛОГ І ВМІЛИЙ ПЕДАГОГ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Г. В. Ангелов
О. А. Стояно

Анотація

Закони ринкової економіки, що увійшли в останні десятиліття в наше життя, багато в чому змі-
нили психологію людей, сформувавши нові погляди, нові типи відносин і нові установки в свідомості
людей – коли вірні, а коли і ні. В країнах, які пішли далеко вперед у становленні ринкових відносин,
давно прийшли до висновку, що саме людський фактор – головна зброя в конкурентній боротьбі, так
як унікальне поєднання особистостей, що складають трудовий колектив, який ефективно працює, не-
можливо відтворити в короткий проміжок часу. Таким чином психологічно грамотне управління персо-
налом здатне стати потужною продуктивною силою, що приносить, у кінцевому підсумку, фінансовий
прибуток. Тому проблеми лідерства і керівництва являються ключовими для досягнення організацій-
ної ефективності.
За більш ніж столітній період досліджень лідерства вчені накопичили безліч даних, що дозво-
ляють досить повно описати цей феномен, показати різні його сторони і прояви. Незважаючи на це,
авторами даної статті зроблена спроба узагальнення і доповнення існуючих досліджень своїм бачен-
ням феноменів лідерства і керівництва. У статті розкривається зміст і встановлюється співвідношення
понять «лідер» і «керівник», а також виділяються особистісні якості і здібності керівника-лідера як пси-
холога і педагога.
Для успішного керівництва людьми необхідно знати і враховувати психологічні особливості ко-
жного працівника. І в цьому полягає найбільш важлива соціально-психологічна умова ефективного
управління в процесі виробничої і комерційної діяльності. Запорукою мудрого керівництва людьми є
вміння розпізнавати в кожному підлеглому мотиви його ставлення до праці. Вміння керівництва оціни-
ти по достоїнству (морально і матеріально) роботу підлеглих надає прямий вплив на їх поведінку і на-
стрій, що не може не позначитися на їх ставленнях до виконування обов\'язків. До основних особистіс-
них якостей керівника-лідера в процесі успішної психологічної і педагогічної діяльності слід віднести:
емпатію, тактовність і дипломатичність у спілкуванні, моральність, честь, обов\'язок, відповідальність,
сміливість у вирішенні практичних питань, фасилятивність і психологічну проникливість.
Ключові слова:
керівник, лідер, особистісні якості керівника-лідера, мотивація, емпатія, фасилятивність, ідентифікація

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ангелов, Г., & Стояно, О. (2016). СУЧАСНИЙ КЕРІВНИК-ЛІДЕР – ЦЕ ПСИХОЛОГ І ВМІЛИЙ ПЕДАГОГ. Food Industry Economics, 8(2). https://doi.org/10.15673/fie.v8i2.133
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографії авторів

Г. В. Ангелов, Одесская национальная академия пищевых технологий

доктор философских наук, профессор

О. А. Стояно, Одесская национальная академия пищевых технологий

кандидат философских наук, доцент
кафедра социологии, философии и права

Посилання

1. Бабкова-Пилипенко Н.П. Формування лідерських якостей майбутніх економістів у процесі профе-
сійної підготовки: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти [Текст] /
Н.П.Бабкова-Пилипенко; Крим. гуманіт. ун-т. – Ялта, 2011. – 20 с. – укp.

2. Гальперина Л.Л. К вопросу о личностно-профессиональных качествах современного психолога /
Л.Л.Гальперина // Психологическое знание в контексте современности: теория и практика: сборник статей по
материалам IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Йошкар-Ола:
ООО ИПФ «СТРИНГ», 2014. – С. 69-70.

3. Головнева И.В. Психологические основы кадрового менеджмента / И.В. Головнева. – Х.: Изд-во
НУА, 2007. – 152 с.

4. Кричевский Р.Л. Психология лидерства / Р.Л.Кричевский. – М.: Статут, 2007. – 541 с.

5. Мараховська Н. В. Педагогічні умови формування лідерських якостей майбутніх учителів у процесі
навчання дисциплін гуманітарного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец.
13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Мараховська Н. В. – Харків, 2009. – 22 с

6. Менегетти А. Психология лидера / А.Менегетти. – М: ННБФ «Онтопсихология», 2004. – 256 с.

7. Менеджер как организатор и воспитатель / [под. общ. ред. Г.В. Ангелова]. – Киев-Одесса: АСП,
1997. – 256 с.

8. Пахарєв А. Д. Політичне лідерство: історико-політологічний контекст і сучасне становище : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» /
Пахарєв А. Д. – Київ, 2003. – 32 с.

9. Психология: Словарь / [под общ. ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского]. – М., 1990. – 494 с.

10. Пьюселик Ф. Психология мудрого руководителя [Электронный ресурс] / Ф.Пьюселик. – Режим дос-
тупа: http://frankpucelik.com.ua/?pages=55.

11. Психолого-социологические технологии в современном менеджменте / [под. общ. ред.
Г.В. Ангелова и С.Р. Гриневецкого]. – Киев-Одесса: СМИЛ, 2005. – 384 с.

12. Развитие личности современного менеджера / [под. общ. ред. Г.В. Ангелова и С.Р. Гриневецкого]. –
Киев-Одесса: СМИЛ, 2008. – 344 с.

13. Человековедческая компетентность в современном управлении / [под. общ. ред. Г.В. Ангелова]. –
Киев-Одесса: СМИЛ, 2004. – 308 с.