Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Оцінка впливу використання генетично модифікованої продукції на стан продовольчої безпеки

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. О. Криницька
Т. І. Ткачук

Анотація

В статті розглядаються економіко-соціальні аспекти впливу генетично модифікованої продукції
на стан продовольчої безпеки, зокрема фізичну і економічну доступність продовольства, пропозицію
продовольчих товарів, ціноутворення та умови конкуренції. Аналізуються сутність та причини ство-
рення та застосування ГМО, поширення ГМО у світі та окремих країнах і вплив використання генетич-
но модифікованої продукції на продовольчу безпеку. Проаналізовано правову базу та методи держав-
ного регулювання генетично модифікованої продукції в різних країнах. Акцентовано увагу на роль
транснаціональних монополій у використанні досягнень науково-технічного прогресу, зокрема ГМО.
Досліджується вплив використання ГМО на стан конкурентного середовища національних виробників
сільськогосподарської продукції. Виявлено такі опосередковані наслідки запровадження у сільськогос-
подарський оборот ГМ-продукції, як звуження біологічного природного різноманіття, асортименту хар-
чових продуктів, що негативно позначається на умовах життя людини. Обґрунтовується необхідність
державного регулювання генетично модифікованої продукції в Україні та наголошено на проблемних
питаннях регулювання використання ГМО .

Ключові слова:
продовольча безпека, фізична та економічна доступність, генетично модифікована продукція, генетично модифіковані організми (ГМО)

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Криницька, О., & Ткачук, Т. (2019). Оцінка впливу використання генетично модифікованої продукції на стан продовольчої безпеки. Food Industry Economics, 11(2). https://doi.org/10.15673/fie.v11i2.1390
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографії авторів

О. О. Криницька, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент

Т. І. Ткачук, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра економічної теорії та фінансово-економічної безпеки

Посилання

1. Сорочинський Б. В., Данильченко О. О., Кріпка Г. В. Генетично модифіковані рослини. Kиїв: Фіто-
соціоцентр, 2005. 204 с.
2. Генетично модифіковані організми та біобезпека: Огляд основних питань /Автор-упорядник Топчій
Т.І. Kиїв, 2004. 22 с.
3. Баласинович Б., Ярошевська Ю. ГМО: виклики сьогодення та досвід правового регулювання. Київ :
Видавничий дім “АДЕФ-Україна”, 2010. 256с.
4. Бірта Г.О., Бургу Ю.Г. Генно-модифіковані організми: за і проти: навч. посіб. Київ: Центр учбової
літератури, 2017. 128с.
5. Кордзая Н.Р., Єгоров Б.В. Основні поняття продовольчої безпеки країни: монографія. Херсон: Олді-
плюс, 2018. 148с.
6. Соколов М. С., Марченко А. І. Потенциальный риск возделывания трансгенных растений и потреб-
ления их урожая//Сельскохозяйственная биология. 2002.№5. С. 3–22.
7. Менів О.І. Правове забезпечення використання ГМО при вирощуванні сільськогосподарської про-
дукції рослинного походження в Україні та ЄС : автореф. дис….канд. юрид. наук : 12.00.06: захист 07.06.16 /
наук. кер. В.Ю. Уркевич. Харків: НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2016. 20 с.
8. Картахенський протокол про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття, Протокол ООН
29.01.2000, приєднання – Закон України № 152-IV від 12.09.2002р.URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_935?info=1.(lfnf (дата звернення 19.03.19).
9. Гетьман А. П., Лозо В.І. Правове регулювання розвитку біотехнології та використання генетично
модифікованих організмів (ГМО) в Європейському Союзі // Пробл. законності: акад. зб. наук. пр. / Нац. ун-т
«Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Харків. 2011. Вип. 117. С. 182.
10. Лейба Л. В. Правові проблеми використання генетично модифікованих організмів при виробництві
сільськогосподарської продукції та продуктів харчування // Актуальні проблеми правового забезпечення про-
довольчої безпеки України: монографія / за ред. В. Ю. Уркевича та М. В. Шульги. Харків: Право, 2013. 326с.
11. Курило В. І., Гиренко І.В. Актуальні питання державного контролю у сфері забезпечення біобез-
пеки при поводженні з ГМО у світлі глобалізації проблеми збереження фіторізноманіття // Наук. вісн. нац. ун-
ту біоресурсів і природокористування України. Серія «Право»: зб. наук. пр. Київ, 2012. Вип. 173. Ч. 3. С. 208-
223.
12. Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні
генетично модифікованих організмів: Закон України від 31.05.2007 р., № 1103 -V6 за станом на 04.10.2018.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1103-16 (дата звернення 23.03.2019).
13. Про затвердження Порядку державної реєстрації косметичних та лікарських засобів, які містять ге-
нетично модифіковані організми або отримані з їх використанням: пост. КМУ від 18.02.2009 р., № 114: за ста-
ном на 30.10.2013. URL: https://data.rada.gov.ua/laws/show/114-2009-п (дата звернення 23.03.2019).