Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Логістична структура товарного ринку: теоретичні положення та прикладні аспекти*

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Нікішина

Анотація

Стаття присвячена розробці теоретичних положень щодо формування логістичної структури то-
варного ринку та їх конкретизації шляхом емпіричних досліджень. Запропоновано авторське визначення
категорії «логістичний ланцюг товарного ринку», обґрунтовано його відтворювальну природу й мету –
забезпечення розширеного відтворення ресурсів у ланках. У ході дослідження логістичної будови ринку
доведено важливу роль зв’язків і взаємодій між суб’єктами ланок у формуванні структури ефективного
логістичного ланцюга, виділено сім типів зв’язків з акцентом на зв’язки взаємодії. Обґрунтовано класифі-
кацію логістичних ланцюгів товарних ринків, запропоновано нову класифікаційну ознаку – відтворюваль-
на спроможність ринкових ланцюгів, яка дозволяє здійснити їх специфікацію за обсягами створюваної
доданої вартості. Вперше на основі відтворювального підходу встановлено закономірність багатофунк-
ціональної сутності логістичної операції, напрями зміни споживчої й доданої вартості у ринковому лан-
цюгу. На прикладі українського ринку зерна й продуктів його переробки визначено специфіку будови ло-
гістичного ланцюга, показано трансформаційний вплив сировинного експорту на структуру ринкового
ланцюга, ідентифіковано його неефективні ланки. Наукова новизна проведеного дослідження полягає в
розвитку теоретичних основ ринкової логістики, як нового напрямку логістики, що формує наукове підґ-
рунтя для розробки державної логістичної політики в ринковому вимірі.

Ключові слова:
логістичний ланцюг товарного ринку, структура, зв’язки, ланка, логістична опе- рація, додана й споживча вартість, матеріальний потік, ринок зерна й продуктів його переробки

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Нікішина, О. (2019). Логістична структура товарного ринку: теоретичні положення та прикладні аспекти*. Food Industry Economics, 11(2). https://doi.org/10.15673/fie.v11i2.1391
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографія автора

О. В. Нікішина, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

октор економічних наук, старший науковий співробітник
завідувач відділом ринкових механізмів та структур

Посилання

1 . Смирнов I.Г. Світовий ринок логістичних послуг: географічні особливості // Вісник Київського
університету. Вип. 46. 2009. C. 60-65.
2. Величко О. П. Сутність логістичного ланцюга та його контроль сучасними агрохолдингами //
Вісник соціально-економічних досліджень. 2012. Вип.3 (46), ч. 2. С. 27-33.
3. Гірна О. Б., Глинський Н.Ю., Кобилюх О.Я. Формування доданої вартості для клієнта в ланцюгу
поставок // Логістика: теорія та практика. 2012. № 1 (2). С. 39-46.
4. Крикавський Є. В., Чорнописька Н.В. Логістичні системи: навч. посібник. Львів: Вид-во Нац. ун-ту
«Львівська політехніка», 2009. – 264 с.
5. Пономарьова Ю.В. Логістика: вид. 2-ге, перероб. та доп. К.: Центр навчальної літератури, 2005.
328 с.
6. Чухрай Н. І., Гірна О.Б. Формування ланцюга поставок: питання теорії та практики: монографія /
Львів: «Інтелект-Захід», 2007. 232 с.
7. Логістика товарного ринку: монографія / за ред. Б. В. Буркинського, В. М. Лисюка. Одеса: ІПРЕЕД
НАН України, 2018. 244 с.
8. Тараканов М.Л., Маковєєв А.П. Логістичний фактор формування доданої вартості в системі товар-
них ринків // Економіка: реалії часу. 2015. №2 (18). С.28-34.
9. Die logistische Kette / Prof. Dr. Heinz-Michael Winkels. – Essen. Januar 2000. URL: http://www.fhdowinkels.de/Logistikmanagement/ (date of treatment 05.04.2019).
10. Резнікова Н.В., Іващенко О.А. Перспективи участі України в глобальних ланцюгах створення вар-
тості як засіб підвищення конкурентоспроможності в умовах транснаціоналізації виробничих відносин // Інвес-
тиції: практика та досвід. 2015. №16. С.22-26.
11 . Ciesielski M., Dlugosz J, Fuks K. I in. Zarzadzanie lancuchami dostaw. Pod red. naukowa M. Ciesielskiego. Warszava: PWE, 2011. 190 s.
12. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звер-
нення 05.04.2019).
13. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України: статистичний збірник
/ Відп. за випуск О.М. Прокопенко. К.: Державна служба статистики України, 2018, 59 с.

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)

1 2 > >>