Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Новітні аспекти стратегування розвитку виробничих підприємств України в умовах децентралізації

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Л. А. Некрасова

Анотація

В статті розглянуто сутність, відмінності та основні складові стратегування розвитку виробни-
чих підприємств. Досліджено процес формування об’єднаних територіальних громад в Україні та за-
пропоновано розглядати стратегічний розвиток виробничих підприємств в умовах децентралізації як
процесу, що враховує поєднання територіального, галузевого, інноваційного та інтеграційного аспек-
тів. Запропоновано розглядати територіально-виробниче утворення, як поєднання взаємопов’язаних і
взаємообумовлених компонентів виробництва певної території на основі спільних інтересів господа-
рюючих суб'єктів, завдяки якому забезпечується досягнення цілей сталого розвитку та узгоджена вза-
ємодія між бізнесом, місцевою владою і соціумом. Представлено систематизацію ефективного інсти-
туційного базису взаємодії ключових субрегіональних стейкхолдерів в процесі конструювання терито-
ріально-виробничого утворення.

Ключові слова:
стратегування, сталий розвиток, виробничі підприємства, реформа децент- ралізації, територіально-виробниче утворення

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Некрасова, Л. (2019). Новітні аспекти стратегування розвитку виробничих підприємств України в умовах децентралізації. Food Industry Economics, 11(2). https://doi.org/10.15673/fie.v11i2.1393
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографія автора

Л. А. Некрасова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра економіки підприємств

Посилання

1. Перспективи економічного розвитку територіальних громад Закарпаття в умовах децентралізації
влади: монографія / за ред. В. П.Мікловди, С. С.Слави, С. В.Сембера. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2017. 282 с.
2. Mathews J. Strategizing, Disequlibrium and Profi // Stanford University Press. 2006. May 16. Р. 2, 6, 9.
3. Клейнер Г. Стратегия предприятия. М.: Дело-АНХ, 2008. 568с.
4. Зельднер А.Г. Место стратегирования в понятийно-категориальной системе прогнозирования // Эко-
номические науки. 2012. №8 (93). С. 7 15.
5. Норт Дуглас. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Пер. с
англ. А.Н. Нестеренко. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. 180 с.
6. Bower J. L. Managing the Resource Allocation Process: A Study of Corporate Planning and Investment.
Harvard University, Division of Research, Graduate School of Business Administration. Boston, MA. 1970.
7. Burgelman R. A. A process model of internal corporate venturing in the diversification major firm.
Administrative Science Quarterly. 1983. 28 (2). С. 223–244. doi: 10.2307/2392619
8. Williamson O.E. Strategizing, Economizing, and Economic Organization. Strategic Management Journal.
Special Issue. 1991. №12. P. 75 94. doi: 10.1002/smj.4250121007
9. Жаліло Я.А., Шевченко О.В., Романова В.В. Децентралізація влади: порядок денний на середньост-
рокову перспективу: аналітична доповідь. К: Національний інститут стратегічних досліджень, 2019. 115 с.
10. Децентралізація влади: веб-сайт. URL: http://decentralization.gov.ua.(дата звернення 10.03.2019)
11. Васильченко Г., Парасюк, І., Єременко Н. Планування розвитку територіальних громад. Навчальний
посібник для посадових осіб місцевого самоврядування: навчальний посібник. К: ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ
ЕН ЕЙ», 2015. 256 с.
12. Бобух І.М. Сталий розвиток: сутність, принципи і показники виміру. Економічна теорія. 2015. № 3.
С. 95-118.
13. Захарченко О.В. Наукові основи сталого розвитку. Наукові праці національного університету хар-
чових технологій. 2015. № 4. С. 68-75.
14. Цілі сталого розвитку 2016-2030: веб-сайт. URL: http://www.un.org.ua
15. Некрасова Л.А. Принципы выбора и оценки стратегии развития предприятия в условиях трансфор-
мационной экономики. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2004. Том 7 (В.8). С. 506-513.
16. Берданова О., Вакуленко В. Стратегічне планування місцевого розвитку. Практичний посібник. К.:
ТОВ «София-А», 2012. 88 с.