Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Ризик як специфічний компонент управління стратегічними підприємствами в аграрному секторі в сучасних умовах розвитку України

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

O. Kalaman
W. Okulicz-Kozaryn
O. Purtskhvanidze

Анотація

В агропромисловому комплексі всебічний та об'єктивний розгляд ризиків є обов'язковим, оскі-
льки результати фінансово-господарської діяльності залежать від ряду випадкових умов, в першу чер-
гу, погодних факторів. У зв'язку з тим, що діяльність аграрних товаровиробників об'єктивно пов'язана з
безліччю різних ризиків, то з метою забезпечення ефективного функціонування аграрних підприємств
досить актуальним питанням є наукове обґрунтування теоретичних положень, що і зумовило обрання
теми статті. Метою статті було з'ясування специфіки ризику в діяльності аграрних підприємств в кон-
тексті стратегічного управління.
У статті доведено, що аграрний сектор відноситься сьогодні до систем з підвищеним ступенем
ризику. Однак при цьому є самозабезпечуючим для ефективності своєї діяльності в звичайних умовах
функціонування, здатний вижити і в кризових ситуаціях, отже, має певний внутрішній механізм адап-
тації, що дозволяє знизити втрати від ризику або мінімізувати їх рівень.
У статті зазначено, що ризик в аграрному секторі - це імовірнісна величина, яка відображає ві-
дношення управлінських рішень і результатів діяльності аграрних підприємств, що залежать від впли-
ву природно-кліматичних, соціально-економічних, виробничих, господарських та інших зовнішніх умов.
Процес стратегічного управління ризиками, що базується на аналізі самих ризиків, є безперервним і
здійснюється за допомогою моніторингу розвитку ситуації і необхідних коригувальний дій. Застосуван-
ня стратегічного управління є необхідним при негативному впливі факторів на виробництво в аграр-
ному секторі.
У статті показано, що ризики аграрних підприємств є найбільш складними і такими, що мало
піддаються прогнозуванню. Це пов'язано зі специфікою самого аграрного сектора і, як наслідок, вини-
кненням в даній області не властивих для інших галузей народного господарства видів ризиків. Вва-
жаємо за доцільне зазначити, що необхідно вивчати і аналізувати чинники ризику і прагнути керувати  ними, що сприятиме як поліпшенню фінансового стану підприємств, так і підвищенню конкурентосп-
роможності підприємств аграрного сектора в цілому.
У статті доведено, що на сучасному етапі для стабільного функціонування підприємств аграр-
ного сектора в умовах ринкової економіки особлива увага приділяється питанням адаптації аграрних
підприємств до ризиків, пов'язаних з відмінностями в природних, соціально-економічних, техніко-
технологічних умовах, які визначають функціонування і розвиток агропромислової сфери.

Ключові слова:
ризик, стратегічне управління, аграрне виробництво, ризик в аграрному секторі, динамічний ризик, статичний ризик, управління ризиками, оцінка ризиків, стратегія управління ризиками

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Kalaman, O., Okulicz-Kozaryn, W., & Purtskhvanidze, O. (2019). Ризик як специфічний компонент управління стратегічними підприємствами в аграрному секторі в сучасних умовах розвитку України. Food Industry Economics, 11(2). https://doi.org/10.15673/fie.v11i2.1395
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографії авторів

O. Kalaman, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Ph. D., Associate Professor
Department of Management and Logistics

W. Okulicz-Kozaryn, Institute of Law, Administrations and Management, Academy of Jan Dlugosz in Czestochowa Podcorozyach str., 2, 30-084 Krakow, Poland

dr. hab., Master of Business Administration
Professor AJD

O. Purtskhvanidze, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Ph. D., Associate Professor
Department of Management and Logistics