Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Сучасні інструменти оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І. С. Найда
А. В. Найда
О. М. Галицький

Анотація

У статті узагальнено методичні підходи щодо оцінки конкурентоспроможності
сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано необхідність використання різних методик для
оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємств, що забезпечить отримання ґрунтовних
результатів, дасть можливість визначити стратегічну позицію кожного підприємства, що є важливим
для розробки стратегічних напрямів. Здійснено оцінку конкурентоспроможності сільськогосподарських
підприємств з використанням сучасного інструментарію (профіль конкурентоспроможності, багатокут-
ник конкурентоспроможності, бенчмаркінг). Встановлено, що основними конкурентними перевагами
для сільськогосподарських підприємств є низька собівартість, що супроводжується відносною високою
ресурсовіддачею та максимально повним використанням конкурентного потенціалу; вигідні
реалізаційні ціни; висока ефективність діяльності. Розроблено напрями підвищення
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова:
сільськогосподарські підприємства, конкурентоспроможність, оцінка конкурентоспроможності, конкурентні переваги, конкурентний профіль, бенчмаркінг

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Найда, І., Найда, А., & Галицький, О. (2019). Сучасні інструменти оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства. Food Industry Economics, 11(2). https://doi.org/10.15673/fie.v11i2.1396
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографії авторів

І. С. Найда, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, асистент
кафедра менеджменту

А. В. Найда, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку і оподаткування

О. М. Галицький, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, доцент
кафедра економічної теорії і економіки підприємства

Посилання

1 . Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. Москва: Новости, 2006. 267 с.
2. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / пер. с англ. И. Ми-
нервин. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2005. 454 с.
3. Томпсон А., Стрикленд А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации страте-
гии / пер. с англ. под. ред. Л. Г. Зайцева. Москва: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. 576 с.
4. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. Москва: Эксмо, 2004. 544 с.
5. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / пер. с англ.
В.С. Автономова. Москва: Эксмо, 2007. 861 с.
6. Амбросов В.Я., Маренич Т.Г. Оцінка конкурентоспроможності агроформувань // Вісник ХНАУ,
серія «Економіка АПК і природокористування». 2009. С. 23 -28.
7. Запша Г.М. Ефективність господарської діяльності аграрних підприємств в умовах трансформації
відносин власності: регіональний аспект // Інноваційна економіка. 2013. №11. С. 127-133.
8. Збарський В.К., Місевич М.А. Конкурентоспроможність високотоварних сільськогосподарських
підприємств. К.: ННЦІАЕ, 2009. 310 с.
9. Малік М.Й., Нужна О.А. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми:
монографія. К.: ННЦ ІАЕ, 2007. 270 с.
10. Сахацький М.П., Запша Г.М., Белевят О.А. Наукові основи формування системи маркетингу в
сільськогосподарських підприємствах // Економіка харчової промисловості. 2009. Вип. 1. С. 31 -34.
11 . Ульянченко О.В., Євчук Л.А., Гуторова І.В. Конкурентоспроможність сільськогосподарських
підприємств та стратегічні аспекти її формування: монографія. Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2011. 340 с.
12. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення / за заг. ред. О.Г. Ян-
кового. Одеса: Атлант, 2013. 470 с.
13. Яців І.Б. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств. Львів: Український бестсе-
лер, 2013. 427 с.
14. Мельник С.І. Проблеми формування конкурентних переваг підприємств агропромислового ком-
плексу в ринкових умовах: автореф. дис. … докт. екон. наук: 08.00.04: захист 31.03.2011 / наук. кер. В.Г. Тка-
ченко. Луганськ, 2011. 32 с.
15. Забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України на внутрішньому і
зовнішньому ринках: наукова доповідь / за ред. акад. УААН В. М. Трегобчука, чл.кор. УААН Б. Й. Пасхавера.
К.: Інт екон. та прогнозув., 2007. 260 с.
16. Парсяк В., Дибач І. Аналітичні передумови управління конкурентоспроможностю невеликих
підприємств // Економіст. 2010. №8. С. 56-59.
17. Найда І.С., Найда А.В. Методичні підходи щодо оцінки рівня соціоекономічного розвитку аграрних
підприємств // Фінансово-кредитна діяльність проблеми теорії та практики. 2017. № 1(22). С. 396-405. doi:
10.18371/fcaptp.v1i22.93283