Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Роль нематеріальних активів у формуванні інноваційного розвитку підприємства

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

С. Ю. Вігуржинська
В. І. Колесник

Анотація

Розглянуті основні види нематеріальних активів та об’єктів інтелектуальної власності. Показа-
на їх роль в процесі формування інноваційного розвитку бізнесу. Аналізується місце інтелектуальних
ресурсів як сукупності знань, вмінь, рівня і якості освіти, що реалізуються у вигляді отримання патен-
тів, ліцензій, росту вмінь і кваліфікації людей з метою підвищення інноваційної привабливості підпри-
ємства. Зростання ролі інтелектуальних ресурсів визначається як основа креативної виробничої полі-
тики, що сприяє розробці ефективної стратегії розвитку та конкурентоспроможності компанії. Показано
взаємозв’язок використання інтелектуальних ресурсів та досягнення підприємством комерційного ус-
піху за рахунок впровадження широкого спектру інноваційних технологій. Звертається увага на необ-
хідність сертифікації, відповідності системи менеджменту сучасним вимогам та міжнародної стандар-
тизації виробів. Наведені приклади стратегічних помилок менеджерів та показані наслідки їх некомпе-
тентних дій на розвиток компанії в умовах динамічного ринку.

Ключові слова:
нематеріальні активи, інтелектуальні ресурси, нематеріальні ресурси, інноваційний розвиток

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Вігуржинська, С., & Колесник, В. (2019). Роль нематеріальних активів у формуванні інноваційного розвитку підприємства. Food Industry Economics, 11(2). https://doi.org/10.15673/fie.v11i2.1397
Розділ
Інноваційно-інвестиційні проблеми
Біографії авторів

С. Ю. Вігуржинська, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент

В. І. Колесник, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра управління бізнесом

Посилання

1. Алиев A.A. Об оценке обеспеченности инновационных процессов внутренними ресурсами // Про-
блемы современной экономики. 2015. T. 2, вип. 50. С. 151 -153.
2. Каргинова М.А. Что в настоящее время следует относить к интеллектуальным ресурсам? //
Cовременные проблемы науки и образования. – 2015. URL: http://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=17212 (дата обращения: 1 1 .04.2019).
3. Интеллектуальный капитал: ключ к успеху в новом тысячелетии / Э.Брукинг; пер. с англ. под ред.
Л.Н. Ковалик. СПб: Питер, 2001. 288 с.
4. Балашов Е.Л. Интеллектуальный капитал и деловая репутация консалтинговых компаний // Государ-
ственное управление. Электронный вестник. 2008. T. 10, вып. 16. С. 1.
5. Зинов В.Г., Лебедева Т.Я. Инновационное развитие компании. Управление интеллектуальными ре-
сурсами. М: Дело, 2014. 248 с.
6. BPVC Section II-Materials-Part A-Ferrous Materials Specifications BPVC-IIA – 2019.
https://www.asme.org/products/codes-standards/bpvciia-2019-bpvc-section-iimaterialspart (дата звернення:
09.04.2019).
7. Офіційний сайт Міжнародної організації по стандартам (ISO). https://www.iso.org (дата звернення:
09.04.2019).
8. Гостева О.В., Акентьева Е.И. Интеллектуальные ресурсы как основа интеллектуального капитала ор-
ганизации // Международный научно-исследовательский журнал. 2015. T. 37, вып. 6. С. 34-35.
9. Колесник В.І., Вігуржинська С.Ю. Проблеми мотивації персоналу на підприємствах харчової проми-
словості // Економіка харчової промисловості. 2018. Т. 10, Вип. 3. С. 27-32; doi:10.15673/fie.v10i3.1058 (дата
звернення: 11 .04.2019).
10. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент: підручник. Суми: ВТД - Університетська книга, 2010.
334 с.
11. Кирилюк О.М., Легчилина Е.Ю. Оценка интеллектуально-креативных ресурсов в системе управле-
ния организацией // Фундаментальные исследования. 2015. вып. 7-3. С. 595-600.