Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Проблеми формування депозитної бази комерційних банків України

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Тарасова

Анотація

У статті досліджуються проблеми формування банківських ресурсів, відновлення і нарощення
депозитної бази комерційних банків, яка відіграє надзвичайно важливу роль у розвитку економіки. Об-
ґрунтовано роль депозитного ринку у забезпеченні стабільного економічного зростання. Розглянуто
сутність депозитних операцій та класифікацію депозитів за різними ознаками. Проаналізовано тенде-
нції у формуванні депозитної бази комерційних банків України та диспропорції у сфері залучення бан-
ківських ресурсів. Основними проблемами банківської системи є скорочення вкладів населення, знач-
на девальвація гривні, збитковість великої кількості банківських установ. Сформульовані завдання,
вирішення яких дозволить оптимізувати депозитну політику банків, повернути довіру населення до
банківських установ та стимулюватиме до заощаджень.

Ключові слова:
депозит, депозитна операція, депозитна база, депозитна політика, заощадження, комерційний банк, економічне зростання

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Тарасова, О. (2019). Проблеми формування депозитної бази комерційних банків України. Food Industry Economics, 11(2). https://doi.org/10.15673/fie.v11i2.1400
Розділ
Фінансово-кредитні відносини
Біографія автора

О. В. Тарасова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

Посилання

1. Врублевський О. С. Громадянин і банк: депозитні операції. К.: ТОВ «ІКЦ Леста», 2005. 44 с.
2. Кожель Н. О. Оцінка факторів впливу на процес формування та реалізації депозитної політики бан-
ку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. 2005. № 12. C. 223 –
234.
3. Лагутін В. Д. Кредитування: теорія і практика: навч. посібник. К.: Тов-во «Знання», КОО, 2002.
215 с.
4. Орлюк О. П. Фінансове право: навч. посібник. К.: Юрінком Інтер, 2003. 528 с.
5. Про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізич-
ними особами: Постанова Правління Національного банку України від 03.12.2003 року № 516. [Електронний
ресурс].URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03(дата звернення 10.02.2019)
6. Про банки і банківську діяльність: Закон України за станом на 09.02.2019. [Електронний ресурс].
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121 -14 (дата звернення 15.02.2019)
7. Аналіз банківської діяльності: підручник / Герасимович А.М. та ін.; за ред. А. М. Герасимовича. К.:
КНЕУ, 2004. 599 с.
8. Основні показники діяльності банків України. Офіційне інтернет-представництво Національного
Банку України. [Електронний ресурс]. URL:
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593. (дата звернення 10.02.2019)
9. Основні проблеми та напрями відновлення депозитного ринку як ключової передумови економічно-
го зростання в Україні. Аналітична записка. [Електронний ресурс]. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/3173/
(дата звернення 10.02.2019)
10. Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року. [Електронний ресурс].
URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266 (дата звернення 10.02.2019)