Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ ТОВАРНИХ РИНКІВ: КОНВЕРГЕНЦІЯ ПІДХОДІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Нікішина В. О.

Анотація

Стаття присвячена розробці багаторівневої системи принципів формування ефективних логісти-
чних ланцюгів товарних ринків та зв’язків між їх ланками. Обґрунтовано доцільність конвергенції чоти-
рьох наукових підходів (відтворювального, інтеграційного, регуляторного та концепції «зеленої» економі-
ки) для конструювання системи принципів формування ринкових логістичних ланцюгів. Доведено, що
зазначені наукові підходи взаємопов’язані між собою єдиною відтворювальною метою – розширене від-
творення товароруху в логістичних ланцюгах товарних ринків, їх ефективне функціонування й розвиток у
національній економічній системі. Розвинуто теоретичні положення логістики в частині визначення скла-
дових процесу управління ринковими логістичними ланцюгами. Обґрунтовано компоненти відтворюва-
льної, інтеграційної, регуляторної та екологічної групи принципів формування ринкових логістичних лан-
цюгів, розкрито сутність принципів у науковому-прикладному вимірі. На підставі емпіричних досліджень
визначено проблеми реалізації відтворювальних принципів формування ринкових ланцюгів в українсь-
ких реаліях.

Ключові слова:
принципи, підходи, логістичний ланцюг товарного ринку, розширене відтворення товаро руху, додана вартість, матеріальний потік

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
О., Н. (2019). ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ ТОВАРНИХ РИНКІВ: КОНВЕРГЕНЦІЯ ПІДХОДІВ. Food Industry Economics, 11(3). https://doi.org/10.15673/fie.v11i3.1456
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографія автора

Нікішина В. О., Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

доктор економічних наук, старший науковий співробітник
завідувач відділу ринкових механізмів та структур

Посилання

1 . Гурч Л.М., Хмара Л.Є. Розвиток «зеленої логістики» в Україні // Вісник Національного університету
«Львівська політехніка». Логістика. 2014. № 811. С. 86-91.
2. Докієнко Л.М. Фінансова логістика на підприємстві: теоретичні аспекти // Економічний вісник НГУ.
2012. №3. С.121 -126.
3. Забуранна Л.В. Логістичне управління підприємством: сутність та передумови розвитку // Сталий
розвиток економіки. 2010. №7. С. 120-123.
4. Кацьма В.І. Сутність та роль логістичного управління в системі управління підприємством // Еко-
номічний аналіз. 2016. Т.2. №2. С.60-65.
5. Мельник О.В. Нові концептуальні підходи в логістиці // Ефективна економіка. 2013. №2. URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1825 (дата звернення 27.06.2019).
6. Фролова Л.В. Логістичне управління торговельним підприємством: теорія та методологія: автореф.
дис. д-ра. екон. наук: спец. 08.07.05 «Економіка торгівлі та послуг». Донецьк, 2005. 39 с.
7. Логістика товарного ринку: монографія / за ред. Б. В. Буркинського, В. М. Лисюка. Одеса: ІПРЕЕД
НАН України, 2018. 244 с.
8. Nikishyna, O. V. Methodical approach to the evaluation the efficiency of integrated commodity market:
scientific report, Saarbrucken, Germany, LAMBERT Academic Publishing, 2017. 89 р.
9. Nikishyna O.V., Andryeyeva N.M., Lozova T.P. Assessment of indicators of responsible consumption and
production in Ukraine in the context of “green” logistics. European journal of economics and management. Issue 1.
Volume 5. Praha, 2019. PP. 278-287.
10. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 1 / Редкол. С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ: ВЦ
«Академія», 2000. 864 с.
11 . Шинкарук Л.В. Структурний і соціальний аспекти оцінки пропорційності та диспропорційності в
економіці // Економічний вісник. 2014. №4. С. 71 -78.
12. Международная транспортная логистика в Украине: достижения ощутимы, но резервы роста ог-
ромны // Логистика: проблемы и решения. 2019. №1 (80). С. 13 -17.
13. Хомин І.П. Аграрний сектор України – фінансовий донор вітчизняної та зарубіжних економік //
Фінанси України. 2018. №4. С.41 -55.
14. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звер-
нення 27.06.2019).