Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

АНАЛІЗ ВПЛИВУ МАКРОФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Дьяченко В. Ю.

Анотація

В статті розглянуто стан та динаміку змін макрофакторів зовнішнього середовища, які здійснюють
вплив на діяльність м’ясопереробних підприємств України. Серед основних політико-правових факторів
виявлено: - втрата територіальної цілісності та через це втрата виробничих потужностей і ринків збуту, -
криза у відносинах з Російською Федерацією, - підписання Угоди про асоціацію з ЄС за продовження євро-
інтеграційних процесів, - обов’язкове впровадження системи НАССР на м’ясопереробних підприємствах
тощо. До економічних факторів слід віднести: - скасування спецрежиму оподаткування підприємств, що
займаються розведенням тварин та виробництвом м’яса, - девальвація національної валюти, - низька ку-
півельна спроможність населення, - високий індекс інфляції, - тенденція до скорочення ринку м’яса і
м’ясопродуктів. Дослідження соціально-демографічного фактору дало змогу виявити: - зменшення чисе-
льності населення, - висока частка людей похилого віку в віковій структурі населення, - відтік висококвалі-
фікованих кадрів з вищою освітою за кордон. Технологічний фактор можна охарактеризувати таким чином:
- низький рівень інноваційної активності підприємств харчової промисловості, - слабке фінансування інно-
ваційної діяльності підприємств державою, - здійснюється розробка нових видів продукції та технологічних
процесів. Для систематизації описаних макрофакторів використано методику побудови матриці PEST-
аналізу.

Ключові слова:
м’ясопереробна галузь України, м’ясопереробні підприємства, зовнішнє середовище, макрофактори

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ю., Д. (2019). АНАЛІЗ ВПЛИВУ МАКРОФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Food Industry Economics, 11(3). https://doi.org/10.15673/fie.v11i3.1459
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографія автора

Дьяченко В. Ю., Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

к.е.н.,старший викладач
кафедра менеджменту та логістики

Посилання

1. Портер М. Конкуренция: пер. с англ. Москва: ИД "Вильямс", 2010. 591 с.
2. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент / Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж.; пер. с
англ. Москва: ИД "Вильямс", 2009. 307 с.
3. Игорь Ансофф: Стратегическое управление // Гуманитарные технологии: [Веб-сайт]. Москва, 2019 г.
URL: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/4155 (дата обращения: 01.08.2019).
4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Котлер Ф.; пер. с англ. под ред. С. Г. Божук. СПб: Питер, 2011. 464 с.
5. Ламбен Ж-Ж. Стратегический маркетинг / Ламбен Ж-Ж.; пер. с франц. СПб: Наука, 1996. 589 с.
6. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. Москва: Эксмо, 2004. 544 с.
7. Павлова В.А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка і стратегія забезпечення: монографія. Д:
ДУЕП, 2006. 276 с.
8. Балабанова Л.В., Кривенко А.В. Управление конкурентоспособностью предприятий на основе маркетин-
га: монография. Д: Дон ГУЭТ им. М. Туган-Барановского, 2004. 147 с.
9. Пожарчук Ю.В. Фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємства // Актуальні досяг-
нення європейської науки – 2012, секція «Економічні науки»: матеріали VІІІ міжнар. наук.–практ. конф., Софія, 17–
25 червня 2012 р. / Софія, 2012. С. 90–91.
10. Дьяченко Ю.В. Правове забезпечення конкурентоспроможності продукції м’ясопереробних підприємств
України на європейському ринку // Економіка харчової промисловості. 2017. T. 9, вип. 4. С. 43-48. doi:
10.15673/fie.v9i4.742
11. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів: Закон України № 771/97–
ВР за станом на 06.08.2019 р. // Верховна Рада України "Законодавство України": [Веб-сайт]. Київ, 2019 р. URL:
https://data.rada.gov.ua/laws/show/771/97-вр (дата звернення: 5.08.2019).
12. Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів: Постанова КМУ №667 за станом на 30.03.2019 р. // Верховна Рада України "Законодавство
України": [Веб-сайт]. Київ, 2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/667-2015-%D0%BF (дата звернення:
5.08.2019).
13. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України № 771/97–ВР за станом на
15.08.2018 р. // Верховна Рада України "Законодавство України": [Веб-сайт]. Київ, 2019 р. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15 (дата звернення: 5.08.2019).
14. Міністерство фінансів України: [Веб-сайт]. Київ, 2019 р. URL: https://www.minfin.gov.ua/ (дата звернен-
ня: 5.08.2019).
15. Статистичний збірник «Статистичний щорічник України за 2016 рік» / Державна служба статистики
України. Київ, 2017. 610 с.
16. Статистичний збірник «Наукова та інноваційна діяльність України 2015 рік» / Державна служба стати-
стики України. Київ, 2016. 257 с.