Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЗИЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Kalaman O.
Savenko I.
Dolynska O.

Анотація

Забезпечення ефективного розвитку виробничих підприємств вимагає проведення ряду захо-
дів, що займаються плануванням та систематичною організацією його діяльності, приймаючи та здійс-
нюючи реалізацію управлінських рішень, проведення виробничих та інноваційних процесів та оціню-
вання досягнутих результатів на основі участі внутрішніх та зовнішніх стратегічних імпульсів. Компле-
ксним організаційно-економічним заходом, що забезпечує довгостроковий розвиток підприємства, є
розробка та реалізація стратегій. Існує велика різноманітність думок відносно категорії «стратегія» та
доцільності її застосування в економічних дослідженнях.
В статті проведено аналіз поняття стратегії, її структури та виконуваних нею функцій. На окре-
му увагу заслуговує поняття ролі стратегії в житті підприємства. На думку автора, стратегія - це цілес-
прямований план, що діє за управлінським об'єктом в довгостроковій перспективі, що має свій уза-
гальнений характер і заснований на визначеній концепції, програмі і діях для досягнення поставлених
цілей і виконання місії організацій.
В свою чергу, зазначено, що стратегія розвитку виробничого підприємства - це загальний план
дій з організації та забезпечення його розвитку в довгостроковій перспективі, заснований на концепції  його стратегічного розвитку, що враховує принципи стратегічного розвитку підприємства і певний від-
повідно до процесу стратегічного розвитку для здійснення виробничої діяльності та реалізації новов-
ведень з урахуванням наявних потенціалу і ресурсів, і досягнення поставлених цілей.
Виявлено, що задача стратегічного планування діяльності та розвитку підприємства - одна з
важливих в умовах конкуренції. До її вирішення багато реальних підприємств опинилися не підготов-
леними. Для розуміння даного процесу необхідне розкриття змісту стратегічного підходу в теорії підп-
риємства і в практиці управління підприємствами. Основне завдання даної статті - визначити вимоги
до розробки і реалізації стратегії, що випливають з результатів теоретичного аналізу внутрішнього і
зовнішнього середовища функціонування підприємства. При формуванні стратегії підприємства важ-
ливо не загубитися в безмежності непорівнянних між собою можливостей стратегічного вибору, звести
різноманіття цих можливостей в кожному напрямі діяльності підприємства до дискретної безлічі варіа-
нтів. Розробка і виклад рекомендацій щодо проведення цієї необхідної частини розробки і реалізації
стратегії - друге завдання даної статті.

Ключові слова:
стратегія підприємства, система стратегічного управління, стратегічні рішення, політика підприємства, розділи стратегії, стратегічне планування, роль стратегії

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
O., K., I., S., & O., D. (2019). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЗИЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА. Food Industry Economics, 11(3). https://doi.org/10.15673/fie.v11i3.1461
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографії авторів

Kalaman O., Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Ph. D., Associate Professor
Department of Management and Logistics

Savenko I., Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Doctor of Economics, Professor
Department of Management and Logistics

Dolynska O., Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Assistant
Department of Marketing, Business and Trade

Посилання

1. Hradov, O. P. (1995). Ekonomichna stratehiia firmy : pidruchnyk [The firm's economic strategy]. SPb: Fakhova literatura.
2. Hradov, O. P., Hlukhov, V. V., Hrihorev, Yu. P., & Didenko, N. I. (2003). Ekonomichna stratehiia firmy :
navchalnyi posibnyk [The firm's economic strategy]. SPb: Fakhova literatura.
3. Stupnytska, T., Kalaman, O., & Markova, T. (2019). Ensuring of the enterprise operation effacacy:
Management aspect. Periodicals of Engineering and Natural Sciences, 7(2), 534-545.
4. Kuprina, N., Stupnytska, T., Vaskovska, K., Boyko, O., Baraniuk, Kh., & Markova, T. (2019). Managing the
Competitiveness of the Enterprise in the Context of Transformational Change. International Journal of Recent
Technology and Engineering, 8(2), 4909-4914. doi: 10.35940/ijrte.B3706.078219
5. Tompson, A. A. & Striklend, A. D. (2006). Stratehichnyi menedzhment: kontseptsii i sytuatsii dlia analizu
[Strategic management: concepts and situations for analysis]. M: Viliams.
6. Wright, P. L., Pringle, C. D., & Kroll, M. J. (1992). Strategic management : text and cases. Boston: Allyn
and Bacon.
7. Mockler, R. J. (1992). Strategic Management: An Integrative Context-Specific Process. Harrisburg-London:
Idea Group Publishing.
8. Yefremov, V. S. (1998). Stratehiia biznesu: Kontseptsii i metody planuvannia [Business Strategy: Planning
Concepts and Methods]. M.: Finpress.
9. Mintsberh, H., Alstrend, B., & Lempel, D. (2000). Shkoly stratehii [School Strategies]. SPb: Piter.
10. Zybareva, O., Verbivska, L., Lopashchuk, I., Kalaman, O., Derkach, T., & Smentyna, N. (2019).
Strategically-Oriented Enterprise Management through Information Systems. International Journal of Recent
Technology and Engineering, 8(2), 3014-3017. doi: 10.35940/ijrte.B2900.078219
11. Bondarenko, S., Liganenko, I., Kalaman, O., & Niekrasova, L. (2018) Comparison of Methods For
Determining The Competitiveness of Enterprises To Determine MarketStrategy. International Journal of Civil
Engineering and Technology, 13(9), 890–898.
12. Aheieva, I. M., & Aharkova, O. V. (2018) Doslidzhennia pidkhodiv do formuvannia stratehichnykh napriamiv rozvytku pidpryiemstv Pivdennoho rehionu [Research of approaches to formation of strategic directions of development of the enterprises of the Southern region]. Proceedings from MIIM '12: VI Mizhnarodna naukovopraktychna konferentsiia “Ekonomichni ta sotsialni aspekty rozvytku Ukrainy na pochatku XXI stolittia” – The Sixth
International Scientific and Practical Conference «Economic and social aspects of Ukraine's development at the beginning of the 21st century». (pp. 65–67). Odesa: ONAKhT.
13. Kalaman, O., Volodina, O., & Mandrikin, D. (2018). Innovative development strategy formation of the
modern enterprise. Food Industry Economics, 10(2), 75-82. doi: 10.15673/fie.v10i2.963
14. Sedikova, I. O., & Diachenko, Yu. V. (2018). Zastosuvannia aparatu teorii ihor pid chas vyboru stratehii
rozvytku m’iasopererobnykh pidpryiemstv [Application of the game theory apparatus when choosing a meat processing
enterprise development strategy]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia [Eastern Europe: Economics,
Business and Management], 1, 234–239.
15. Lahodiienko, V. V., Holodoniuk, O. M. & Milcheva, V. V. (2018). Stratehichni rishennia prosuvannia na
rynok innovatsiinoho produktu zi vtorynnoi syrovyny vynorobstva [Strategic solutions for the promotion of innovative
product of recycled wine]. Food Industry Economics, 10(3), 41 -47.
16. Aheieva, I. M., & Aharkova, O. V. (2018). Planuvannia rozvytku pidpryiemstva na osnovi rozrobky stratehichnoho naboru [Enterprise development planning based on strategic set development]. Food Industry Economics,
10(2), 60-68. doi: 1 0.15673/fie.v10i2.961
17. Lahodiienko, V. V. & Lahodiienko, N. V. (2019). Modeliuvannia otsinky innovatsiinoi spromozhnosti
promyslovykh pidpryiemstv [Modeling the assessment of innovative capacity of industrial enterprises]. Financial and
credit activity-problems of theory and practice. 28(1), 280-289. doi: 10.18371/fcaptp.v1i28.162979
18. Kalaman, O., Okulicz-Kozaryn, W., & Purtskhvanidze, O. (2019). Risk as a specific component of strategic enterprises management in the agrarian sector in the current conditions of Ukraine development. Food Industry Economics, 11(2), 54-61. doi: 10.15673/fie.v11i2.1395
19. Lahodiienko, V. V. (2014). Orhanizatsiia marketynhovoi diialnosti v ahrarnykh pidpryiemstvakh [Organization of marketing activities in agricultural enterprises]. Ekonomichnyi analiz [Economic analysis], 18(3), 56-59.
20. Ford, H. (2015). Moie zhyttia ta robota [My life and work]. K.: Nash Format.
21. Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage. New York: Academy of Management.
22. Sedikova, I. (2019). Development of conceptual principles of the circular economy. Food Industry Economics, 11(2), 47-53. doi: 10.15673/fie.v11i2.1394
23. Ansoff, I. (1999). Nova korporatyvna stratehiia [New corporate strategy]. SPb .: Piter Kom.
24. Porter, M. (1997). Stratehiia konkurentsii [Competition strategy]. K.: Osnovy.
25. Khemel, H., Prakhalad, K., & Tomas, H. (2005). Stratehichna hnuchkist [Strategic flexibility]. SPb: Piter.
26. Pastukhova, V. V. (2002). Stratehichne upravlinnia pidpryiemstvom v umovakh nestabilnosti zovnishnoho
seredovyshcha [Strategic management of the enterprise in conditions of instability of the environment]. K.: KNTEU.