Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

СИСТЕМА ПОСЛУГ “ALL INCLUSIVE” В АСПЕКТІ ЕКОНОМІКИ ВРАЖЕНЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Дишкантюк В. О.

Анотація

У роботі здійснений аналіз системи послуг “Все включене” в аспекті економіки вражень. На ду-
мку автора, економічна сутність системи “Все включено” полягає в тому, що це комплекс товарів та
послуг, які необхідні для формування вражень споживачів. Враження, які отримують гості на різних
етапах свого відпочинку, володіють корисністю, споживчою цінністю та в кінцевому підсумку мають
вартість. Вона створюється в процесі взаємодіі з постачальниками різних послуг, кожен з яких робить
свій внесок в створення цілісного враження і тим самим формує вартість кінцевого продукту гостинно-
сті. Технологічна послідовність вражень формує ланцюги доданоі вартості. І ці ланцюги обєднують
субєктів гостинності, як в межах одного, так і різних інфраструктурних секторів.
Визначені сильні та слабкі сторони системи “Все включене”, проаналізовані загрози та можли-
вості впровадження даноі системи в Україі. Охарактеризовані особливості проектування транспорт-
них послуг, розміщення, харчування та анімацій системи “Все включене” в аспекті формування чоти-
рьох областей вражень - розваги, навчання, відхід від реальності, естетика. Зроблено висновок щодо
можливості та доцільності впровадження формули “Все включене” в умовах Україи, що дозволяє ро-
звивати внутрішній туризм, утримуючи туриста всередині країи, надаючи йому все те, що він раніше
отримував за кордоном, а також залучити іноземних туристів, насамперед з ближнього зарубіжжя.
Приведені рекомендаціі щодо забезпечення конкурентоздатності формули “Все включене” в умовах
Україи. Означені напрями подальших досліджень, які полягають у необхідності проведення сегмен-
тування гостей, вивчення ї ментальних особливостей, потреб, настрої, інтересів.

Ключові слова:
економіка вражень, гостинність, кінцеві та проміжні послуги, продукт гостинності, “Все включене”

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
О., Д. (2019). СИСТЕМА ПОСЛУГ “ALL INCLUSIVE” В АСПЕКТІ ЕКОНОМІКИ ВРАЖЕНЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ. Food Industry Economics, 11(3). https://doi.org/10.15673/fie.v11i3.1465
Розділ
Актуальні аспекти розвитку готельно-ресторанного бізнесу та туризму
Біографія автора

Дишкантюк В. О., Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат технічних наук, доцент
кафедра готельно-ресторанного бізнесу

Посилання

1. Дишкантюк О. Економіка вражень – сучасний етап розвитку суспільного виробництва // Економіка
харчової промисловості. 2016. Т. 8, вип. 4. С. 3–9; doi:10.15673/fie.v8i4.453
2. Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство / Дж. Р. Уокер.; пер. с англ. В.Н.Егорова. М.: ЮНИТИ –
ДАНА, 2012. 735 с.
3. Брайер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства. М.: Аспект Пресс, 1995. 382 с.
4. Гилмор Дж. Х., Пай Дж.Б. Экономика впечатлений работа это театр, а каждыи бизнес- сцена. М.:
Вильямс, 2005. 304 с.
5. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: учеб. для вузов / Котлер
Ф., Боуэн Дж., Мейенз Дж.; пер. с англ. под ред. Р. Б. Ноздревой М.: ЮНИТИ, 1998. 787 с.
6. Мидлтон В. Менеджмент туризма. М.: Юнити, 2009. 536 с.
7. Караджова З. К. За или против формулы "Все включено" и ее совершенствовании в Болгарскои об-
разовательнои сфере //Перспективы Науки и Образования. 2015. № 3 (15). С. 170-176
8. Байик С. И. Гостиничное хозяйтво. Организация, управление, обслуживание. К.: Дакор. 2008. 288
с.
9. Смирнов І. Г. Турецькии досвід із застосування системи гостинності "Все включене" в туризмі та
можливості йго використання в Україі (логістичнии аспект) // Наукові записки / Вінницьк. держ. пед. універ-
ситету ім. М. Коцюбинського. Сер. Географія. 2011. Вип. 23. С. 55-66.
10. Дишкантюк О.В. Формуванння інфраструктурного забезпечення сфери гостинності // Економіст.
2016. №7. С. 25-28.
11. Пахомов Ю.М. Система цінностеи як фактор конкурентоспроможності краї у глобальному світі //
Економіка ринкових відносин. 2008. №(1). С. 38-45.