Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Сценарії та стратегічні напрями інноваційного розвитку регіонального ринку зерна й продуктів його переробки на засадах глокалізації *

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Нікішина О. В.
http://orcid.org/0000-0002-7172-3551

Анотація

У статті обґрунтовано методологічні аспекти глокалізації товарних ринків, акцентовано увагу на
цільовий орієнтир даного процесу – забезпечення ефективної інтеграції локальних ринків до глобально-
го простору на засадах реалізації економічних інтересів регіону / держави. Визначено головні проблеми
інноваційного розвитку стратегічного ринку зерна та продуктів його переробки в Одеській області, еко-
номічні інтереси регіону на даному ринку. Окреслено сценарії інноваційного розвитку досліджуваного
ринку, які відображають зв'язок між ступенем реалізації економічних інтересів регіону / держави та сту-
пенем глокалізації товарного ринку. Зазначено, що в Одеській області та державі в цілому ринкова гло-
калізація носить сировинний характер, що не відповідає її економічним інтересам та не сприяє впрова-
дженню інновацій в зерновій сфері та розвитку локальних територій. На підставі емпіричних досліджень
обґрунтовано стратегічні напрями й інструменти інноваційного розвитку регіонального ринку зерна та
продуктів його переробки на засадах глокалізації.

Ключові слова:
глокалізація, товарний ринок, інноваційний розвиток, ринок зерна та продуктів його переробки, економічні інтереси регіону

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
В., Н. (2019). Сценарії та стратегічні напрями інноваційного розвитку регіонального ринку зерна й продуктів його переробки на засадах глокалізації *. Food Industry Economics, 11(4). https://doi.org/10.15673/fie.v11i4.1540
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографія автора

Нікішина О. В., Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

доктор економічних наук, старший науковий співробітник
завідувач відділу ринкових механізмів та структур

Посилання

1 . Жуков С.А. Глокалізація як сучасний і перспективний процес розвитку світового господарства та
міжнародних економічних відносин. Науковий вісник Ужгородського університету. 2014. Серія Економіка.
Вип. 3(44). С.199-201.
2. Нікішина О.В. Сучасні тенденції глокалізації агропродовольчих ринків Одеської області. Актуальні
проблеми теорії та практики менеджменту: матер. VIIІ міжнар. наук.-практ. конф., 28 травня 2019 р. Одеса:
ОНПУ, 2019. С. 177-179.
3. Буркинський Б.В., Лазарєва Є.В. Інноваційна стратегія у соціально-економічному розвитку регіону.
Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2007. 140 с.
4. Methodical Toolkit of Strategizing of Innovative Development of Regions on the Principles of
Glocalization of Economic Processes: monograf / [О.А. Iermakova and others]; under the scientific editorship of O.A.
Iermakova; – Odessa: IMPEER NASU, 2019. – 55 p.
5. Нікішина О.В. Сучасні вектори інноваційного розвитку та глокалізації аграрного ринку Одеської
області. Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних систе-
мах: зб. наук. праць МАУП. Одеса: Ледадрук, 2019. С. 10-24.
6. Статистичний щорічник Одеської області за 2017 рік / за ред. Т. В. Копилової. Одеса: Головне
управління статистики в Одеській області, 2018. 421 с.
7. Нікішина О.В., Бібікова Н.О. Розвиток регіональних обслуговуючих кооперативів зернового ринку:
інтеграційний підхід: монографія. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2018. 230 с.
8. П’ять фактів про органічне землеробство в Україні. URL: https://bakertilly.ua/news/id45259 (дата зве-
рнення 12.08.2019).
9. Мармуль Л. О., Новак Н.П. Розвиток органічного виробництва в Україні на засадах кооперації. Еко-
номіка АПК. 2016. № 9. С. 26-32.
10. Експортна стратегія («дорожня карта» стратегічного розвитку торгівлі) України на 2017-2021 роки.
Затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1017-р від 27 грудня 2017 р. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-%D1%80 (дата звернення 21.09.2019).
11 . Савенко І.І., Седікова І.О. Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств зерно-
вого підкомплексу: монографія. Одеса: Поліграф, 2012. 175 с.
12. Седікова І.О. Інноваційні методи управління підприємствами зернопродуктового підкомплексу. Біз-
нес Інформ. 2013. №1. С.114-117.
13. Липов В.В. Конкурентная стратегия Украины в условиях глобализации. Экономика Украины. 2018.
№4. С. 3-17.
14. Ринок зерна України: від експорту сировини до готової продукції. 13.09.2017. URL:
https://agronews.ua/node/82481 (дата звернення 20.09.2019).