Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Концепція інклюзивного розвитку: причини та передумови виникнення

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Дідух С. М.
http://orcid.org/0000-0003-1534-0975

Анотація

Економічний розвиток залишається ключовою метою на макрорівні упродовж останніх століть.
Динамічне зростання світової економіки у другій половині XX століття позитивно вплинуло на добро-
бут населення у різних регіонах світу. Однак ціла низка диспропорцій розвитку, підвищення нерівності
у різних її проявах, як це показано у даній статті, поставило питання про доцільність подальшого зрос-
тання ціною знищення природних ресурсів, досягнення багатства одних за рахунок бідності інших. Все
це стало причинами для пошуку нових концепцій розвитку людства на основі принципово нових за-
сад.Метою даної статті є дослідження причин і передумов виникнення концепції інклюзивного розвит-
ку, а також її сутності. Запит на формування та впровадження концепції інклюзивного розвитку є у різ-
них верстах населення. Модель економічного зростання, яка дозволяє залучити більшу частину насе-
лення до ефективної економічної діяльності та сприяє підвищенню добробуту й подолання нерівності
відповідає інтересам усіх суб’єктів економічної діяльності.

Ключові слова:
інклюзія, інклюзивний розвиток, темпи зростання, нерівність, диспропорції

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
М., Д. (2019). Концепція інклюзивного розвитку: причини та передумови виникнення. Food Industry Economics, 11(4). https://doi.org/10.15673/fie.v11i4.1541
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографія автора

Дідух С. М., Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра економіки промисловості

Посилання

1 . Acemoglu, Daron. Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty. Daron Acemoglu, James
A. Robinson. New York Crown Publishing Group. 2012. 544 р. doi: 10.1355/ae29-2j
2. Бедос З. М. Для багатших і для бідніших. Зростання нерівності – одна з найбільших соціально-
економічних і політичних проблем сучасності // Тиждень: [Веб-сайт]. URL: http://tyzhden.ua/World/62625. (дата
звернення: 04.10.2019).
3. Gupta, J. & Vegelin, C. Sustainable development goals and inclusive development // International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics (2016) Т. 16, № 3. С. 433-448. doi: 10.1007/s10784-016-9323-z
4. Podesta J. Inclusive Economic Growth: Increasing Connectivity, Expanding Opportunity, and Reducing
Vulnerability // Center for American Progress: [Веб-сайт].
URL: http://wwww.americanprogress.org/issues/economy/report (дата звернення: 04.10.2019).
5. Terry McKinley. Inclusive Growth Criteria and Indicators: An Inclusive Growth Index for Diagnosis of
Country Progress. ADB Sustainable Development Working Paper Series. No. 14, June 2010
6. Базилюк А.В., Жулин О.В. Інклюзивне зростання як основа соціально-економічного розвитку.
Економіка та управління на транспорті. 2015. Вип. 1. С. 19-29.
7. Вдовічена О. Г. Інклюзивний розвиток – сучасна парадигма стійкого економічного зростання //
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2018. Вип. 3. С. 17-29.
8. Зінчук Т.О. На початку пошуку стратегії інклюзивного зростання сільської економіки: світовий та
європейський підхід // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Економіка і менедж-
мент. 2016. Вип. 4. С. 132-137.
9. Зінчук Т.О. Інклюзивна складова розвитку сільських громад // Інтелектуальна економіка в умовах
суспільних трансформацій: перспективи публічно-приватного партнерства: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ.
форуму, 27 черв. 2017 р. : у 2-х ч. Житомир: ЖНАЕУ, 2017. Ч. 1. С. 16-22.
10. Затонацька Т.Г. Фінансове забезпечення інклюзивного зростання та подолання бідності в Україні:
існуюча практика та перспективи. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2014. Вип. 1(28). Т. 2. С. 102-
112.
11 . Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів:
монографія / Павлов О.І. та ін.; за ред. О.І. Павлова. Одеса: Астропринт, 2012. 760 с.
12. Прогнімак О.Д. Інклюзивний розвиток України: перешкоди vs перспективи. Економічний вісник
Донбасу № 1(51). 2018. С. 187-197.
13. Samofatova V. A. Strategic directions of sustainable and inclusive development of the agri-food sphere //
Food Industry Economics. 2019. Vol.11, Issue 1. P. 10-15; doi:10.15673/fie.v11i1.1290
14. Федулова Л.І. Інклюзивні інновації в системі соціально-економічного розвитку. Економіка: реалії
часу. Науковий журнал. 2016. № 3 (25). С. 56-65.
15. Харарі Ю.Н. Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього. Харків: «Книжный
Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2018. 544 с., с. 381.
16. Maddison, Gross National Income Per Capita 2009, Atlas Method and PPP // World Economy, 2009. vol.
1 . Р. 261 -264
17. World Development Indicators // The World Bank Group.
URL: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators/Type/TABLE/preview/on# (дата звернен-
ня: 29.07.2019).
18. Підсумки 2018 від Світового банку: бідність, біженці, борги // ВВС.
URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-46699086 (дата звернення: 29.07.2019).
19. Єщенко П. С. Економічне зростання без розвитку: причини і шляхи інноваційного перетворення
економіки // Економіка України. 2013. № 10. С. 4–20.
20. Sachs J. D. Why Rich Cities Rebel // project Syndicate. 2019. URL: https://www.projectsyndicate.org/commentary/explaining-social-protest-in-paris-hong-kong-santiago-by-jeffrey-d-sachs-2019-10undefined
3.1 0.2019).
21 . Капіталізм деградував. Макрон закликав удосконалити побудову світу // НВ: [Веб-сайт]. 2019.
URL: https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/makron-zaklikav-udoskonaliti-pobudovu-svitu-novini-svitu-
50039070.html (дата звернення: 23.08.2019).
22. Marc Benioff: We Need a New Capitalism // The New York Times: [Веб-сайт]. 2019.
URL: https://www.nytimes.com/2019/10/14/opinion/benioff-salesforcecapitalism.html?te=1&nl=dealbook&emc=edit_dk_20191015?campaign_id=4&instance_id=13085&segment_id=1789
2&user_id=4e12ff39d1460d7e627535ea1fe9a1cd®i_id=6429711920191015 (дата звернення: 10.10.2019).
23. Human Development Report 2016. Human development for everyone // UNDP. New York, 2016. Р. 198 -201.