Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Економічна безпека підприємства: підходи до визначення

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Савенко І. І.
Седікова І. О.
http://orcid.org/0000-0003-4376-1267

Анотація

Зміна політичної обстановки наприкінці ХХ століття змінила сутність функціонування України.
Проблема, що стоїть перед Україною, має двоїсте протиріччя: з одного боку необхідність інтегрувати-
ся в світову економіку, з іншого, забезпечити внутрішню економічну інтеграцію, захист свого внутріш-
нього ринку і національних інтересів. Рішення даної задачі можливе при наявності надійної системи
економічної безпеки держави, регіонів, підприємства, індивіда.
Стаття присвячена дослідженню проблематики щодо «діагностики економічної безпеки підп-
риємств», наведено авторське визначення сутності поняття «економічна безпека сільськогосподарсь-
кого підприємства» – це такий стан функціональних секторів підприємства, його менеджменту та пар-
тнерських зв’язків, які забезпечують підприємству довготривале функціонування в складі конкурентос-
проможного технологічного ланцюгу на ринку сільськогосподарської продукції. Рекомендовано метод
діагностування економічної безпеки підприємства в основу якого покладено бюджетування. Рекомен-
довано авторську методику з визначення рівня безпеки підприємства.

Ключові слова:
діагностика, економічна безпека, сільськогосподарське підприємство, чинники впливу, методи діагностування

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
І., С., & О., С. (2019). Економічна безпека підприємства: підходи до визначення. Food Industry Economics, 11(4). https://doi.org/10.15673/fie.v11i4.1544
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографії авторів

Савенко І. І., Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, професор
кафедра менеджменту і логістики

Седікова І. О., Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, професор
кафедра менеджменту та логістики

Посилання

1. Декларація про державний суверенітет України: Декларація // Відомості Верховної ради УРСР. Київ:
Верхова Рада України №31 , 1990. 1 -10 с.
2. Про економічну самостійність України: Закон України від 12.10. 1994 за станом на 02.10.2018р. //
Відомості Верховної ради УРСР. Київ: Верхова Рада України №142-ХІІ, 1994. 1 -10 с.
3. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 №254к/96-ВР // Відомості Верховної ради УРСР.
Київ: Верхова Рада України №30, 1996. 25-30 с.
4. Сак Т.В. Діагностування рівня економічної безпеки підприємства в умовах обмеженості інформації /
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. Миколаїв, 2016. T. 5, вип. 16. С. 404-408.
5. Бахрамов Ю.М., Глухов В.В. Финансовый менеджмент: учеб. пособ. М.: Лань, 2006. 736 с.
6. Верба В.А., Решетняк Т.І. Організація консалтингової діяльності: посібник. Київ, 2010. 241 с.
7. Антикризисное управление: посібник / за ред. Є. М. Короткова. М.: ІНФРА-М, 2000. 432 с.
8. Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: учеб. пособ. М.: Финансы, 2010. 576
p.
9. Овчаренко Ю.А. Діагностування економічної безпеки підприємства // Ефективна економіка. Еконо-
мічна наука. 2015. T. 5, вип. 11. С. 45-56.
10. Ильяшенко С.Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке //
Актуальні проблеми економіки. 2013. T. 1, вип. 3. С. 11 -19.
11. Олейникова Е.А. Основы экономической безопасности (государство, регион, предприятие, лич-
ность): учеб. пособие. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2006. 288 с.
12. Кузенко Т.Б. Планування економічної безпеки підприємства в умовах ринкової економіки: автореф.
дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01: захист 12.04.2004 / наук. кер. Полій Г. Ф. Європейський ун-т фінансів, інфор-
маційних систем, менеджменту і бізнесу, 2004. 18 с.
13. Варналій З.С. Економічна безпека: навч. посіб. Київ: Знання, 2009. 647 с.
14. Мищенко, С.Г., Руденский, Р.А., Лысенко Ю.Г. Механизмы управления экономической безопаснос-
тью: навч. посіб. Донецьк: ДонНУ, 2002. 178 с.
15. Тамбовцев В.Л. Теории институциональных изменений: учебн. пособ. М.: Инфрам-М, 2009. 260 с.
16. Шлыков В.В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия: учебник. СпБ:
Алетейя, 2015. 312 с.
17. Економічна енциклопедія: у 3 т. T. 2. / ред.кол. С. В. Мочерний. К.: ВЦ «Академія», 2000. 898 с.
18. Белокуров В.В. Структура функциональных составляющих экономической безопасности предприя-
тия. Одеса, 2019. URL: http://www.safetyfactor.ru (дата звернення: 7.10.2019).
19. Ковалев Д. І. Экономическая безопасность предприятия // Экономика Украины. 2008. T. 2, вип. 10.
С. 48-51.
20. Козаченко Г.В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення. К.: Лібра,
2013. 280 с.
21. Мельник Л.Г. Теория самоорганизации экономических систем: монографія. Суми: Университетская
книга, 2015. 439 с.
22. Шлемко В.Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення: монографія. К.: Наці-
ональний ін.-т стратегічних досліджень, 2007. 149 с.
23. Козаченко А.В. Економічна безпека підприємства: сутність і механізм забезпечення: монографія. К.:
Лібра, 2017. 354 с.

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)