Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Інституціональна структура вітчизняної системи стандартизації товарів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Кордзая Н. Р.
http://orcid.org/0000-0003-3429-0483
Єгоров Б. В.
http://orcid.org/0000-0001-7526-0315

Анотація

В даній статті автор зазначає, що «цифровізація» бізнесу є об’єктивною необхідністю розвитку
підприємства в умовах «Індустрії 4.0». Окреслено ймовірний перелік об’єктів цифрових трансформа-
ційних процесів для підприємств харчової промисловості. Об’єкти цифрової трансформації згруповані
в три блоки: інфраструктура забезпечення цифровізації, інформаційно-комунікативні системи та біз-
нес-процеси й системи управління. Виділено основні фактори запровадження цифрових технологій
на підприємствах харчової промисловості. Відзначено, що цифрові технології є платформою зростан-
ня ефективності системи економічної безпеки підприємства.
Автором сформульовані основні завдання системи економічної безпеки підприємства в умовах
цифрових трансформацій. Визначено основні вимоги щодо створення відповідних умов забезпечення
трансформаційних ІТ-процесів. Виділено структурні компоненти системи запровадження цифровізації
системи економічної безпеки підприємства. Зроблено висновки щодо напрямів подальших дослі-
джень в галузі забезпечення системи економічної безпеки «цифрових» трансформацій.

Ключові слова:
економічна безпека, трансформаційні перетворення, цифрові трансформації, цифровізація, система, підприємство

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Р., К., & В., Є. (2019). Інституціональна структура вітчизняної системи стандартизації товарів. Food Industry Economics, 11(4). https://doi.org/10.15673/fie.v11i4.1550
Розділ
Особливості функціонування і розвитку механізмів публічного управління та адміні
Біографії авторів

Кордзая Н. Р., Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат технічних наук, доцент
кафедра маркетингу, підприємництва та торгівлі

Єгоров Б. В., Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

доктор технічних наук, професор
кафедра комбікормів та біопалива

Посилання

1 . Калюжна І.Ю., Гвоздецька І.В. Конкурентоспроможний товар – основа успішного виходу на зов-
нішній ринок // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2014. № 3(2). С. 146-
149.
2. Цилюрик Г.І. Якість товару – ключовий важіль забезпечення його конкурентоспроможності // Фі-
нанси і облік України. 2008. № 3. С. 42-453. Сукач М. Основи стандартизації. 2-ге видання, перероб. і доп. К.: Видавництво Ліра-К, 2017. 324 с.
4. Тарасова В., Малиновский А. Метрологія, стандартизація і сертифікація. М.: Рибак, 2006. 264 с.
5. Шемет А.Д. Стандартизація як метод регулювання якості товарів: її використання для інноваційних
форм торгівлі. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/ Dtr_ep/2011_1/files/EC111_35.pdf. (дата зверне-
нення 10.10.2019)
6. Салухіна Н.Г., Язвінська О.М. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. К.: Центр учбової
літератури, 2010. 336 с.
7. Боднар О. В. Стандартизація і сертифікація як методи забезпечення якості продукції // Науковий ві-
сник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2013. Вип. 181. Ч. 1. С. 138–144.
8. Дятлова В.В., Вознюк С.В. Система технічного регулювання в Україні: етапи і механізми трансфор-
мації // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 2013. № 2 (31). С. 144-148.
9. Гарасим Ю. Й. Аналіз національної системи стандартизації і сертифікації у контексті угоди про асо-
ціацію України та ЄС / Ю. Й. Гарасим // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2015. - № 3. - С. 58-65.
10. Нагорна О.О. Система технічного регулювання як складова інноваційного розвитку економіки
України // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». 2014. № 6. URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3145 (дата зверненення: 5.10.2019)
11 . Оносова І. А., Бровко О.Г. Порівняльна характеристика системи стандартів якості пшениці в Україні
та країнах ЄС // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі.
2012. Вип. 2. С. 190-198.
12. Литвинська С. Гармонізація українських національних стандартів серії "Інформація та документа-
ція" з міжнародними і європейськими: здобутки і перспективи // Ukrainian Scientific Journal of Information
Security. 2012. № 2. С. 43–47.
13. Терера В., Нелепов А., Цицилиано А. Гармонизация нормативной базы на основе современных ме-
ждународных и европейских стандартов // Стандартизация, сертификация, качество. 2008. № 3. С. 40–46. doi:
10.1249/01.mss.0000320994.34045.b5
14. International Organization for Standardization: web-site. URL: https://www.iso.org/home.html. (дата зве-
рненення: 1.10.2019)
15. Про стандартизацію: Закон України від 05.06.2014 № 1315-VII за станом на 03.07.2019 р. // Законо-
давство України: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18. (дата зверненення: 1.10.2019)
16. Угода про асоціацію між Україною та Європейським союзом. Урядовий портал: веб-сайт. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата зверненення: 5.10.2019)
17. Угода про асоціацію між Україною та ЄС: наслідки для бізнесу, населення та державного управлін-
ня: звіт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій. URL:
http://www.ier.com.ua/files/projects/2013/eu_ukraine/report_ version_for_public_debates_2013 -07-01.pdf (дата звер-
ненення: 5.10.2019)
18. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1493 «Про прийняття європейських
та міжнародних нормативних документів як національних стандартів України, змін до національних стандартів
України та скасування національних стандартів України» від 30 грудня 2014 р. // Законодавство України: веб-
сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v1493731 -14 (дата зверненення: 10.10.2019)
19. Указ Президента України «Про положення про державну інспекцію України з питань захисту прав
споживачів» від 13 квітня 2011 року №465/2011 // Законодавство України: веб-сайт. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465/2011 (дата зверненення: 5.10.2019)
20. Розпорядження КМУ від 26 листопада 2014 р. № 1163-р «Про визначення державного підприємства,
яке виконує функції національного органу стандартизації» // Законодавство України: веб-сайт.
URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1163-2014-%D1%80 (дата зверненення 7.10.2019)
21 . Національна стандартизація. Основні положення: веб-сайт. URL: https://dnaop.com/html/44088/doc-
%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_1.0_2003 (дата зверненення: 7.10.2019)
22. Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартиза-
ції, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»): веб-сайт. URL: http://uas.org.ua/ua. (дата зверненення: 5.10.2019)
23. Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих си-
стем» (ДП НДІ «Система»): веб-сайт. URL: https://www.dndi-systema.lviv.ua/node (дата зверненення: 5.10.2019)
24. УкрСЕПРО: веб-сайт. URL: http://ukrsepro.kiev.ua / (дата зверненення: 5.10.2019)
25. Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, ме-
трології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт»): веб-сайт. URL:
http://www.ukrcsm.kiev.ua/index.php/en/. (дата зверненення: 5.10.2019)
26. The general agreement on tariffs and trade. URL: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47.pdf.
(viewed on: 7.10.2019) (дата зверненення: 7.10.2019)
27. Міністерство закордонних справ України. Єдиний державний реєстр Міжнародних організацій, чле-
ном яких є Україна. URL: https://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/international-organizations/io-register (дата зверне-
нення: 7.10.2019)28. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Національне агентство з акредитації Украї-
ни. Міждержавна рада зі стандартизації, метрології та сертифікації (МДР) Співдружності Незалежних Держав
(СНД) URL: https://naau.org.ua/mizhnarodna-diyalnist/spivrobitnictvo-z-mdr/ (дата зверненення: 5.10.2019)
29. International Electrotechnical Commission: web-site. URL: https://www.iec.ch/ (viewed on: 5.1 0.2019)
30. European committee for standardization: web-site. URL: https://www.cen.eu (viewed on: 5.10.2019)
31 . International Organization of Legal Metrology: web-site. URL: https://www.oiml.org/en (viewed on:
5.10.2019)
32. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE): web-site. URL:
http://www.unece.org/info/ece-homepage.html (viewed on: 5.10.2019)
33. Положення про Національний інформаційний центр із стандартизації та сертифікації Міжнародної
інформаційної мережі ISONET. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0262-95 (viewed on: 5.10.2019)