Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Управління безпекою харчування дітей

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

А. С. Коноваленко
http://orcid.org/0000-0001-9061-5989

Анотація

Стаття присвячена висвітленню проблематики управління безпекою харчування дітей шкільно-
го віку. Автором поставлено питання пошуку балансу державно-приватного партнерства з метою під-
вищення рівня безпеки харчування, подано оцінку обмеження можливостей державного регулювання
цієї сфери та потенціалу застосування маркетингового механізму. Викладається наукова позиція до
обґрунтування підхід до визначення таких станів безпеки харчування дітей, як критичний, відносний та
гарантований рівні. Наведено розширений підхід до управління безпекою харчування дітей, у відпові-
дності до якої роль державного регулювання полягає у забезпеченні подолання ризиків та загроз без-
пеці харчування, а роль суб’єктів маркетингу полягає у використанні існуючого потенціалу підвищення
рівня безпеки харчування дітей до найвищого з можливих у певних умовах для досягнення рівня. По-
дано характеристику функцій управління безпекою харчування дітей, як сукупності функціональних
завдань, що розв’язуються поступово, послідовно та у їх взаємозв’язку відповідно до цілей підвищен-
ня рівня безпеки харчування дітей.

Ключові слова:
управління, маркетинг, безпека харчування дітей, функції управління, суб’єкти маркетингу, державне регулювання

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Коноваленко, А. (2020). Управління безпекою харчування дітей. Food Industry Economics, 12(1). https://doi.org/10.15673/fie.v12i1.1666
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографія автора

А. С. Коноваленко, Таврійський державний агротехнологічний університет ім.Д.Моторного пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., Україна 72312

кандидат економічних наук, доцент
кафедра маркетингу

Посилання

1 . Caswell J.A., Johnson G.V. (1991) Firm Strategic Response to Food Safety and Nutrition Regulation. In:
Caswell J.A. (eds) // Economics of Food Safety. Springer, Dordrecht. 1991. Р. 273-297. doi: 10.1007/978-94-011 -7076-
5_13
2. Carmen Losassoa, Veronica Cibina, Veronica Cappaa, Anna, Roccatoa, Angiola Vanzob, Igino
Andrighettoac, Antonia Riccia. Food safety and nutrition: Improving consumer behaviour // Food Control. 2012. Vol.
26, issue 2. Pp. 252-258. doi.org/10.1016/j.foodcont.2012.01.038
3. Dunn J., Brunner Т. Legeza D., Konovalenko A, Demchuk O.. Factors of the marketing macro system
effecting children‟s food production // Економічний часопис XXI. 2018. № 170 (3 -4). C. 49-56 doi:
10.21003/ea.V170-09
4. . Julie A Caswell. Valuing Food Safety and Nutrition. Routledge, 2019. 458 p.
5. Julie A. Caswell. Valuing the benefits and costs of improved food safety and nutrition // Agricultural and
Resource Economics. 2002. Vol. 42, issue 4. P. 409-424 doi.org/10.1111/1467-8489.00060
6. Marian Garcia Martineza, Andrew Fearneb, Julie A. Caswellc, Spencer Hensond. Co-regulation as a
possible model for food safety governance: Opportunities for public–private partnerships // Food Policy. 2007. Vol. 32,
iss. 3, P. 299-314. doi.org/10.1016/j.foodpol.2006.07.005
7. Weiss, M. D. Information Issues for Principals and Agents in the “Market” for Food Safety and Nutrition
// Valuing Food Safety And Nutrition. 2019. P. 69-82.
8. Дутка І.В., Хоменко О.І., Геселева Н.В. Тенденції розвитку ринку дитячого харчування в Україні //
Вісник КНУТД. Сер. «Економічні науки». 2015. №4 (89). С.70-74.
9. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів : Закон України від 23
грудня 1997 р. №771 за станом на 15.12.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-
%D0%B2%D1%80 (дата звернення 15.12.2019).
10. Коноваленко А.С. Роль маркетингу в управлінні безпекою харчування дітей. Advancer of science:
proceedings of the international scientific conference Karlovy Vary: Skleněný Můstek, 8 лютого 2019). С. 84-89.
URL: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6045 (дата звернення 15.12.2019).
11 . Моісеєнко Р. О. Організація медичної допомоги дітям і підліткам в Україні, проблеми реформуван-
ня // Актуальні проблеми організації медичного забезпечення дітей і підлітків. Харків, 2002. С. 3–17.
12. Неділько В.П. Шляхи удосконалення медичної допомоги дітям України // Актуальні проблеми су-
часної охорони здоров„я України: зб. наук.пр. Київ, 2007. С. 38–41.
13. Освіта в Україні: базові індикатори. Інформаційно-статистичний бюлетень результатів діяльності
галузі освіти у 2017/2018 н. р. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/1 serpkonfinformatsiyniy-byuleten.pdf (дата звернення 15.12.2019).
14. Показники здоров„я населення та використання ресурсів охорони здоров„я в Україні за 2017–2018
рр. / МОЗ України. Київ, 2019. 197 с.
15. Пономаренко В.М. Міжгалузевий комплексний підхід до охорони здоров„я дітей в сучасних умовах:
матеріали ІІ з„їзду педіатрів України. Київ, 2004. 22 с.
16. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. № 1023-XII за станом на
15.12.2019 р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 (дата звернення
15.12.2019).