Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Перспективи адаптації зарубіжного досвіду агрострахування в Україні

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н. С. Танклевська
http://orcid.org/0000-0003-2906-4051
В. В. Ярмоленко
http://orcid.org/0000-0001-7567-0082

Анотація

В статті розглянуто зарубіжний досвід в галузі страхування ризиків аграрної сфери. Було дос-
ліджено системи страхування аграрних ризиків в різних країнах та їх характерні особливості. Вивчено
історію розвитку страхування аграріїв та сучасних діючих учасників на ринку страхових послуг. Про-
аналізовано страхові системи Сполучених Штатів Америки та Канади. Також було систематизовано
діючі моделі агрострахування. Висвітлено переваги та недоліки представлених світових моделей аг-
рострахування. Доведено, що більшість країн світу роблять акцент на важливість страхування ризиків
сільськогосподарського виробництва як незамінного фінансово-економічного важеля розвитку сільсь-
кого господарства та економіки країни. Проаналізувавши досвід страхування ризиків в сільському гос-
подарстві в зарубіжних країнах було виявлено, що на всіх досліджених ринках агрострахування уряд
держав виступає партнером для страхових компаній та здійснює фінансові вливання, через субсиду-
вання страхових премій та у деяких випадках – покриває деяку частину страхових виплат. Було за-
пропоновано застосування можливих ефективних напрямів страхування з державною фінансовою під-
тримкою в сфері сільського господарства у розрізі головних моделей ринку страхових послуг.

Ключові слова:
ризик, агрострахування, системи агрострахування, моделі агрострахування, страхові продукти

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Танклевська, Н., & Ярмоленко, В. (2020). Перспективи адаптації зарубіжного досвіду агрострахування в Україні. Food Industry Economics, 12(1). https://doi.org/10.15673/fie.v12i1.1669
Розділ
Фінансово-кредитні відносини
Біографії авторів

Н. С. Танклевська, Херсонський державний аграрний університет вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, Україна, 73006

доктор економічних наук, професор
кафедра економіки та фінансів

В. В. Ярмоленко, Херсонський державний аграрний університет вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, Україна, 73006

аспірант
кафедра економіки та фінансів

Посилання

1. Ярмоленко В.В. Вплив факторів на функціонування ринку агрострахування // Бізнес Інформ. № 9.
2019. С. 144-151 . doi: 10.32983/2222-4459-2019-9-144-151
2. Кравчук О. В. Становлення аграрного страхування: світовий та вітчизняний досвід // Вісник Сумсь-
кого національного аграрного університету. Сер. «Фінанси і кредит». 2011. № 2. С. 85-91.
3. Портал про страхування сільськогосподарських ризиків: [інтернет-портал]. URL:
http://www.agroinsurance.com/ru/ (дата звернення: 05.02.2020)
4. Минкіна Г.І. Страхування як елемент управління ризиками підприємств АПК // Фінансовий ринок
України. 2010. № 3. С. 4 – 11.
5. Тарельник Н. В. Зарубіжний досвід страхування ризиків в аграрній сфері // Ефективна економіка №
6, 2013. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2096 (дата звернення: 05.02.2020.)
6. Александрова М.М. Закордонний досвід формування та розвитку систем страхування сільськогоспо-
дарських культур: між народ. зб. наук. праць. № 2(20). 2011. С. 26-37.
7. Панченко О., Шоломій А. Розвиток агрострахування в Україні: проблеми та перспективи // Проблеми
і перспективи економіки та управління. 2017. № 1 (9). С. 118-126. doi: 10.15673/fie.v9i4.744
8. Танклевська Н.С. Зарубіжний досвід фінансово-кредитного забезпечення розвитку агарних підпри-
ємств // Вісник Агарної науки Причорномор’я. Вип. 1 (44). 2008 р. С. 81 -87
9. Прокопчук О.Т., Улянич Ю.В., Бечко В. П. Особливості страхування аграрних ризиків у країнах світу
// Актуальні проблеми економіки. №3(153). 2014. с.46-53.
10. Федорович І. Зарубіжний досвід страхування ризиків в аграрній сфері. URL: URL:
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/20319/1/18-23.pdf (дата звернення: 05.02.2020).
11. Фисун І. Зарубіжний досвід страхування аграрних ризиків та доцільність його застосування в Укра-
їні. URL: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2011/Economics/78211.doc.htm (дата звернення: 04.02.2020).
12. Танклевська Н. С., В. В. Ярмоленко Тенденції розвитку страхування сільськогосподарських культур в Укра-
їні // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. «Економіка». 2018. Вип.1(51). 381 -386. doi:
10.24144/2409-6857.2018.1(51).381 -386
13.Третяк К. В. Агрострахування: зарубіжний досвід та ресурси щодо його імплементації в українську
страхову практику // Ефективна економіка. 2019. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6828.
doi: 10.32702/2307-2105-2019.1.32 (дата звернення: 04.02.2020).
14. Танклевська Н. С., Ярмоленко В.В Методичні підходи до визначення сутності та класифікації стра-
хування // Agriculturaland Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2017. Vol. 3. No. 4.147–159.
15. Mahu, O. and Stutley C.J. 2010. Government Supportto Agricultural Insurance: Challengesand Options
for Developing Countries. TheWorld Bank. Washington, DC. doi: http://dx.doi.org/10.1596/978-0-8213-8217-2.
16. Glauber J.W. AgriculturalInsuranceandtheWorldTradeOrganization // IFPRI, Discussion PAPER 01473.
October 2015. 40 p. URL:
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/129733/filename/129944.pdf. ((retrieved: 05.02.2020).17. Graber J. A dipintonewer P&C opportunities // 18th International Investors’Day, Frankfurt, 14 October
2015. P. 18-23.
18. Keeps America Growing: Crop Insurance Acreage Sets New Markin 2017. February 6, 2018. URL:
https://cropinsuranceinamerica.org/crop-insurance-acreage-sets-new-mark-2017/. (retrieved: 05.02.2020).