Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Особливості кадрової політики в умовах інноваційних змін

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

K. Kozak
http://orcid.org/0000-0002-8099-6607
I. Sedikova
http://orcid.org/0000-0003-4376-1267
M. Klevets
http://orcid.org/0000-0003-0259-4538

Анотація

На сучасному етапі розвиток кадрової політики державних організацій залежить від потенціалу
державних службовців, ефективності його використання, інноваційних пропозицій і в цілому інновацій-
ної політики держави. У статті обґрунтовано необхідність застосування інновацій в практиці управлін-
ня персоналом. Розкрито сутність поняття «кадрова інновація», визначено чинники інноваційного по-
тенціалу. Здійснено аналіз пріоритетних інноваційних підходів до здійснення окремих функцій управ-
ління персоналом в структурі в сучасних умовах.
Актуальність дослідження питань формування кадрової політики можна обґрунтувати необхід-
ністю вдосконалення її реалізації в умовах інноваційної економіки, процесів глобалізації та розвитку
цифрової економіки. Успіх інноваційної кадрової політики підприємств визначається двома основними
факторами: здатністю підприємства чітко визначити, яка поведінка працівників потрібна для досягнен-
ня його стратегії і можливістю застосовувати ефективні інноваційні управлінські важелі для спряму-
вання працівників на бажану поведінку. Обидва завдання рівнозначно важливі і складно сформовані,
особливо в умовах цифрової революції.
Один з основних факторів економічного зростання в сучасних умовах розвитку України - це
адаптивна, гнучка, мобільна кадрова політика та інноваційні процеси, що допомагають при формуван-
ні її концепції. Тому, актуальність дослідження питань формування кадрової політики виявлена
необхідністю вдосконалення її реалізації в умовах інноваційної економіки і процесів глобалізації. З'я-
сування змісту категорій «кадрова політика», «управління персоналом» зумовило пошук стратегічних
рішень і механізму її реалізації на різних рівнях влади. Необхідно розкрити особливості сучасної кад-
рової політики на рівні держави, регіону та підприємства, а також провести класифікацію поєднання і
комплексу макро-, мезо- і мікроекономічних чинників, які визначають кадрову політику.
Поліваріантність підходів і рішень висунутої проблематики підтверджує необхідність дослі-
джень в даній області для пошуку нових евристичних і емпіричних аспектів формування та стратегії
розвитку кадрової політики соціально-економічних систем в державі. Перспективою подальшого дос-
лідження є розробка особливого підходу і методик комплексної оцінки якості праці на державній служ-
бі спираючись на зарубіжний досвід.
Тому, особливості кадрової політики в умовах інноваційних змін вимагають подальшого ви-
вчення, виходячи з цього: розробка методів управління системою формування державної кадрової
політики залишається як і раніше актуальною проблемою для вітчизняної економіки.

Ключові слова:
управління персоналом, кадрова політика, людський ресурс, інноваційні методи, кадровий потенціал, державне управління

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Kozak, K., Sedikova, I., & Klevets, M. (2020). Особливості кадрової політики в умовах інноваційних змін. Food Industry Economics, 12(1). https://doi.org/10.15673/fie.v12i1.1672
Розділ
Особливості функціонування і розвитку механізмів публічного управління та адміні
Біографії авторів

K. Kozak, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Ph.D., Associate Professor
Department of Management and Logistics

I. Sedikova, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Doctor of Economics, Professor
Department of Management and Logistics

M. Klevets, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

he student of the fourth grade of Management, Marketing and Logistics Faculty

Посилання

1 . Olshanska, O. V., Melnyk, A. O., & Voronkova, T. Ye. (2018). Suchasni problemy ekonomichnoho rozvytku Ukraiiny. Kyiv: TOV «DKS tsentr».
2. Montalvo, C. (2006). What triggers change and innovation. Technovation, 26(3), 312–323. doi:
10.1016/j.technovation.2004.09.003
3. Horelov, D. V., Danylyna, O. I., & Malikova, Ya. I. (2015). Innovatsionnyiy menedzhment v upravlenii
personalom. Moscow: «Dashkov i K".
4. Judge T.A., & Kammeyer-Mueller J.D. (2012). Rev. Annu. Job attitudes. Psychol., 341 -367. doi:
10.1146/annurev-psych-120710-100511
5. Whitman, D. S., Van Rooy, D. L., & Viswesvaran, C. (2010). Satisfaction, citizenship behaviours, and performance in work units: a meta-analysis of collective construct relations. Pers. Psychol, (63 (1), 41 –81. doi:
10.1111/j.1744-6570.2009.01162.x
6. Eatough, E. M., Chang, C., Milosovic, S. A., Johnson, R. E., & Appl, J. (2011). Relationship of role stressors with organizational citizenship behavior: a meta analysis. Psychol., (96), 619–632. doi: 10.1037/a0021887
7. Dalal, R. S., & Appl, J. (2005). A meta-analysis of the relationship between organizational citizenship behavior and counterproductive work behavior’. Psychol., (90), 1241 –1255. doi: 10.1037/0021 -9010.90.6.1241
8. Pulakos, E. D., Arad, S., Donovan, M. A., Plamondon, K. E., & Appl, J. (2000). Adaptability in the
workplace: development of a taxonomy of adaptive performance. Psychol., (85), 612–624. doi: 10.1037/0021 -
9010.85.4.612
9. Kadrova polityka innovatsiino-oriientovanoi orhanizatsii. Retrieved January 24, 2020, from
https://stud.com.ua/66337/menedzhment/kadrova_politika_innovatsiyno_oriyentovanoyi_organizatsiyi10. Aktualni problemy upravlinnia personalom ta ekonomiky pratsi. (2012). Zb. Materialiv IV Vseukr. Nauk. -
Prakt. Konf. Stud., Aspirantiv, Molodykh Uchenykh, 01 –335.
11 . Leli, Yu. H. (2016). Innovatsiyini pidkhody do upravlinnia personalom pidpryiemstva v suchasnykh umovakh (abst. kand. ekon. nauk: 08.00.04.), Zaporizhzhia: Klasych. pryvat. un-t., 01 -20.
12. Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 19 veresnia 2019 roku № 117-IX za stanom na 14 sichnia 2020
r. (2020). Retrieved January 19, 2020, from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150889.html
13. NADS: Profesiine navchannia. (2020). Retrieved January 19, 2020, from
https://nads.gov.ua/diyalnist/profesijne-navchannya
14. Pro pidvyshchennia kvalifikatsii derzhavnykh sluzhbovtsiv, posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia u 2020 r. (2020). Rozporiadzhennia №12 Vid 09.01.2020, 01 –05. doi: 10.1055/a-1091 -2819
15. Kontseptsiia rozvytku ukrainskoi shkoly uriaduvannia. (2019). Retrieved January 19, 2020, from
https://usg.org.ua/concept-ukra-nsku-shkolu-uryadu/
16. Ekonomika innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv. Suchasni osoblyvosti upravlinnia personalom pidpryiemstv. (2019). Retrieved January 25, 2020, from
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Y2WOripzI4UJ:https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/
14205/1/NRMSE2019_V3_P109-110.pdf &cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=gr
17. Kovbasiuk, Yu. V. (2012). Derzhavna kadrova polityka v Ukraini: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku (pp. 01–03). Kyiv: NADU.