Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Децентралізація влади, як інноваційний вектор вдосконалення публічного управління в Україні

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І. І. Савенко
http://orcid.org/0000-0001-7901-6360
І. О. Седікова
http://orcid.org/0000-0003-4376-1267

Анотація

Вступ до Європейського співтовариства ставить задачу, щодо принципово якісних змін публіч-
ного управління та адміністрування в Україні. У даному досліджені здійснено аналіз інноваційної скла-
дової в системі публічного управління та адміністрування України. Дослідження проводилося на базі
реформи з децентралізації влади, яка ґрунтується на створенні об’єднаних територіальних громад,
зміни границь адміністративно-територіальних одиниць країни. Визначено місце України в Глобально-
му інноваційному рейтингу розвитку країн світу; досліджено інноваційні підходи щодо проведення ре-
форми та розглянуто нормативно-правові, науково-методичні, кадрові та мотиваційні умови прове-
дення реформи. Доведено, що основними проблемами щодо впровадження інновацій у вітчизняному
державному та муніципальному управлінні є дефіцит фахівців зі спеціальності 281 «Публічне управ-
ління та адміністрування». Відсутнє належне науково-методичне забезпечення функціонування орга-
нів публічної влади; законодавча не урегульованість багатьох аспектів взаємодії органів різних рівнів
створюють прецеденти спротиву інноваційних нововведень, як на рівні органів управління, еліти та
суспільства.

Ключові слова:
інновації, публічне управління та адміністрування, реформи, децентралізація, об’єднані територіальні громади, спротив

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Савенко, І., & Седікова, І. (2020). Децентралізація влади, як інноваційний вектор вдосконалення публічного управління в Україні. Food Industry Economics, 12(1). https://doi.org/10.15673/fie.v12i1.1674
Розділ
Особливості функціонування і розвитку механізмів публічного управління та адміні
Біографії авторів

І. І. Савенко, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, професор
кафедра менеджменту та логістики

І. О. Седікова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, професор
кафедра менеджменту та логістики

Посилання

1. Україна у глобальному інноваційному індексі 2018 р // matrix-info. Одеса, 2020. URL: https://matrix-
info.com (дата звернення: 03.02.2020).
2. Epravda.com.ua: [інтернет-портал]. Одеса, 2020. URL: https://www.epravda.com.ua (дата звернення:
05.02.2020).
3. Ситник В. В. Мережева структура публічної політики та управління // Державне управління: удо-
сконалення та розвиток. 2011. T. 1, вип. 5. С. 25-31.
4. Луциків І. В., Сороківська О. А., Котовська І. В. Дослідження особливостей інноваційного розвитку
системи публічного управління в Україні // Економіка і суспільство. 2017. T. 5, вип. 12. С. 85-94.
5. Nuczu.edu.ua: [інтернет-портал]. Одеса, 2020. URL:
http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/PublicAdministration/vol1/5-11.pdf (дата звернення: 05.02.2020).
6. Іноваційні підходи в управлінні регіональним розвитком : навч. посібник / за ред. Дегтярьова І. О. .
Київ: Вид-во НАДУ, 2014. 318-322 с.
7. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : Указ Президента України. URL: //
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/201 5. Київ: від 12 січня 2015 року № 5/2015, 2015. (дата звернення:
03.02.2020)
8. Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентра-
лізації влади: Постанова Верховної Ради України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/656-19. Київ: від 31
серпня 2015 року № 656-VIII, 2015. (дата звернення: 03.02.2020)
9. Гладка Т. І. Децентралізація влади в Україні, як засіб посилення демократії та підвищення її стабіль-
ності // Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. T. 5, вип. 12. С. 28-37.
10. Аналіз ситуації щодо професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації держав-
них службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування в Україні : інформаційно-аналітичний звіт.
Київ: НАДУ, 2016. 58 с. (Державне управління).11. Стандарт вищої освіти рівень вищої освіти другий (магістерський) рівень галузь знань «28 Публічне
управління та адміністрування» спеціальність «281 Публічне управління та адміністрування». Видання офіцій-
не МОН України. Київ, 201 9. 24 с.
12. Кондратюк А. П. Політичні тенденції модернізації державного управління країн Європейської спів-
дружності // Вісник УАДУ. 2002. T. 1, вип. 3. С. 209-297.
13. Хачатурян Х. В. Теоретико-методологічні засади інновацій у державному управлінні // ОРІДУ
НАДУ. 2015. T. 4, вип. 8. С. 35-44.
14. Жаліло Я. А., Шевченко О. В., Романова В. В. Децентралізація влади: порядок денний на середньос-
трокову перспективу: монографія. Київ: Національний інститут стратегічних досліджень, 2019. 115 с.
15. Попов С. А. Державно-управлінські нововведення: теорія, методологія, практика: монографія. Київ:
ОРІДУ НАДУ, 2014. 296 с.