Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Теоретико-методологічне забезпечення діагностики ефективності логістичних ланцюгів товарних ринків

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Нікішина
http://orcid.org/0000-0002-7172-3551

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню теоретичних і методологічних засад системної діагностики
ефективності функціонування логістичних ланцюгів товарних ринків. На підставі теоретичного узагаль-
нення виділено три підходи до визначення сутності категорії «ефективність логістичної системи». Дове-
дено доцільність використання комплексного підходу для діагностики ефективності ринкових ланцюгів,
який забезпечує збалансованість якісних і кількісних показників, поєднання внутрішнього й зовнішнього
вимірів ефективності. За результатами аналізу категорій «ефективність» і «діагностика» у ринково-
логістичному вимірі надано авторське визначення категорії «діагностика ефективності логістичних лан-
цюгів товарних ринків». Обґрунтовано складові концептуального базису на основі синтезу чотирьох під-
ходів (відтворювального, регуляторного, концепцій діаграми збалансованих переваг та сталого розвит-
ку), доведено їх взаємопов’язаність між собою спільною відтворювальною основою та їх кореляцію із
відповідними групами принципів формування ефективних ланцюгів товарних ринків. Обґрунтовано ком-
поненти теоретико-методологічного забезпечення діагностики ефективності логістичних ланцюгів товар-
них ринків у двоєдності концептуального та методичного базисів, як наукове підґрунтя для розробки ме-
ханізмів і заходів державного регулювання базових ланок ланцюгів стратегічних товарних ринків.

Ключові слова:
ефективність, діагностика, підхід, логістичний ланцюг товарного ринку, принципи діагностики, додана вартість, система показників

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Нікішина, О. (2020). Теоретико-методологічне забезпечення діагностики ефективності логістичних ланцюгів товарних ринків. Food Industry Economics, 12(2). https://doi.org/10.15673/fie.v12i2.1734
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографія автора

О. В. Нікішина, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

доктор економічних наук, старший науковий співробітник
завідувач відділу ринкових механізмів та структур

Посилання

1 . Witkowski J. Metodologiczne podstawy strategii logistycznej w rzedsiębiorstwie // GmiL. 1993. № 12. Р.
214-217.
2. Гудков В.А., Миротин Л.Б., Ширяев С.А. и др. Основы логистики / Под ред. В.А. Гудкова. М.: Го-
рячая линия-Телеком, 2004. 351 с.
3. Гурч Л.М. Логістика: навч. посібник. К.: ДП «Видавчничий дім «Персонал», 2008. 560 с.
4. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / Кристофер М.: пер. с англ.; под общ.
ред. В.С. Лукинского. СПб.: Питер, 2004. 316 с.
5. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э. Логистика для предпринимателя: основные понятия, положения, про-
цедуры. М.: ИНФРА-М, 2003. 252 с.
6. Осипенко С.М. Управління ефективністю логістичної діяльності підприємства на основі факторно-
операційного підходу // Логистика: проблемы и решения. 201 3. №1 (44). С.85-89.
7. Пономарьова Ю. В. Логістика: навч. посібник.. 2-ге вид, перероб. та доп. К.: Центр навч. літ-ри
2005. 328 с.
8. Руденко Г.Р. Оцінка ефективності логістичної діяльності на машинобудівних підприємствах на за-
саді таксономічного аналізу: інноваційний підхід // Проблеми науки. 2009. №9. С.40-43.
9. Сагайдак-Никитюк Р.В. Методика оценки эффективности логистической деятельности фармацевти-
ческого предприятия // Логистика: проблемы и решения. 2011. №6 (37). С.32-39.
10. Семененко А.И., Сергеев В.И. Логистика. Основы теории. СПб: Союз, 2003. 544 с.
11 . Сумець О.М. Сучасні підходи до визначення ефективності логістичної діяльності підприємства та її
оцінювання //Логистика: проблемы и решения. 2019. №6 (85). С.32-42.
12. Талан М.В. Моделювання логістичних стратегій торговельних підприємств // Вісник Інституту під-
приємництва та перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка». 2008.
№633. С.696-701.
13. Дмитриева О.Г. Региональная экономическая диагностика. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-
та экономики ифинансов, 1992. 274 с.
14. Ковалев А.И. Управление реструктуризацией предприятия: монография. Киев: АВРИО, 2006. 368 с.
15. Новоселов А.С. Теория региональных рынков. Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. 448 с.
16. Момот О. І., Демченко А.О. Про сутність понять «ефективність» та «результативність» в економіці
// Економічний вісник Донбасу. 2013. №3 (33). С. 207-210.
17. Економічна енциклопедія: в 3т. Т.1. / відп. ред. Мочерний С. В. та ін. К.: Вид. центр «Академія»,
2002. 864 с.
18. Shteberg D. Supply Chain Efficiency vs. Effectiveness. URL: https://www.handshake.com/blog/supplychain-efficiency-vs-effectiveness (дата звернення 04.04.2020).
19. Буркинський Б.В., Нікішина О.В. Принципи формування ефективних логістичних ланцюгів товар-
них ринків: монограф. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2019. 80 с.
20. Буркинський Б.В., Нікішина О.В., Лисюк В.М. та ін. Методологічні засади формування ефективної
логістики товарних ринків: монографія / за ред. Б.В. Буркинського, О.В. Нікішиної. Одеса: ІПРЕЕД НАН Укра-
їни, 2020. 200 с.
21 . Нікішина О.В. Інклюзивний підхід до формування логістичних ланцюгів аграрного ринку України //
Економіка АПК. 2020. №1. С.46-55. doi: 10.32317/2221 -1055.202001046
22. Balanced Scorecard (BSC) URL:
https://studme.com.ua/125906058799/informatika/sistema_sbalansirovannyh_pokazateley_bsc_effektivnosti.htm#77
(дата звернення 04.04.2020).
23. Цілі Сталого розвитку 2016-2030. URL: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsilistaloho-rozvytku (дата звернення 04.04.2020).

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)

1 2 > >>