Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Соціальна реклама в Україні: сучасні реалії та перспективи розвитку

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І. В. Мунтян
http://orcid.org/0000-0002-9599-484X
О. В. Євтушок
http://orcid.org/0000-0002-6027-7330
Д. О. Гнатовська
http://orcid.org/0000-0002-7264-1582

Анотація

Для управління соціальними процесами, розповсюдження важливої суспільно-правової інфо-
рмації, формування правильної громадської думки та залучення громадян до вирішення актуаль-
них проблем соціуму використовуються такий інструмент як соціальна реклама. В статті розкриті
основні проблеми соціальної реклами в Україні, продемонстровані її реалії та вплив на українське
суспільство. Сучасний ринок соціальної реклами в Україні залишається на стадії формування через
відсутність єдиного керуючого органу, недостатній досвід, низьку інформаційну підтримку та ряд
інших факторів. Незважаючи на гласність даного питання, демографічні, економічні, політичні та
соціальні проблеми, соціальна реклама не знаходить значимої підтримки з боку державних та ін-
ших структур. Незнання особливостей функціонування та розвитку реклами негативно впливає на
механізм вирішення існуючих соціальних проблем в сучасному українському соціумі, що, в свою
чергу впливає на низьку ефективність управління соціальними процесами. Дані тенденції актуалі-
зують необхідність зміни законодавчої бази, що регулює відносини в сфері реклами, підготовки ви-
сококваліфікованих фахівців, що займаються розробкою реклами, забезпечення умов посилення
впливу соціальної реклами на формування високоморальної культури українського суспільства.

Ключові слова:
соціальна реклама, соціальні процеси, маркетингові комунікації, соціальні про- блеми, ринок реклами

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Мунтян, І., Євтушок, О., & Гнатовська, Д. (2020). Соціальна реклама в Україні: сучасні реалії та перспективи розвитку. Food Industry Economics, 12(2). https://doi.org/10.15673/fie.v12i2.1740
Розділ
Актуальні аспекти маркетингової діяльності
Біографії авторів

І. В. Мунтян, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат соціологічних наук, асистент
кафедра соціології, філософії і права

О. В. Євтушок, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, старший викладач
кафедра маркетингу, підприємництва і торгівлі

Д. О. Гнатовська, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

магістр, інженер
центр маркетингу, реклами та профорієнтаційної діяльності

Посилання

1. Докторович М.О. Соціальна реклама: структура, функції, психологічний вплив // Вісник Чернігівського
національного педагогічного університету. Педагогічні науки. 2014. Вип. 115. С. 70-73.
2. Бугайова О. Соціальна реклама як особливий жанр // Міжнародний вісник : Культурологія. Філологія.
Музикознавство. 2013. Вип. 1. С. 123-128. doi: 10.7172/1733-9758.2013.16.9
3. Андрусенко А. Соціальна реклама в Україні: здобутки та перспективи // Маркетинг в Україні. 2006. №1.
С. 4-5.
4. Николайшвили Г.Г. Коммерческая, политическая, социальная реклама: сотрудничество или конкурен-
ція. URL: http://www.soob.ru/n/2003/1/practice/40 (дата звернення 05.05.2020 р.).
5. Федотова Л.Н. Социология рекламной деятельности: учебник для вузов. М.: Издательство «Оникс»,
2007. 272 с.
6. Савельева О.О. Реклама в социальном дискурсе: монографія. М.: Прометей, 2005. 204 с.
7. Ученова В.В. Социальная реклама: учеб. пособие. М.: Индекс Медиа, 2006. 3 04 с.
8. Селиверстов С.Э. Социальная реклама. Искусство воздействия словом. Самара: Бахрах-М, 2006. 288 с.
9. Про рекламу: Закон України від 3 липня 1996 року № 270/96-ВР: за станом на 1.07.2003 р. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-вр (дата звернення 06.05.2020 р.).
10. Nancy R.L., Kotler P. Social Marketing: Behavior Change for Social Good. SAGE Publications, 2015. 624 p.
11 . Andreasen A.R. Ethics in Social Marketing. Georgetown University Press, 2001. 224 p.
12. Evans D. Social Media Marketing: An Hour a Day. Sybex, 2012. 432 p.
13. French J., Merritt R., Reynolds L. Social Marketing Casebook. SAGE Publications Ltd, 2011. 280 p. doi:
10.4135/9781446250877
14. Kotler P., Nancy R.L. Up and Out of Poverty: The Social Marketing Solution. Pearson FT Press, 2009. 368 p.
15. Hastings G., Domegan C. Social Marketing: From Tunes to Symphonies. Routledge, 2013. 552 p.
16. Соціальна педагогіка: теорія і технології: підручник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 316 с.
17. Слушаєнко В. Є. Соціальна реклама: світовий досвід та українські реалії // Вісник НТУУ «КПІ». Полі-
тологія. Соціологія. Право: збірник наук. праць. 2009. №4. С.122-126.
18. Худар С. М. Соціальна реклама як інструмент взаємодії суспільства та держави в контексті сучасних
дослідницьких підходів // Економіка та держава. Сер.Державне управління. 2018. № 7. С. 120-124.
19. Примак Т. Рекламний креатив: навч. посіб. К.: КНЕУ. 2006. 328 с.
20. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. М.: Рефл-бук; К.: Ваклер. 1999. 352 с.
21. Олтаржевський Д.О. Соціальна реклама: навч. посіб. К.: Центр вільної преси. 2016. 120 с.